Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny sú pripravené postaviť sa na čelo revolúcie v oblasti udržateľnej mobility v Európe  

Ak chcú mestá a regióny v EÚ úspešne pretvoriť európsky sektor dopravy a zvýšiť jeho udržateľnosť, musia klásť väčší dôraz na podporu mobility s nulovými emisiami, podporu aktívnych a spoločných spôsobov dopravy, pretvorenie mestskej mobility a lepšie prepojenie vidieckych oblastí. Tieto návrhy sú uvedené v stanovisku na tému Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu , ktoré na svojom plenárnom zasadnutí v stredu 30. júna prijal Európsky výbor regiónov (VR) a predstavil spravodajca Robert van Asten (NL/RE).

V roku 2017 vyprodukovala doprava 27 % emisií CO 2 v EÚ a emisie v odvetví dopravy sa v rokoch 2018 i 2019 zvýšili , čo znamená, že na dosiahnutie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy budú potrebné rozsiahle zmeny. Stratégia EÚ v oblasti mobility s dlhodobým cieľom znížiť emisie v odvetví dopravy o 90 % do roku 2050 je jednou z hlavných iniciatív Európskej zelenej dohody a jej zámerom je položiť základy pre dosiahnutie cieľov ekologickej a digitálnej transformácie v dopravnom systéme EÚ. Stratégiu navrhla Európska komisia koncom minulého roka a dopĺňa ju akčný plán so zoznamom konkrétnych opatrení, ktoré sa majú prijať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Vozidlá s nulovými emisiami a infraštruktúra pre alternatívne palivá, stanovovanie cien uhlíka, lepšie stimuly pre používateľov a zabezpečenie cenovo dostupnejšej a prístupnejšej mobility patria medzi kľúčové oblasti vymedzené v akčnom pláne.

„Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri transformácii mobility tým, že spájajú Európsku zelenú dohodu a digitálnu transformáciu v záujme udržateľnejšej a inteligentnejšej mobility,“ vyhlásil člen haagskej mestskej rady a spravodajca stanoviska Robert van Asten . „Sociálne aspekty a inkluzívnosť sú kľúčovými prvkami môjho stanoviska, keďže transformácia v oblasti mobility si vyžaduje zmenu správania zameranú na používateľa. EÚ nám môže pomôcť lepšie skĺbiť prepojenosť, prístupnosť a zdravie, a to nielen financovaním, ale aj zabezpečením štandardizácie a harmonizácie pravidiel EÚ. Musíme tiež zohľadniť plány udržateľnej mestskej mobility z dielne Európskej komisie, ktoré môžu byť účinným nástrojom spolupráce medzi rôznymi úrovňami verejnej správy, ale len vtedy, ak sú dostatočne flexibilné a zodpovedajú výzvam, ktorým čelia mestá a regióny.“

Poslanec Európskeho parlamentu Ismail Ertug na margo tohto stanoviska VR poznamenal: „Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu vytyčuje kurz pre budúci vývoj európskeho dopravného sektora. Hlavnou úlohou v nadchádzajúcich desaťročiach bude zvládnutie dvojakej výzvy, ktorú predstavujú digitalizácia a dekarbonizácia. Podarí sa to, len ak budú európska, národná a v neposlednom rade regionálna úroveň navzájom úzko spolupracovať. Týka sa to najmä projektov v oblasti infraštruktúry, či už hovoríme o chýbajúcich cezhraničných prepojeniach, vylepšených železničných systémoch alebo komplexnej sieti infraštruktúry pre alternatívne palivá.“

VR víta stratégiu pre mobilitu, ktorú navrhla Európska komisia, ale poukazuje na niekoľko oblastí, ktoré možno zlepšiť. Členovia osobitne vyzdvihli význam regionálneho rozmeru stratégie, keďže miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní európskej dopravnej politiky a poskytovaní služieb v oblasti mobility a infraštruktúry. Vzhľadom na túto skutočnosť si úspešná transformácia mobility bude vyžadovať výrazné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv a spoločný prístup zahŕňajúci všetky úrovne verejnej správy v súlade so zásadou aktívnej subsidiarity.

V stanovisku sa tiež poukazuje na to, že okrem zvýšenia udržateľnosti dopravy, napríklad väčším využívaním železničnej dopravy namiesto leteckej, si transformácia mobility vyžaduje aj zmenu správania občanov. V záujme dosiahnutia ambiciózneho cieľa znížiť emisie v odvetví dopravy o 90 % do roku 2050 je potrebné, aby sa viac rozšírili opatrenia, ako je skrátenie vzdialeností a zníženie počtu ciest, prechod na aktívnejšie formy mobility, napríklad bicyklovanie a chôdza, a spoločné využívanie dopravných prostriedkov.

Členovia tiež zdôraznili, že v stratégii Komisie chýbajú najmä konkrétne iniciatívy pre vidiecke oblasti napriek dôležitej úlohe mobility pri zabezpečovaní služieb vo vidieckych oblastiach s menej rozvinutou infraštruktúrou. V stanovisku sa preto požaduje viac európskych finančných prostriedkov a regulačných opatrení na zlepšenie mobility občanov, najmä v riedko osídlených oblastiach.

Podkladové informácie

Vzhľadom na jej regionálny rozmer a význam pre Európsku zelenú dohodu bola mobilita a dopravná infraštruktúra označená za jednu z kľúčových oblastí, v ktorých by sa mala posilniť spolupráca medzi Výborom regiónov a Európskou komisiou .

Dôležitou časťou stratégie EÚ na zvýšenie udržateľnosti dopravy je prechod na železničnú dopravu. Rok 2021 bol oficiálne vyhlásený za Európsky rok železníc a VR sa spoločne s Komisiou od začiatku aktívne zapája do príslušných iniciatív, okrem iného organizovaním miestnych podujatí v spolupráci so svojimi členmi. Predseda VR Apostolos Tzitzikostas a viacerí ďalší členovia výboru si tiež pôjdu pozrieť vlak Connecting Europe Express na niektorej z jeho zastávok počas cesty naprieč 23 členskými štátmi od 2. septembra do 7. októbra.

Ďalšou kľúčovou oblasťou bude pre VR jedna z misií programu Horizont Európa, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2030 stalo 100 veľkých miest v Európe klimaticky neutrálnymi . Jedným z prvých míľnikov na ceste ku klimaticky neutrálnym mestám bude nový rámec mestskej mobility, ktorý Európska komisia predstaví koncom tohto roka. Obe iniciatívy sú pre VR témami zásadného významu a kľúčom k úspechu je prístup k udržateľnej mestskej mobilite založený na zásade aktívnej subsidiarity.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023