Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri pripomenuli komisárovi Šefčovičovi , že pandémia poukázala na kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri posudzovaní a revízii právnych predpisov EÚ v záujme uspokojenia konkrétnych potrieb občanov  

Regióny, mestá a obce chcú zohrávať významnú úlohu aj pri investovaní EÚ do obnovy, aby sa zabezpečilo, že sa finančné prostriedky dostanú k tým, ktorých pandémia postihla najviac.

Koronavírusová kríza ukázala, že je nevyhnutné zosúladiť tvorbu politiky EÚ s potrebami miestnych komunít tým, že sa rozhodujúcou úlohou poveria miestne volení politici. Toto posolstvo dnes členovia Európskeho výboru regiónov predostreli podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Šefčovičovi. Miestni a regionálni lídri počas plenárnej rozpravy zopakovali svoj záväzok pomôcť zlepšiť právne predpisy EÚ tým, že sa budú podieľať na práci platformy Fit for Future (F4F). V uznesení s návrhmi k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2022 členovia VR vyzvali Európsku komisiu, aby zabezpečila zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do vykonávania národných plánov obnovy a odolnosti s cieľom účinne odstraňovať miestne dôsledky pandémie. Zároveň žiadajú rozšírenie rozhodujúcich flexibilných opatrení, ktoré boli zavedené počas koronavírusovej krízy na mobilizáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zlepšenie pravidiel EÚ je hlavnou prioritou miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 70 % právnych predpisov EÚ. Regionálni a miestni lídri zopakovali, že právne predpisy EÚ musia prinášať miestnym komunitám čo najväčšiu pridanú hodnotu a zodpovedať základným zásadám subsidiarity a proporcionality. To možno dosiahnuť len vtedy, ak budú do legislatívneho procesu EÚ plne zapojení miestne volení politici a ak sa ich príspevok uzná a zohľadní v programe lepšej právnej regulácie, a to vo všetkých fázach tvorby politiky.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas uviedol: „Kvalita právnych predpisov EÚ je lepšia, keď sa miestne a regionálne samosprávy delia s Komisiou o svoje poznatky a skúsenosti z praxe . Vďaka ich zapojeniu sa zvyšuje transparentnosť a efektívnosť práce Komisie. Činorodá spolupráca s miestnymi politikmi umožňuje zlepšenie celého politického cyklu: navrhovania a prípravy politík, ich prijímania a uplatňovania, hodnotenia aj preskúmavania. Skúsenosti miestnych vedúcich predstaviteľov získané pri odstraňovaní zdravotných a hospodárskych dôsledkov pandémie sú konkrétnym príkladom ich možného prínosu k rozhodovaciemu procesu EÚ. Vďaka nim bude možné lepšie reagovať na skutočné potreby miestnych komunít.“

Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič sa vo svojom príhovore na plenárnom zasadnutí vyjadril, že „potrebujeme také právne predpisy EÚ, ktoré sa ľahko dodržiavajú, sú účinné a vhodné aj do budúcnosti. V tejto súvislosti je práca Výboru regiónov mimoriadne dôležitá, keďže platforma Fit for Future má dôležitý mandát pri témach s osobitným významom pre miestne a regionálne samosprávy. Napríklad jej pracovný program na rok 2021 zahŕňa cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, verejné obstarávanie a kvalitu ovzdušia, pričom všetky tieto oblasti navrhli zástupcovia výboru. Rovnako som rád, že Výbor regiónov buduje svoje prognostické kapacity. Európa potrebuje odolnú spoločnosť, a preto si začlenenie strategických výhľadov do tvorby politiky EÚ vyžaduje spoluprácu všetkých inštitúcií a orgánov EÚ. V nadväznosti na priame podnety Vášho výboru sa naše prehľady o odolnosti, ktoré sú novým nástrojom na jej holistické posúdenie, zamerajú aj na zahrnutie ukazovateľov regionálnych rozdielov.“

Súvislosti

Európska komisia uznáva príspevok VR k programu lepšej právnej regulácie EÚ: zreteľne sa rozlišujú príspevky z rôznych úrovní riadenia a uznáva sa úlohu miestnych a regionálnych samospráv pri tvorbe politík na základe faktických údajov. Okrem toho sa zaviazala, že bude uplatňovať „aktívnu subsidiaritu“, a vyzýva, aby sa systematicky používala tabuľka na posudzovanie subsidiarity , ktorú zostavil VR. Zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do rozhodovacieho procesu EÚ by sa však mohlo ešte viac posilniť a stať sa štruktúrovaným a interaktívnym postupom, napríklad systematickým posudzovaním územného vplyvu a konzultáciami, ktoré im budú lepšie prispôsobené.

Platforma F4F je ako hlavný nástroj programu EK pre lepšiu právnu reguláciu určená na zjednodušenie a modernizáciu právnych predpisov EÚ s cieľom lepšie zvládnuť budúce výzvy a zároveň znížiť byrokraciu. Keďže traja predsedovia komisií VR sú členmi riadiaceho orgánu platformy a  sieť regionálnych centier tvorí podskupinu platformy, výbor má zastúpenie na oboch úrovniach – pri revízii aj pri hodnotení platných právnych predpisov EÚ. Zastupuje teda nielen miestne a regionálne samosprávy, ale aj občanov a podniky, ktoré právne predpisy EÚ každodenne uplatňujú. Traja predsedovia komisií VR boli na marcovom plenárnom zasadnutí platformy F4F vymenovaní za spravodajcov: predseda komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) Mark Speich (DE/EĽS) , štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci, je spravodajcom pre právne predpisy o verejnom obstarávaní s dôrazom na elektronické obstarávanie; predsedníčka komisie pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) Anne Karjalainen (FI/SES) , poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava, je spravodajkyňou pre smernicu INSPIRE týkajúcu sa infraštruktúry pre priestorové informácie v Európe, ktorou sa zriaďujú spoločné normy pre opis a zdieľanie priestorových údajov, napr. zóny prírodného rizika, dopravné siete alebo rozmiestnenie obyvateľstva; predsedníčka komisie pre prírodné zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/RE) , poslankyňa zastupiteľstva švédskej obce Kungsbacka, je spravodajkyňou pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

VR v neposlednom rade prispieva k druhej výhľadovej správe Európskej komisie, a to informáciami získanými prostredníctvom jeho sietí a z ročného miestneho a regionálneho barometra, aby sa zabezpečilo, že realita v teréne a miestne a regionálne hľadisko budú zahrnuté do globálneho výhľadu EÚ.

Subsidiarita zaručuje, že EÚ koná len vtedy, keď môže príslušné otázky vyriešiť účinnejšie než národná, regionálna alebo miestna úroveň. Cieľom je zabezpečiť, aby všetka činnosť EÚ mala dostatočnú pridanú hodnotu. Koncepcia aktívnej subsidiarity predstavuje nový spôsob práce, ktorý posúva tradičný prístup k subsidiarite o krok ďalej. Nabáda všetkých inštitucionálnych, národných a regionálnych aktérov, aby konštruktívne prispievali k zlepšeniu pridanej hodnoty právnych predpisov EÚ počas celého cyklu tvorby politiky. VR navrhol prístup aktívnej subsidiarity v rámci osobitnej skupiny pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ a Európska komisia ho prevzala vo svojom oznámení o zásadách subsidiarity a proporcionality z októbra 2018 .

Príspevok VR na Konferencii o budúcnosti Európy

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :