Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Partnerstvá pre regionálne inovácie – pilotný projekt: Váš región sa už môže prihlásiť  

Európsky výbor regiónov (VR) a Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie vyhlásili výzvu na vyjadrenie záujmu o nový pilotný projekt zameraný na partnerstvá pre regionálne inovácie. Do pilotného projektu sa môže zapojiť 24 účastníkov z EÚ (členské štáty, regióny alebo skupiny regiónov), ktorí sú motivovaní transformovať svoje hospodárstvo a spoločnosť a chcú viac rozvinúť svoj strategický politický rámec pre inováciu, priemyselný rozvoj, prechod na udržateľnosť a širší hospodársky a sociálny rozvoj. Prihlášky sa môžu podávať do 25. apríla 2022.

Partnerstvá pre regionálne inovácie predstavujú doplnkový prístup, ktorý vychádza z pozitívnych skúseností so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť koordináciu a zameranie regionálnych, národných a európskych politík v oblasti výskumu a inovácie v snahe zabezpečiť zelenú a digitálnu transformáciu Európy a vyrovnať rozdiely v oblasti inovácie v EÚ.

Partnerstvá budú pevne zakotvené v politickom rámci EÚ a budú podporovať uplatňovanie Európskej zelenej dohody , programu Horizont Európa , politiky súdržnosti a nástroja NextGenerationEU . Osobitná pozornosť sa bude venovať nástrojom a mechanizmom riadenia, ktoré využívajú viaceré zdroje financovania a politiky na posilnenie vplyvu a ktoré môžu pomôcť prepojiť regionálne a národné iniciatívy zamerané na dvojakú transformáciu s iniciatívami EÚ.

„Táto iniciatíva má miestnym a regionálnym samosprávam v celej EÚ sprístupniť skúsenosti, kontakty, spoluprácu, spoločné záujmy a odborné znalosti a pomôcť im úspešne riešiť spoločenské výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme. Z dlhodobého hľadiska môže táto činnosť pomôcť prilákať potrebné investície a koherentne zapojiť všetky príslušné politiky a nástroje financovania,“ zdôraznil v súvislosti s novými partnerstvami predseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira vo svojom príspevku potvrdila, že „podpora a šírenie inovácie sú kľúčom k úspechu zelenej a digitálnej transformácie. Všetky regióny majú inovačný potenciál, ktorý sa musí plne využiť, aby žiaden z nich nezaostával. Potrebujeme silné partnerstvá v oblasti inovácie založené na stratégiách pre inteligentnú špecializáciu, ktoré budú prispôsobené silným stránkam aj slabinám konkrétnych území, pričom sa spoja rôzne fondy a politiky. Pri vytváraní európskeho inovačného modelu rastu musia byť hlavnými aktérmi regióny.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel pripomenula, že „pevné väzby medzi aktérmi inovácie sú základom pre dobre fungujúce regionálne inovačné ekosystémy. Partnerstvá pre regionálne inovácie poskytnú verejným a súkromným subjektom platformu na investovanie do inovácií a startupov v záujme udržateľnej ekonomiky a spoločnosti. V rámci týchto partnerstiev sa všetky dostupné nástroje EÚ využijú na to, aby sa dosiahli hmatateľné výsledky. V každom regióne a každej krajine potrebujeme inovátorov a investorov. Partnerstvá pre regionálne inovácie ich spoja s cieľom vybudovať skutočný celoeurópsky inovačný ekosystém.“

Od účastníkov pilotného projektu sa očakáva, že v úzkej spolupráci s JRC a VR určia, na aké oblasti by sa chceli počas tohto pilotného projektu zamerať. Môže ísť o sociálno-ekonomické alebo politické výzvy, konkrétne hospodárske odvetvia a/alebo politické oblasti či nástroje. Činnosti v rámci pilotného projektu budú prispôsobené oblastiam, ktoré sú pre jednotlivých účastníkov najdôležitejšie.

Prihlášky sa môžu podávať do 25. apríla 2022 . Ďalšie informácie a pokyny, ako sa prihlásiť, nájdete v liste predsedu Tzitzikostasa a prílohe k nemu . Zoznam vybraných účastníkov bude zverejnený v máji a oficiálne úvodné podujatie je naplánované na 17. mája.

Kontakt:

Sekretariát komisie SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Zdieľať: