Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Národné plány obnovy budú menej účinné, ak sa do nich nezapoja regióny a mestá  

Hospodárska a sociálna obnova, ako aj ekologická a digitálna transformácia môžu byť úspešné len vtedy, ak budú miestne a regionálne samosprávy priamo zapojené do vypracúvania a vykonávania národných plánov obnovy a odolnosti.

Úzke partnerstvo medzi všetkými úrovňami riadenia, sociálnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami je mimoriadne dôležité, ak sa má zabezpečiť súlad plánov s miestnymi potrebami a zabrániť ich prekrývaniu s ostatnými politikami a fondmi EÚ. Toto sú hlavné posolstvá Európskeho výboru regiónov (VR) adresované národným vládam a inštitúciám EÚ v stanovisku, ktoré vypracoval člen rady holandského mesta Opsterland Rob Jonkman. Stanovisko bolo prijaté na plenárnom zasadnutí VR 1. decembra.

Členovia Európskeho výboru regiónov vyjadrujú poľutovanie nad tým, že príprava národných plánov obnovy a odolnosti bola vo väčšine členských štátov najmä procesom zhora nadol, a neskrývajú svoje obavy v súvislosti s nedostatočným zapojením nižšej ako celoštátnej úrovne do fáz vykonávania a hodnotenia týchto plánov. Pri takomto prístupe hrozí, že sa o dôležitých verejných investíciách bude rozhodovať centrálne a budú sa prehliadať regionálne rozdiely, čo môže oslabiť vplyv plánov obnovy.

Podľa stanoviska by sa preto mohlo stať, že regióny, ktoré zaostávali vo svojom rozvoji už pred vypuknutím pandémie, ostanú ešte viac pozadu, či už pokiaľ ide o zamestnanosť, podporu podnikania, digitalizáciu alebo o iné kľúčové oblasti politiky. Okrem toho nedostatočné zapojenie regiónov a obcí so sebou prináša riziko, že sa investície v rámci plánov obnovy a z fondov politiky súdržnosti budú prekrývať, a tým si navzájom konkurovať. Miestni lídri preto považujú za povzbudzujúce, že Európska komisia čoskoro zverejní na internete hodnotiacu tabuľku Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ako sa uvádza v liste, ktorý výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis zaslal predsedovi VR Apostolosovi Tzitzikostasovi a predsedovi komisie VR pre hospodársku politiku Michaelovi Murphymu, nová hodnotiaca tabuľka poskytne informácie o spracovaní žiadostí členských štátov o platby a podľa možnosti bude zahŕňať viac územne orientovanú metódu monitorovania.

Člen rady holandského mesta Opsterland a spravodajca stanoviska Rob Jonkman  (NL/EKR) je presvedčený, že „ Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je výsledkom historickej dohody medzi vedúcimi predstaviteľmi EÚ a ambicióznym nástrojom na to, ako vyjsť z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 silnejší. Hoci miestne a regionálne samosprávy boli od začiatku pandémie v popredí boja proti jej sociálno-ekonomickým dôsledkom, v mnohých členských štátoch sme tí poslední, s kým sa plány obnovy konzultujú. Potrebujeme spoluprácu, nie centralizáciu.

Miestne a regionálne samosprávy sú zodpovedné za tretinu všetkých verejných výdavkov a viac ako polovicu verejných investícií v EÚ, z ktorých veľká časť sa uskutočňuje v oblastiach politiky mimoriadne dôležitých pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti , hlavný nástroj plánu obnovy Next Generation EU . Preto by mali byť mestá a regióny priamo zapojené do prípravy a vykonávania národných plánov obnovy a odolnosti, aby sa reformy a investície, ktoré sú v nich obsiahnuté, mohli úspešne realizovať.

V dôsledku krízy COVID-19 sa znížili príjmy mnohých obcí a regiónov a zvýšili sa ich výdavky. V druhom Výročnom regionálnom a miestnom barometri EÚ , ktorý VR uverejnil v októbri, sa odhaduje, že finančný deficit len za rok 2020 predstavoval 180 miliárd EUR. VR zastáva názor, že je povinnosťou EÚ a členských štátov urýchlene, aj prostredníctvom národných plánov obnovy, pomôcť miestnym samosprávam zmierniť otrasy, ktoré utrpeli ich financie. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli európske hospodárstva a spoločnosti udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy a príležitosti, ktoré prináša ekologická a digitálna transformácia.

VR tiež žiada Európsku komisiu, aby do svojej výročnej správy o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zahrnula časť o zapojení miestnych a regionálnych samospráv, a vyzýva Európsky parlament, aby v plnej miere dohliadal na dosahovanie cieľov plánov obnovy a pravidelne zapájal miestne a regionálne samosprávy.

Súvislosti:

VR zorganizoval 24. septembra spolu so slovinským predsedníctvom Rady EÚ prvé fórum na vysokej úrovni o regionálnej obnove a odolnosti. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v slovinskom meste Lipica, európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni zdôraznil , že národné plány obnovy budú úspešné len vtedy, ak sa budú realizovať v spolupráci s regiónmi a mestami. Tlačovú správu si môžete prečítať tu .

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je finančný nástroj s objemom 723,8 mld. EUR (granty vo výške 338 mld. EUR a úvery vo výške 385,8 mld. EUR v bežných cenách) určený na pomoc členským štátom pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Tento mechanizmus je najväčším nástrojom zahrnutým do plánu obnovy Next Generation EU s rozpočtom vo výške 801 mld. EUR. Aby členské štáty mohli využívať prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, mali by predložiť svoje národné plány obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú reformy a investície, ktoré by chceli financovať.

Štúdia VR o zapojení regionálnych a miestnych samospráv do prípravy a realizácie národných plánov obnovy a odolnosti s názvom Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans (jún 2021).

Spoločná konzultácia VR – CEMR o príprave národných plánov obnovy a odolnosti. Jej výsledky sú k dispozícii tu (január 2021).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023