Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Z novej konzultácie prichádza varovný signál: mnohé vlády členských štátov EÚ nezapájajú regióny a mestá do prípravy plánov obnovy na obdobie po skončení pandémie COVID-19  

Z prieskumu VR a CEMR vyplýva, že len niekoľko krajín zohľadnilo príspevok miestnych a regionálnych samospráv, čo ohrozuje úspešné vykonávanie Plánu obnovy pre Európu.

Výsledky spoločnej konzultácie boli prezentované na schôdzi komisie pre hospodársku politiku (ECON) Európskeho výboru regiónov (VR). Členovia a členky komisie ECON tiež jednomyseľne schválili návrh stanoviska na tému Akčný plán pre kritické suroviny , ktoré vypracovala prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES).

V snahe pochopiť, do akej miery sú miestne spoločenstvá zapojené do prípravy národných plánov podpory obnovy a odolnosti, uskutočnili VR a Rada európskych obcí a regiónov ( CEMR ) konzultáciu so združeniami miestnych a regionálnych samospráv. Členské štáty musia Európskej komisii predložiť svoje národné plány obnovy, ak chcú získať podporu z  Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti , nástroja vo výške 672,5 miliardy EUR, ktorý je základným kameňom nástroja obnovy NextGenerationEU, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu .

„VR a komisia ECON môžu s hrdosťou prezentovať prieskum založený na faktoch, pričom z odpovedí vyplýva, že len malá časť členských štátov konzultuje prípravu národných plánov podpory obnovy a odolnosti so svojimi miestnymi a regionálnymi samosprávami a že ešte menší počet ich príspevky aj skutočne zohľadní. Hlavnou prekážkou, ktorú identifikovali respondenti, bola jednoducho nedostatočná ochota národnej vlády, ktorá sa nesnažila zapojiť zástupcov samospráv . Do budúcnosti je dôležité, aby sa tieto informácie poskytli inštitúciám, ktoré môžu následne podporiť zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do týchto plánov ešte pred predložením ich konečnej verzie ,“ zdôraznil predseda komisie ECON a člen rady grófstva Tipperary Michael Murphy  (IE/EĽS).

Starosta obce Coulaines a hlavný spravodajca VR pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Christophe Rouillon (FR/SES) zdôraznil, že „v  nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa deklaruje zámer zapojiť mestá a regióny do národných plánov obnovy . Ich zapojenie do fázy plánovania by zaručilo efektívne využívanie zdrojov v praxi, aby sa zabránilo kontraproduktívnym a zbytočným nákladom, najmä v prípade európskych štrukturálnych fondov. Ľavá ruka musí vedieť, čo robí pravá. Na ťahu sú ešte stále členské štáty, ktoré sa môžu a musia zlepšiť v oblasti transparentnosti a koordinácie.“

Predseda Eurocities a starosta Florencie Dario Nardella , ktorý sa zapojil do diskusie za okrúhlym stolom, uviedol, že „ak budeme konať rýchlo, ešte môžme zabezpečiť, aby sa prostriedky na obnovu využili správne a pomohli ľuďom vrátiť sa do normálneho života, ako aj dosiahnuť priority v oblasti digitalizácie a ekológie na miestnej úrovni. Teraz, keď boli mestá v nariadení o pláne obnovy uznané za dôležitých partnerov, musia národné vlády a miestne samosprávy spolupracovať pri poskytovaní naliehavých zdrojov ľuďom, ktorí boli v našich mestách najviac zasiahnutí.“

Poslanec Európskeho parlamentu a pomocný spravodajca na tému Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe) doplnil: „Keď som začal pracovať na tejto téme, uvedomil som si, že odpovede nájdeme len v dialógu s občanmi. Preto som spustil 13 konzultácií v členských štátoch EÚ. Národný plán podpory obnovy a odolnosti by mal v ideálnom prípade odrážať všetky dobré nápady. Vyzývam členské štáty, aby urobili to isté. Európsky parlament zabezpečil, že členské štáty budú pri vypracúvaní a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti viesť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami občianskej spoločnosti, ako aj miestnymi a regionálnymi samosprávami.“

Ministerka pre spolkové a európske záležitosti nemeckej spolkovej krajiny Hesensko Lucia Puttrich vyhlásila, že „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je najväčšou zložkou plánu obnovy. Vzhľadom na výšku pomoci je vykonávanie tohto mechanizmu obzvlášť dôležité. Teraz sa treba zamerať sa na zabezpečenie toho, aby sa peniaze dostali do regiónov a stimulovali dôležité impulzy. To znamená investovať do konkurencieschopnosti, zelenej dohody, posilnenia systému zdravotnej starostlivosti a digitalizácie. Tieto ciele sa môžu realizovať len vtedy, ak majú regióny možnosť zapojiť sa do navrhovania a vykonávania programov. Pretože zapojenie do rozhodovania znamená spoločné navrhovanie blízke potrebám v praxi. Toto je základná myšlienka subsidiarity a my ju výslovne podporujeme.“

VR sa zapojil do rozsiahleho procesu monitorovania vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Táto činnosť vyvrcholí Fórom pre obnovu a odolnosť, ktorého prvý ročník je naplánovaný na október 2021 počas Európskeho týždňa regiónov a miest.

Počas schôdze členovia a členky komisie ECON tiež jednomyseľne schválili návrh stanoviska na tému Akčný plán pre kritické suroviny . Spravodajkyňa a prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES) uviedla, že „moderné spoločnosti a ekonomiky nemôžu dlhodobo fungovať bez spoľahlivých, bezpečných, konkurencieschopných a environmentálne šetrných dodávok surovín. Kritické suroviny sú potrebné v mnohých kľúčových európskych priemyselných odvetviach, ako je automobilový, oceliarsky, letecký a kozmický priemysel, IT, zdravotníctvo a obnoviteľné zdroje energie. Závislosť od kritických surovín by sa mala znížiť obehovým využívaním zdrojov, udržateľných výrobkov a inovácií. Musí sa posilniť domáca ťažba a spracovanie surovín v EÚ a diverzifikovať obstarávanie z tretích krajín.“ O návrhu stanoviska sa má hlasovať na marcovom plenárnom zasadnutí VR.

Komisia ECON vymenovala predsedu regionálneho zastupiteľstva Bretónska a predsedu kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo Loïga Chesnaisa-Girarda (FR/SES) za hlavného spravodajcu stanoviska o  pobrexitovej adaptačnej rezerve . Európska komisia navrhla pre tento nástroj rozpočet vo výške 5 miliárd EUR určený na podporu podnikov, regiónov a miestnych komunít, ktoré sú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. O návrhu stanoviska sa bude hlasovať na marcovom plenárnom zasadnutí.

Starosta mesta Braga Ricardo Rio (PT/EĽS) bol predbežne vymenovaný za spravodajcu stanoviska z vlastnej iniciatívy na tému Splnenie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 . Vymenovanie musí schváliť predsedníctvo VR.

Súvislosti:

Konzultáciou VR a CEMR sa zhromaždili názory a skúsenosti 25 organizácií zastupujúcich rôzne nižšie úrovne verejnej správy v 19 členských štátoch EÚ: Belgicko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Cielená konzultácia sa uskutočnila od začiatku novembra 2020 do začiatku januára 2021.

Výsledky nájdete  tu .

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nástroj vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške do 312,5 mld. EUR a úvery vo výške do 360 mld. EUR) určený na pomoc krajinám EÚ pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Tento mechanizmus je najväčším nástrojom zahrnutým do nástroja obnovy NextGenerationEU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu . Aby členské štáty mohli využívať prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, mali by predložiť svoje národné plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú reformy a investície, ktoré by chceli financovať.

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli 18. decembra 2020 politickú dohodu o tomto nástroji. Očakáva sa, že Parlament bude o znení tejto dohody hlasovať na februárovej plenárnej schôdzi, po čom bude nasledovať formálne prijatie Radou.

VR na plenárnom zasadnutí v októbri prijal stanovisko na tému Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci , ktoré vypracoval Christophe Rouillon (FR/SES). Tlačovú správu nájdete  tu .

Národné plány podpory obnovy a odolnosti musia byť Európskej komisii preložené do 30. apríla 2021 . Riadenie tohto nového nástroja je úzko prepojené s procesom koordinácie hospodárskych politík v rámci európskeho semestra. Nedostatok štruktúrovaného a systematického zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do správy hospodárskych záležitostí vo všeobecnosti, a najmä do európskeho semestra, však VR kritizuje opakovane už niekoľko rokov. Pripomienky a návrh výboru k preskúmaniu správy hospodárskych záležitostí EÚ sú zhrnuté v  tomto stanovisku, ktoré vypracoval predseda vlády Valónska Elio di Rupo (BE/SES). Stanovisko bolo prijaté na plenárnom zasadnutí v decembri. Tlačovú správu nájdete  tu .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :