Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Pokrok vo Východnom partnerstve si vyžaduje ďalšie finančné prostriedky  
Revízia stratégie EÚ s jej východnými susedmi by mala viac stimulovať sociálnu a hospodársku reformu a reformu správy vecí verejných na miestnej a regionálnej úrovni.

Partnerstvo Európskej únie so šiestimi krajinami na jej východnej hranici vrátane Ukrajiny by malo v nasledujúcom desaťročí získať oveľa viac finančných prostriedkov, uviedol Európsky výbor regiónov 5. decembra v súbore odporúčaní, v ktorých tiež vyzval EÚ, aby intenzívnejšie pracovala na rozšírení výhod spolupráce mimo hlavných miest týchto krajín. Medzi mnohé ďalšie konkrétne návrhy patrí výzva na vytvorenie akadémie s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu štátnych zamestnancov v miestnej a regionálnej samospráve a väčšiu podporu pre miestne cezhraničné projekty.

Stanovisko prichádza v momente, keď EÚ rozhoduje o svojom rozpočte na roky 2021 – 2027 a vyhodnocuje svoju spoluprácu so šiestimi členmi Východného partnerstva: Ukrajinou, Bieloruskom, Moldavskom, Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom. Celkovo sa v stanovisku preukazuje desaťročné úsilie zo strany EÚ podporovať konkrétne zmeny, ktoré zlepšujú správu vecí verejných, posilňujú hospodárstvo, podporujú občiansku spoločnosť a posilňujú väzby. VR takisto podporuje prístup EÚ, ktorý spočíva v investovaní väčšiny času, peňazí a úsilia do krajín viac zameraných na reformy, ale tvrdí, že EÚ by mala zintenzívniť svoju podporu reforiem na miestnej a regionálnej úrovni.

Spravodajca Tadeuš Andžejevski (LT/EKR), poslanec mestského zastupiteľstva Vilniusu, skonštatoval, že „za posledných desať rokov sme boli svedkami určitého prerozdelenia právomocí k miestnym a regionálnym samosprávam, rozhodujúcim spôsobom v Ukrajine, ako aj skutočnej vôle – čo je veľmi pozitívne – regiónov a miest uskutočňovať reformy a zapájať sa do iniciatív EÚ zdola nahor.“ Jedným z príkladov je Globálny dohovor primátorov a starostov , ktorý sa zameriava na opatrenia v oblasti klímy; ďalším je nová iniciatíva Primátori a starostovia za hospodársky rast , vytvorená osobitne pre krajiny Východného partnerstva. Vidíme, ako samosprávy na nižšej ako národnej úrovni s podporou EÚ spolupracujú navzájom v regióne, a úspešne sme otestovali partnerstvá medzi mestami a regiónmi v EÚ a vo Východnom partnerstve. Tieto základné zmeny musíme podporovať politicky, finančne a technicky. Takáto podpora by mala zahŕňať posun v rovnováhe vo vzťahu tým, že sa mestám a regiónom prisúdi väčšia úloha pri rozhodovaní a riadení projektov na ich území.“

Ďalej dodal, že: „Podobne ako Európska komisia sa domnievame, že zvýšenie rozpočtu o 25 % je odôvodnené. Je zjavné, že EÚ môže toho urobiť veľmi veľa v záujme zlepšenia správy vecí verejných, posilnenia hospodárstva, podpory občianskej spoločnosti a posilnenia väzieb. Na miestnej a regionálnej úrovni by najmä zmeny v troch oblastiach mohli mať ďalekosiahle a dlhodobé prínosy. Jednou z nich je zvýšenie investícií do dobrej správy vecí verejných – napríklad prostredníctvom akadémie, ktorá by poskytovala odbornú prípravu štátnym zamestnancom. Hospodársky rast môžeme stimulovať tým, že budeme pomáhať zlepšovať štatistiky, uľahčovať prístup k programom EÚ a pomáhať malým podnikom. A na základe skúseností v EÚ vieme, že rastúce kontakty medzi ľuďmi a rozvoj cezhraničných programov prinášajú bohatú úrodu v sociálnej, kultúrnej a hospodárskej oblasti. Musíme viac investovať do rozširovania týchto modelov v našich vzťahoch s našimi východnými susedmi.“

Na záver uviedol: „Tieto ambiciózne, avšak skromné návrhy sú dobré pre občanov, podniky, verejnú správu, demokraciu a právny štát v týchto šiestich krajinách. Sú prospešné aj pre občanov EÚ, podniky, zahraničnú politiku a v duchu želania novej Európskej komisie konať viac geopoliticky.“

Stanovisko VR s názvom Miestne a regionálne samosprávy formujúce budúcnosť Východného partnerstva – bude podkladom pre medzivládne rokovania pred samitom, ktorý sa uskutoční v polovici roku 2020. VR už prispel návrhmi k medzičasom ukončenej konzultácii EÚ so zainteresovanými stranami. Súčasná stratégia sa zamerala na „ 20 cieľov do roku 2020 “ so štyrmi oblasťami: silnejšie hospodárstvo, posilnenie riadiaceho rámca, lepšia prepojenosť a silnejšia spoločnosť.

Odporúčania VR obsahujú mnohé podrobnejšie názory, ktoré propagujú alebo podporujú miestni a regionálni politici v krajinách Východného partnerstva prostredníctvom Konferencie regionálnych a miestnych orgánov krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorú VR vytvoril v roku 2011. Patria sem správy o  miestnej demokracii , hospodárskom rozvoji , energetickej účinnosti , cezhraničnej spolupráci , kapacite miestnych a regionálnych samospráv partnerstvách medzi mestami a medzi regiónmi .

Podľa odporúčaní VR by sa CORLEAP mala posilniť, aby poskytovala väčšiu podporu decentralizácii v krajinách Východného partnerstva a aby prehĺbila spoluprácu medzi združeniami miestnych a regionálnych samospráv z EÚ a z krajín Východného partnerstva.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu