Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Z novej konzultácie prichádza varovný signál: mnohé vlády členských štátov EÚ nezapájajú regióny a mestá do prípravy plánov obnovy na obdobie po skončení pandémie COVID-19  

Z prieskumu VR a CEMR vyplýva, že len niekoľko krajín zohľadnilo príspevok miestnych a regionálnych samospráv, čo ohrozuje úspešné vykonávanie Plánu obnovy pre Európu.

Výsledky spoločnej konzultácie boli prezentované na schôdzi komisie pre hospodársku politiku (ECON) Európskeho výboru regiónov (VR). Členovia a členky komisie ECON tiež jednomyseľne schválili návrh stanoviska na tému Akčný plán pre kritické suroviny , ktoré vypracovala prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES).

V snahe pochopiť, do akej miery sú miestne spoločenstvá zapojené do prípravy národných plánov podpory obnovy a odolnosti, uskutočnili VR a Rada európskych obcí a regiónov ( CEMR ) konzultáciu so združeniami miestnych a regionálnych samospráv. Členské štáty musia Európskej komisii predložiť svoje národné plány obnovy, ak chcú získať podporu z  Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti , nástroja vo výške 672,5 miliardy EUR, ktorý je základným kameňom nástroja obnovy NextGenerationEU, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu .

„VR a komisia ECON môžu s hrdosťou prezentovať prieskum založený na faktoch, pričom z odpovedí vyplýva, že len malá časť členských štátov konzultuje prípravu národných plánov podpory obnovy a odolnosti so svojimi miestnymi a regionálnymi samosprávami a že ešte menší počet ich príspevky aj skutočne zohľadní. Hlavnou prekážkou, ktorú identifikovali respondenti, bola jednoducho nedostatočná ochota národnej vlády, ktorá sa nesnažila zapojiť zástupcov samospráv . Do budúcnosti je dôležité, aby sa tieto informácie poskytli inštitúciám, ktoré môžu následne podporiť zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do týchto plánov ešte pred predložením ich konečnej verzie ,“ zdôraznil predseda komisie ECON a člen rady grófstva Tipperary Michael Murphy  (IE/EĽS).

Starosta obce Coulaines a hlavný spravodajca VR pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Christophe Rouillon (FR/SES) zdôraznil, že „v  nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa deklaruje zámer zapojiť mestá a regióny do národných plánov obnovy . Ich zapojenie do fázy plánovania by zaručilo efektívne využívanie zdrojov v praxi, aby sa zabránilo kontraproduktívnym a zbytočným nákladom, najmä v prípade európskych štrukturálnych fondov. Ľavá ruka musí vedieť, čo robí pravá. Na ťahu sú ešte stále členské štáty, ktoré sa môžu a musia zlepšiť v oblasti transparentnosti a koordinácie.“

Predseda Eurocities a starosta Florencie Dario Nardella , ktorý sa zapojil do diskusie za okrúhlym stolom, uviedol, že „ak budeme konať rýchlo, ešte môžme zabezpečiť, aby sa prostriedky na obnovu využili správne a pomohli ľuďom vrátiť sa do normálneho života, ako aj dosiahnuť priority v oblasti digitalizácie a ekológie na miestnej úrovni. Teraz, keď boli mestá v nariadení o pláne obnovy uznané za dôležitých partnerov, musia národné vlády a miestne samosprávy spolupracovať pri poskytovaní naliehavých zdrojov ľuďom, ktorí boli v našich mestách najviac zasiahnutí.“

Poslanec Európskeho parlamentu a pomocný spravodajca na tému Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe) doplnil: „Keď som začal pracovať na tejto téme, uvedomil som si, že odpovede nájdeme len v dialógu s občanmi. Preto som spustil 13 konzultácií v členských štátoch EÚ. Národný plán podpory obnovy a odolnosti by mal v ideálnom prípade odrážať všetky dobré nápady. Vyzývam členské štáty, aby urobili to isté. Európsky parlament zabezpečil, že členské štáty budú pri vypracúvaní a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti viesť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti, ako aj miestnymi a regionálnymi samosprávami.“

Ministerka pre spolkové a európske záležitosti nemeckej spolkovej krajiny Hesensko Lucia Puttrich vyhlásila, že „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je najväčšou zložkou plánu obnovy. Vzhľadom na výšku pomoci je vykonávanie tohto mechanizmu obzvlášť dôležité. Teraz sa treba zamerať sa na zabezpečenie toho, aby sa peniaze dostali do regiónov a stimulovali dôležité impulzy. To znamená investovať do konkurencieschopnosti, zelenej dohody, posilnenia systému zdravotnej starostlivosti a digitalizácie. Tieto ciele sa môžu realizovať len vtedy, ak majú regióny možnosť zapojiť sa do navrhovania a vykonávania programov. Pretože zapojenie do rozhodovania znamená spoločné navrhovanie blízke potrebám v praxi. Toto je základná myšlienka subsidiarity a my ju výslovne podporujeme.“

VR sa zapojil do rozsiahleho procesu monitorovania vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Táto činnosť vyvrcholí Fórom pre obnovu a odolnosť, ktorého prvý ročník je naplánovaný na október 2021 počas Európskeho týždňa regiónov a miest.

Počas schôdze členovia a členky komisie ECON tiež jednomyseľne schválili návrh stanoviska na tému Akčný plán pre kritické suroviny . Spravodajkyňa a prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES) uviedla, že „moderné spoločnosti a ekonomiky nemôžu dlhodobo fungovať bez spoľahlivých, bezpečných, konkurencieschopných a environmentálne šetrných dodávok surovín. Kritické suroviny sú potrebné v mnohých kľúčových európskych priemyselných odvetviach, ako je automobilový, oceliarsky, letecký a kozmický priemysel, IT, zdravotníctvo a obnoviteľné zdroje energie. Závislosť od kritických surovín by sa mala znížiť obehovým využívaním zdrojov, udržateľných výrobkov a inovácií. Musí sa posilniť domáca ťažba a spracovanie surovín v EÚ a diverzifikovať obstarávanie z tretích krajín.“ O návrhu stanoviska sa má hlasovať na marcovom plenárnom zasadnutí VR.

Komisia ECON vymenovala predsedu regionálneho zastupiteľstva Bretónska a predsedu kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo Loïga Chesnaisa-Girarda (FR/SES) za hlavného spravodajcu stanoviska o  pobrexitovej adaptačnej rezerve . Európska komisia navrhla pre tento nástroj rozpočet vo výške 5 miliárd EUR určený na podporu podnikov, regiónov a miestnych komunít, ktoré sú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. O návrhu stanoviska sa bude hlasovať na marcovom plenárnom zasadnutí.

Starosta mesta Braga Ricardo Rio (PT/EĽS) bol predbežne vymenovaný za spravodajcu stanoviska z vlastnej iniciatívy na tému Splnenie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 . Vymenovanie musí schváliť predsedníctvo VR.

Súvislosti:

Konzultáciou VR a CEMR sa zhromaždili názory a skúsenosti 25 organizácií zastupujúcich rôzne nižšie úrovne verejnej správy v 19 členských štátoch EÚ: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Cielená konzultácia sa uskutočnila od začiatku novembra 2020 do začiatku januára 2021.

Výsledky nájdete  tu .

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nástroj vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške do 312,5 mld. EUR a úvery vo výške do 360 mld. EUR) určený na pomoc krajinám EÚ pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Tento mechanizmus je najväčším nástrojom zahrnutým do nástroja obnovy NextGenerationEU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu . Aby členské štáty mohli využívať prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, mali by predložiť svoje národné plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú reformy a investície, ktoré by chceli financovať.

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli 18. decembra 2020 politickú dohodu o tomto nástroji. Očakáva sa, že Parlament bude o znení tejto dohody hlasovať na februárovej plenárnej schôdzi, po čom bude nasledovať formálne prijatie Radou.

VR na plenárnom zasadnutí v októbri prijal stanovisko na tému Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci , ktoré vypracoval Christophe Rouillon (FR/SES). Tlačovú správu nájdete  tu .

Národné plány podpory obnovy a odolnosti musia byť Európskej komisii preložené do 30. apríla 2021 . Riadenie tohto nového nástroja je úzko prepojené s procesom koordinácie hospodárskych politík v rámci európskeho semestra. Nedostatok štruktúrovaného a systematického zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do správy hospodárskych záležitostí vo všeobecnosti, a najmä do európskeho semestra, však VR kritizuje opakovane už niekoľko rokov. Pripomienky a návrh výboru k preskúmaniu správy hospodárskych záležitostí EÚ sú zhrnuté v  tomto stanovisku, ktoré vypracoval predseda vlády Valónska Elio di Rupo (BE/SES). Stanovisko bolo prijaté na plenárnom zasadnutí v decembri. Tlačovú správu nájdete  tu .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023