Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Budúca Európska komisia by nemala zavádzať nové právne predpisy v oblasti verejného obstarávania  
Podľa miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov je najlepšou odpoveďou na zadrhávajúce sa reformy nezavádzať nové alebo dodatočné pravidlá.

Európsky výbor regiónov požaduje zastaviť revíziu pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania. Dôvodom je skutočnosť, že posledné reformy, ktoré EÚ zaviedla len nedávno, ešte nestihli priniesť požadované výsledky. V odporúčaniach, ktoré zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy prijalo 8. októbra, sa uvádza, že EÚ môže riešiť závažné problémy aj bez zavádzania nových pravidiel, a to zjednodušením prístupu stredných podnikov k verejnému obstarávaniu a podporou harmonizácie napríklad prostredníctvom systémov označovania.

Z hospodárskeho hľadiska majú odporúčania VR veľký význam, pretože miestne a regionálne samosprávy sú zodpovedné za 45 % verejných zákaziek v EÚ. Podnetom na posledné reformy, ktoré EÚ prijala v roku 2014, bolo presvedčenie, že zákazky vo verejnom sektore by mohli byť dôležitým katalyzátorom rastu a mohli by odstrániť prekážky, ktoré na jednotnom trhu EÚ bránia investíciám. Návrhy VR sú dôležité aj z inštitucionálneho hľadiska, pretože vo veľkej miere vychádzajú z činnosti realizovanej v rámci nového pilotného projektu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa skúsenosti získané na miestnej úrovni zohľadňovali pri tvorbe politík na úrovni EÚ.

Toto stanovisko vypracoval predseda okresu Rhön-Grabfeld v Bavorsku a člen Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Thomas Habermann (DE/EĽS). V spomenutých odporúčaniach sa odrážajú výsledky spoločného prieskumu VR a CEMR o vykonávaní pravidiel verejného obstarávania v členských štátoch, ktorý sa začal v marci 2019, ako aj júlová správa siete regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ , ktorú VR zriadil v marci 2019.

Ako vyhlásil Thomas Habermann, „zámer reforiem zavedených smernicami EÚ o verejnom obstarávaní je chvályhodný – prevažná väčšina regiónov a miestnych samospráv považuje reformy z roku 2014 v zásade za pozitívne –, v praxi sa však vyskytli nedostatky, ktoré sú poľutovaniahodné, či dokonca až zásadné. Malé podniky získavajú menší počet zákaziek, ako EÚ očakávala, a cezhraničné obstarávanie neprinieslo miestnym a regionálnym samosprávam žiadnu pridanú hodnotu. Napriek pravidelným postupom verejného obstarávania v celej EÚ, ktoré sú nákladné a náročné na čas, sa nepredkladajú žiadne cezhraničné ponuky alebo sa ich predkladá len veľmi málo. Okrem toho miestne a regionálne samosprávy často nepovažujú za potrebné uplatňovať strategické ciele verejného obstarávania, najmä v oblasti inovácií.“

„Prečo je to tak?“ pýta sa ďalej spravodajca. „Typické regionálne alebo miestne samosprávy v EÚ majú obmedzený rozpočet, výskum a vývoj pre ne nie sú prioritou a produkty, ktoré nakupujú, sú pomerne základné. Vzhľadom na to, koľko peňazí verejné správy míňajú, považujú hospodárne využitie finančných prostriedkov za prioritu. Zvyčajne zohľadňujú aspekt udržateľnosti, no chýbajú im spoľahlivé a jednoznačné označenia a osvedčenia uznávané v celej EÚ, najmä v oblasti udržateľnosti životného prostredia, ktoré by boli potrebné na zabezpečenie právnej istoty a zmiernenie záťaže pre miestnych obstarávateľov. Podniky z iných krajín môžu ponúkať atraktívne produkty za atraktívne ceny, ale rôzne zákony, daňové režimy a administratíva vytvárajú prekážky, ktoré je ťažké prekonať. Pravidlá verejného obstarávania proste nie sú dostatočne jednoduché a transparentné na to, aby prilákali malé podniky.“

Ako podotkol, „tieto reformy boli zavedené len nedávno – iba niekoľkým členským štátom sa podarilo splniť termín ich transpozície stanovený na rok 2016 – a štátni zamestnanci stále absolvujú školenia, takže riziko chýb je vysoké, pričom ešte vždy sa môžu objaviť nejaké ďalšie prínosy. Okrem toho, ako sa často stáva, vlády jednotlivých krajín pridali svoje vlastné podmienky (čo odborníci označujú výrazom „gold-plating“), takže určité nápravné prostriedky môžu mať v rukách hlavné mestá členských štátov, a nie Brusel. V súčasnosti je potrebné predovšetkým umožniť, aby sa reformy začali uplatňovať v praxi, a aby sa verejné orgány vyhli ďalšej záťaži, ktorú by so sebou priniesli nové pravidlá.“

„Myslíme si však, že už na základe tohto mimoriadne dôkladného prieskumu sa podarilo vyvodiť dôležité krátkodobé i dlhodobé závery,“ upozornil spravodajca Habermann. „Po prvé, EÚ a vlády členských štátov by nemali očakávať, že verejné zákazky miestnych samospráv budú jedinou hnacou silou všetkých politických cieľov, či už súvisia s udržateľnosťou alebo so sociálnou politikou. Verejné obstarávanie si vyžaduje vyvážený prístup, v ktorom sa zohľadňuje jednoduchá uplatniteľnosť pravidiel zo strany všetkých verejných orgánov bez ohľadu na ich veľkosť, ako aj zásada miestnej samosprávy. Po druhé, EÚ by sa mala viac zameriavať na získavanie ponúk od stredne veľkých podnikov, vďaka čomu by sa posilnila miestna ekonomika. Po tretie, kritériá verejného obstarávania nie sú najlepším spôsobom, ako prilákať uchádzačov z iných krajín; lepšie by bolo napríklad presadzovať spoločné označovanie a uznávanie národných osvedčení.

Väčšina odporúčaní vychádza z rozsiahleho konzultačného mechanizmu, ktorý vypracoval a zaviedol do praxe Európsky výbor regiónov v reakcii na obavy, že k dispozícii je príliš málo informácií o vplyve právnych predpisov EÚ na miestnu a regionálnu úroveň. Do spoločného prieskumu VR a CEMR, ako aj do projektu regionálnych centier, ktorého dvojročná pilotná fáza sa začala v marci tohto roku, sa zapojil VR, Európska komisia a združenie 36 regiónov zo 16 krajín. V rámci neho sa skúmali tri oblasti: verejné obstarávanie, kvalita ovzdušia a cezhraničná zdravotná starostlivosť.

Správa o verejnom obstarávaní a politické odporúčania pána Habermanna sú prvým výstupom projektu regionálnych centier. Zverejnené boli štyri týždne predtým, ako sa nová predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen ujme svojej funkcie.

V samostatnom súbore odporúčaní prijatých 8. októbra VR vyzval Európsku komisiu, aby v prípade, že bude pilotná fáza úspešná, naplánovala vyčlenenie finančných prostriedkov na podporu mechanizmu regionálnych centier. S iniciatívou regionálnych centier prišla pracovná skupina, ktorá skúmala spôsoby, ako zabezpečiť, aby bola tvorba politiky na úrovni EÚ otvorenejšia a aby pri nej vo väčšej miere zohľadňovali podnety od miestnych a regionálnych samospráv a národných parlamentov. Táto pracovná skupina na čele s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom vydala v polovici roka 2018 správu , v ktorej podporila mnohé postoje VR.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel.: +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEXT-EUROPEAN-COMMISSION-SHOULD-AVOID-INTRODUCING-NEW-PUBLIC-PROCUREMENT-LEGISLATION.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022