Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Lambertz prednesie prvú správu o Stave Európskej únie – hľadisko regiónov a miest  

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz vystúpi na plenárnom zasadnutí VR 10. októbra v Bruseli s historicky prvou správou o  Stave Európskej únie – hľadisko regiónov a miest. Po príhovore bude nasledovať diskusia s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a miestnymi vedúcimi predstaviteľmi EÚ o budúcnosti Európy. Európsky komisár pre oblasť klímy Miguel Arias Cañete potom stanoví priority EÚ pre rokovania OSN o zmene klímy v Bonne, keďže európske mestá a regióny oživili spolu s partnermi z USA a Kanady koalíciu pre klímu.

#SOTREG „Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest “, #CoRplenary, 10. októbra 14.30 hod.

Keďže diskusia o budúcnosti Európy pokračuje, príhovor predsedu VR prispeje k stanoveniu smerovania EÚ do budúcnosti, pretože poskytne pohľad miest a regiónov na stav Únie. Zameria sa na problémy, ktorým budú v nadchádzajúcich rokoch čeliť miestne a regionálne samosprávy v oblastiach, ako je migrácia, pracovné miesta a rast, zmena klímy a sociálna a územná súdržnosť.

Podujatie sa bude vysielať v priamom prenose na kanáli EbS, internetovej stránke VR a Facebooku.

#EURegionsWeek, 9. – 12. október

V úvodnej časti plenárneho zasadnutia tiež odštartuje 15. európsky týždeň regiónov a miest, počas ktorého sa v Bruseli od 9. do 12. októbra zíde viac ako 5 000 zástupcov miestnych orgánov, expertov a odborníkov z praxe v oblasti regionálnej politiky EÚ. Jedinečnú príležitosť na výmenu názorov a skúseností poskytne 130 seminárov z troch hlavných oblastí: Budovanie odolných regiónov a miest – #LocalResilience; Regióny a mestá ako činitelia zmeny – #TakeAction a Výmena poznatkov v záujme dosahovania výsledkov – #SharingKnowledge. Novinári majú k dispozícii osobitný program pre médiá. Úvodné zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

#CohesionAlliance spustenie, 9. októbra

Počas otvorenia európskeho týždňa regiónov #EURegionsWeek sa tiež spustí iniciatíva #CohesionAlliance: koalícia tých, ktorí veria, že európska politika súdržnosti musí zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vytvorená vedúcimi európskymi združeniami miest a regiónov a Európskym výborom regiónov požaduje, aby sa v rozpočte EÚ po roku 2020 politika súdržnosti posilnila, zefektívnila, zviditeľnila a sprístupnila pre všetky regióny EÚ. V združení sú vítaní všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe politiky súdržnosti EÚ, či už sú to národné, regionálne a miestne vlády, MSP, mimovládne organizácie, školy, univerzity alebo kultúrne organizácie. Internetová stránka www.cohesionalliance.eu bude online od 9. októbra.

Mestá a regióny pre klímu. #COP23 sa blíži

Mesiac pred začatím rokovaní OSN o klíme v Bonne stanoví počas plenárneho zasadnutia VR komisár Arias Cañete priority EÚ s cieľom urýchliť uplatňovanie Parížskej dohody. Chceme, aby sa regióny a mestá plne zapojili do nového globálneho riadenia klímy a obnovenia transatlantickej koalície pre klímu medzi európskymi, americkými a kanadskými mestami. Hlavná výzva – ako mestám a regiónom uľahčiť prístup k financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy – je témou stanoviska, ktoré vypracoval Marco Dus (IT/SES) s názvom Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: kľúčový nástroj na uplatňovanie Parížskej dohody

Spustenie európskej platformy pre širokopásmové pripojenie , 12. októbra

Predseda Lambertz a európska komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel budú 12. októbra predsedať ustanovujúcej schôdzi platformy pre širokopásmové pripojenie, ktorú spoločne zriadili Európska komisia a VR. Platforma zavedie pravidelný dialóg medzi expertmi a miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi s cieľom prispieť k rozšíreniu rýchlejšieho, lepšieho a udržateľného vysoko rýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých regiónoch EÚ.

Zvládanie prírodných katastrof v regiónoch EÚ , #IDDR2017, 12. októbra

Znižovanie vplyvu extrémnych výkyvov počasia – problém prehlbovaný v dôsledku zmeny klímy – a iných katastrof je témou konferencie, ktorú spoločne organizujú VE a Organizácia Spojených národov. Predseda Lambertz, európska komisárka pre regionálne fondy Corina Cretu a osobitný zástupca Organizácie Spojených národov pre znižovanie rizika katastrof Robert Glasser otvoria konferenciu v predvečer . Na podobnú tému prijme VR 11. októbra stanovisko z vlastnej iniciatívy s názvom Európska politika pre sanáciu budov a infraštruktúry v záujme seizmickej odolnosti, ktoré vypracoval Vito Santarsiero (IT/SES).

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

PAC – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, spravodajca Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Budúcnosť nástroja NPE – Doprava, spravodajca Ximo Puig i Ferrer (ES/SES)

Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy, spravodajca Bouke Arends (NL/SES)

Reforma vlastných zdrojov EÚ v rámci budúceho VFR na obdobie po roku 2020, spravodajkyňa Isabelle Boudineau (FR/SES)

Strategický prístup k zvyšovaniu odolnosti vo vonkajšej činnosti EÚ, spravodajca Marcin Ociepa (PL/EKR)

PAC – Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru, spravodajca Andres Jaadla (EE/ALDE)

Ochrana migrujúcich detí, spravodajkyňa Yoomi Renström (SV/SES)

Európsky pilier sociálnych práv a Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy, spravodajca Mauro D'Attis (IT/EĽS)

Budovanie európskeho dátového hospodárstva, spravodajca Kieran McCarthy (IE/EA)

Balík predpisov o službách: Hospodárstvo služieb, ktoré je prínosom pre Európanov, spravodajca Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Posilniť územnú odolnosť: pomôcť regiónom a mestám čeliť globalizácii, spravodajkyňa Micaela Fanelli (IT/SES)

Praktické informácie :

Úvodná časť ( #CoRplenary & #EURegionsWeek):

Miesto konania: Európsky parlament, hlavná rokovacia sála, rue Wiertz 60, Brusel

Dátum: pondelok 9. októbra; 14.30 – 16.30 hod.

o Úvodná časť sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

o Európsky týždeň regiónov a miest program pre médiá

#CoRplenary plenárne zasadnutie VR:

Miesto konania: Budova Charlemagne (Európska komisia), Rue de la Loi 170, 1000 Brusel

Dátum: utorok 10. októbra, 15.00 – 21.00 hod.; streda 11. októbra, 9.00 – 13.00 hod.

o Pozri program plenárneho zasadnutiapríslušné dokumenty

o Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

o Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :