Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výbor regiónov podporuje akčný plán pre európsku demokraciu ako súčasť „procesu vytvárania novej demokratickej infraštruktúry“  

Ako Európsky výbor regiónov uviedol 30. júna, Európska únia musí vytvoriť „novú demokratickú infraštruktúru s cieľom zabezpečiť slobodné a spravodlivé voľby, zlepšiť pluralitu médií a posilniť angažovanosť občanov. V odporúčaniach, ktoré majú pomôcť posilniť demokraciu, rovnosť a rešpektovanie ľudských práv, miestni a regionálni lídri zdôraznili, že územné samosprávy môžu zohrávať dôležitú úlohu pri podpore mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a transparentnosti v politických kampaniach, ako aj pri podpore zapojenia občanov do politiky.

Výbor súhlasí s  akčným plánom pre európsku demokraciu , ktorý predstavila Európska komisia v decembri 2020 a v ktorom sa stanovuje celý rad iniciatív – často nelegislatívnej povahy – určených na ochranu a rozvoj európskej demokracie v digitálnom veku. VR však vyjadril výčitku, že plán nedostatočne zdôrazňuje potenciálny prínos miestnych a regionálnych samospráv k zlepšeniu zdravia európskej demokracie.

Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová , ktorá sa prihovorila členom VR na plenárnom zasadnutí 30. júna, ocenila stanovisko VR, pričom uviedla: „Demokraciu nemožno považovať za samozrejmosť. Digitálny vek si vyžaduje, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme propagovať a ochraňovať demokraciu. Je potrebný prístup založený na zapojení celej spoločnosti a na medzinárodnej spolupráci: koordinované úsilie vlád, vrátane miestnych a regionálnych samospráv, občianskej spoločnosti, výskumníkov a overovateľov faktov, súkromného sektora, médií a samotných občanov. Vítam príspevok Výboru regiónov k akčnému plánu pre európsku demokraciu a nápady, ako môžu miestne a regionálne samosprávy zapojiť svojich občanov, zachovať slobodné a spravodlivé voľby, posilniť média a bojovať proti dezinformáciám. Ponúkame aj možnosti financovania, ktoré podporujú úsilie premeniť politiku na konkrétne činnosti na miestnej a regionálnej úrovni, ako sú aktuálne otvorené výzvy na predkladanie návrhov na vytváranie partnerstiev a sietí miest v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty.“

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Cordeiro (PT/SES) pripomenul: „Naša Únia môže byť len úniou spoločných a rešpektovaných hodnôt. Miestne a regionálne samosprávy, ako aj ich volení zástupcovia, zohrávajú dôležitú úlohu nielen pri ochrane a rešpektovaní demokracie, ale aj pri jej podpore. Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva nie sú len hodnotami, na ktorých je založená naša Únia, ale ponúkajú aj výbornú možnosť posúdiť, či v každej jednej komunite a krajine kdekoľvek v Európe nasledujú po slovách aj činy.“

Primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EĽS), ktorá bola spravodajkyňou stanoviska VR na tému Akčný plán pre európsku demokraciu , zdôraznila, že: „Občianska výchova na podporu demokracie je vakcínou nevyhnutnou na prežitie nášho európskeho spoločenstva hodnôt. Nesmieme dopustiť, aby sa v členských štátoch EÚ zhoršovali podmienky, pokiaľ ide o občianske práva a slobody. Zhoršenie situácie v oblasti občianskych práv a slobôd v jednom členskom štáte má skutočný negatívny vplyv na demokraciu v celej európskej rodine a predstavuje hrozbu pre naše európske hodnoty. Miestne a regionálne samosprávy, keďže sú najbližšie k občanom, by mali zohrávať subjektívnu úlohu v procese podpory demokracie, slobody a občianskej účasti. V Gdansku, meste slobody a solidarity, pripravujeme gdanský model občianskej výchovy, ktorý vychádza z učenia kritického myslenia a občianskej zodpovednosti.“

VR považuje akčný plán pre európsku demokraciu za súčasť procesu vytvárania „novej demokratickej infraštruktúry“ a vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať sústavnú diskusiu o slobode prejavu na internete a prijať preventívne opatrenia na boj proti dezinformáciám, nenávistným prejavom a konšpiračným teóriám. VR je spoluzakladateľom ceny nazvanej podľa zosnulého primátora Gdanska Pawła Adamowicza, ktorý bol zavraždený v roku 2019. Cena Pawła Adamowicza podporuje sociálne začlenenie, rovnosť príležitosti a rešpektovanie ľudských práv a občianskych slobôd.

VR v tomto stanovisku okrem iného vyzval EÚ, aby pomohla vybudovať inštitucionálne a administratívne kapacity a štruktúry potrebné na podporu účasti verejnosti na politickom živote, pričom prístup k finančným prostriedkom by mal byť čo najjednoduchší a o ich využívaní by mali v čo najväčšej miere rozhodovať miestne a regionálne samosprávy.

Členovia VR prijali aj stanovisko k ďalšej iniciatíve, ktorú spustila Európska komisia a ktorá súvisí s akčným plánom pre európsku demokraciu, a to o stratégii posilnenia uplatňovania Charty základných práv v EÚ . Vypracoval ho Jean-Luc Vanraes (BE/RE) zo zastupiteľstva obce Uccle, a VR v ňom podporuje stratégiu Európskej komisie a nabáda, že by Komisia „pred udelením finančných prostriedkov EÚ mala systematicky vykonávať krížovú kontrolu uplatňovania charty“, keďže by podľa neho hodnoty EÚ mali byť „podmienkou oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov EÚ“.

Pán Vanraes pripomenul, že: „Členské štáty EÚ 18. decembra 2000 s veľkým nadšením podpísali Európsku chartu základných práv. Podpora a ochrana týchto práv patria medzi hlavné úlohy Európskej komisie. Žiadam preto, aby Komisia na splnenie tohto poslania využila všetky právne a finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii.“

Kontakt :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023