Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ochrana biodiverzity musí byť kľúčovou zásadou plánu EÚ na obnovu.  

V tomto rozhovore Roby Biwer (LU/SES) , poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg, odpovedá na päť otázok o význame biodiverzity pri prevencii vypuknutia nových pandémií, potláčaní zmeny klímy a dosahovaní väčšej udržateľnosti realizáciou plánu EÚ na obnovu. Roby Biwer je spravodajcom stanoviska na tému Biologicky rozmanité mestá a regióny po roku 2020 , ktoré sa má prijať v októbri na nasledujúcom plenárnom zasadnutí. Stanovisko obsahuje príspevok miestnych a regionálnych samospráv k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 , ktorú Európska komisia predložila 20. mája 2020 . Okrem toho bude VR na 15. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite ( UN CBD COP15 ), ktoré sa bude konať od 17. do 30. mája 2021 v čínskom meste Kunming, obhajovať kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri ochrane biodiverzity.

Pandémia COVID-19 zmenila politické programy na celom svete. Ako ovplyvnilo vypuknutie tohto ochorenia Vašu prácu spravodajcu stanoviska o biodiverzite po roku 2020?

Ochorenie COVID-19 malo samozrejme vplyv na stanovisko o biodiverzite. Pandémia zlepšila povedomie o tejto téme, a to nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Teraz všetci chápu, že pôvodom takýchto katastrof je najčastejšie neprimerané až scestné využívanie biodiverzity ako zdroja na splnenie egoistických želaní ľudstva. Okrem toho ľudia uznali, že zdravé ekosystémy s nenarušenou biodiverzitou sú zárukou nášho zdravia a formujú náš osud. Približne 80 % chorôb má pôvod vo voľnej prírode a prenos z exotických zvierat na ľudí je čoraz pravdepodobnejší, takže zachovať prírodu a biodiverzitu je nevyhnutné pre naše vlastné dobro. Od tejto rovnováhy závisí naše zdravie.

Má biodiverzita nejakú úlohu aj v období po koronavírusovej kríze a v pláne EÚ na obnovu?

Áno, určite má. V období po koronavírusovej kríze musia mať prioritu ľudské zdroje a verejné investície. Vďaka súvisiacim politikám sa vytvorí množstvo ekologicky zameraných pracovných miest a zlepší sa prírodné prostredie aj odolnosť ekosystémov. Biodiverzita zohráva kľúčovú úlohu v blahobyte ľudstva a v mnohých ďalších oblastiach. Zvrátenie klesajúcej krivky biodiverzity sa musí stať hlavnou zásadou rozdeľovania zdrojov zo všetkých dôležitých finančných plánov, napríklad z plánu EÚ na obnovu Nemôžeme sa vrátiť k tolerovaniu alebo dokonca subvencovaniu činností, ktoré ohrozujú naše zdravie, potravinové dodávky a živobytie tým, že degradujú alebo ničia naše vzácne ekosystémy a ich funkcie. Znamená to, že je potrebná mobilizácia dostatočných zdrojov, aby sa na všetkých úrovniach správy priamo či nepriamo stimulovali opatrenia v oblasti biodiverzity, zjednodušovali postupy na zlepšenie dostupnosti financovania a dosiahol stav, keď sa v politike a v súvislosti hospodárskymi činnosťami prestane spochybňovať hodnota biodiverzity. Zdá sa, že sa výrazne zlepšilo povedomie o ochrane a obnove ekosystémov a naši občania čoraz viac očakávajú investície do biodiverzity. Miestne a regionálne samosprávy majú najlepšie predpoklady na vykonávanie súvisiacich politík a mobilizáciu občanov.

Ako by ste pre európskeho komisára pre životné prostredie Virginijusa Sinkevičiusa zhrnuli kľúčové prvky stanoviska VR, na ktorom pracujete, v porovnaní so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030?

Myslím si, že stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorú zverejnila Európska komisia, je ambiciózna. Na riešenie celosvetovej krízy biodiverzity je však potrebné prijať viac opatrení a konať rýchlejšie. Zároveň potrebujeme vhodné nástroje a dostatočné zdroje na obnovu našich ekosystémov. Biodiverzita nesmie byť v žiadnom prípade obeťou starého myslenia v hospodárskych úvahách a mala by byť motorom plánu EÚ na obnovu. Komisia by mala využiť všetok potenciál a jedinečné postavenie miestnych a regionálnych samospráv na to, aby pomohla pri vykonávaní novej stratégie v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Samit OSN o biodiverzite sa uskutoční 30. septembra v New Yorku. Pôjde o kľúčové globálne podujatie, na ktorom sa môžu preukázať ambície dospieť k schváleniu účinného globálneho rámca pre biodiverzitu po roku 2020 na konferencii k Dohovoru OSN o biologickej diverzite (UN CBD COP15). Aké hlavné posolstvá by si strany dohovoru OSN mali podľa Vás odniesť domov?

Napriek čoraz častejšiemu uznávaniu rozhodujúcej kľúčovej úlohy miestnych a regionálnych samospráv pri pôsobení proti strate biodiverzity, v globálnych riadiacich rámcoch ešte stále chýba jej formálne uznanie a zároveň chýba vertikálna spolupráca. Okrem toho musia byť miestne a regionálne samosprávy celosvetovo aj na úrovni štátov zapojené do riadenia biodiverzity v každom jeho kroku a na všetkých úrovniach. Znamená to:

1) mať podľa možnosti v každom národnom pláne rozpracovaný aj plán pre nižšie úrovne verejnej správy,

2) zabezpečiť mobilizáciu dostatočných zdrojov a zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do zberu a rozdeľovania zdrojov,

3) zahrnúť miestne a regionálne samosprávy do prípravy a používania mechanizmov monitorovania, hodnotenia a spätnej väzby,

4) zabezpečiť dlhodobé zohľadňovanie biodiverzity prístupom založeným na vertikálnej a horizontálnej spolupráci,

5) dať miestnym a regionálnym samosprávam jasnú úlohu pri konvergencii biodiverzity s inými programami (napr. klimatické ciele, ciele udržateľného rozvoja),

6) posilniť spojenectvá a siete, ktoré podporujú miestne a regionálne samosprávy.

Predstavte si, že ste po októbrovom hlasovaní o Vašom stanovisku prišli domov a musíte deťom v škole vysvetliť, čo ste robili v Bruseli. Čo im poviete?

Poviem im, že som dopomohol k tomu, aby mocní ľudia pochopili význam životného prostredia a potrebu chrániť rastliny a zvieratá. Cieľom je zabezpečiť, aby sa ony, ich deti a vnúčatá mohli udržateľným spôsobom tešiť z krás tejto planéty. Poviem im, že som sa pokúsil pomôcť zachovať biodiverzitu a obnoviť znehodnotené ekosystémy a že „turbokapitalizmus“ je nesprávnou cestou, pretože neposkytuje žiadnu záruku čistej prírody a kvality života v budúcnosti.

Súvislosti

Z minuloročného prieskumu Eurobarometra č. 481/2019 vyplýva, že občania EÚ sú čoraz viac znepokojení stavom okolitej prírody. Prevažná väčšina Európanov (96 %) uviedla, že našou zodpovednosťou je starať sa o prírodu a že je to nevyhnutné v boji proti zmene klímy. Podľa nedávneho posúdenia územného vplyvu bude mať rámec pre biodiverzitu po roku 2020 veľký vplyv na 61 % regiónov EÚ.

VR spolupracuje s  Poradným výborom pre nižšie úrovne verejnej správy a biodiverzitu (AC SNG) v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite a ďalšími kľúčovými organizáciami a zainteresovanými subjektmi, ako je ICLEI Regions4 , s cieľom dať mestám, regiónom a ostatným subjektom nižšej úrovne verejnej správy možnosť prispieť k celosvetovému programu v oblasti biodiverzity v príprave na konferenciu zmluvných strán UN CBD COP15 v roku 2021 .

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023