Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vyhlásenie predsedu VR Lambertza k správe EK o stave Únie v roku 2017  

Cieľ vybudovať jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu, ktorý sa musí dosiahnuť v spolupráci s európskymi regiónmi, predstavuje krok správnym smerom. Je jasné, že Európska únia a jej inštitúcie ho môžu naplniť len prostredníctvom vzájomnej spolupráce, ako aj spolupráce so všetkými úrovňami verejnej správy vrátane miestnych a regionálnych orgánov, pričom to nemožno „nariadiť zhora“. Proces s názvom Úvahy o Európe , ktorý spustil náš výbor, dopĺňa úsilie Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ vypočuť si názory občanov a spolupracovať s nimi pri rozhodovaní o budúcnosti Európy.

Predseda Juncker takisto správne uviedol, že budúcnosť našej Európskej únie by sa mala niesť v duchu zásad subsidiarity a proporcionality. V záujme dosiahnutia pokroku musí EÚ užšie spolupracovať s regiónmi a mestami v oblastiach ich pôsobnosti, a to najmä ak chce realizovať environmentálnu politiku, ktorá nám umožní posun smerom k nízkouhlíkovému a udržateľnému hospodárstvu; zlepšiť dopravu vo všetkých komunitách; integrovať utečencov do našej spoločnosti; vytvárať dôstojné pracovné miesta; prispievať k väčšej sociálnej spravodlivosti, principiálne podporovať sociálnu a územnú súdržnosť a zároveň podporovať naše miestne hospodárstva. Preto žiadame, aby bol Európsky výbor regiónov zastúpený v pracovnej skupine pre subsidiaritu a proporcionalitu.

Ciele, ktoré vytýčil predseda Juncker, nemožno dosiahnuť bez náležitých zdrojov. Z tohto dôvodu potrebujeme väčší rozpočet EÚ, ktorý bude zodpovedať európskym ambíciám. Vítame zámer posilniť Európsky fond pre strategické investície, no zároveň trváme na tom, že finančné nástroje musia dopĺňať, a nie nahrádzať politiku súdržnosti pre všetky regióny, ktorá ide ruka v ruke s väčšou flexibilitou pri vykonávaní Paktu stability a rastu. Politika súdržnosti je hlavným vyjadrením európskej solidarity, ktorá podľa 80 % občanov v Európe chýba.

Preto vyzývame každého, kto je presvedčený o prínose politiky súdržnosti, aby sa zapojil do iniciatívy # CohesionAlliance, ktorá bude spustená 9. októbra v Bruseli.

Európska únia už nemôže ďalej spať na vavrínoch. Musíme dokázať, že EÚ je pripravená zvýšiť svoju účinnosť a efektívnosť, dosahuje sociálny pokrok a zlepšuje život všetkých občanov. Miestne a regionálne samosprávy majú v Európe kľúčové postavenie, poznajú problémy a vedia, ako ich treba riešiť, a sú „vetrom v plachtách Európy“. „Zjednotená Európa“ musí načúvať, konať a investovať na miestnej úrovni.

Tú musí byť v Bruseli počuť viac. Preto 10. októbra vystúpim v Bruseli so svojím prvým výročným prejavom na podujatí Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest. Tento príhovor a diskusia s miestnymi lídrami z EÚ sa bude vysielať v priamom prenose na EbS a internetovej stránke VR: www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie:

Sledujte nás na: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest

Prejav predsedu Komisie Junckera o stave Únie 2017

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Share: