Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom naliehavo žiada o program podpory EÚ na zabezpečenie spravodlivej, vyváženej a úspešnej transformácie tohto odvetvia so 7,5 milióna pracovníkov  

Členovia aliancie sa stretli v Lipsku a predložili svoje návrhy na zachovanie európskeho automobilového priemyslu

V záujme úspešného vyradenia spaľovacích motorov a digitalizácie požadujú európske regióny s automobilovým priemyslom nový podporný mechanizmus EÚ s finančnými prostriedkami na tento účel, primerané posúdenie územného vplyvu nových predpisov, ako aj opatrenia na rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily. Na svojej prvej politickej schôdzi, ktorá sa konala 17. novembra v Lipsku, prijalaAliancia regiónov s automobilovým priemyslom krátkodobú a strednodobú stratégiu a jej členovia diskutovali s komisárom EÚ Schmitom o potrebe podpory regiónov s výrazným zastúpením automobilového priemyslu.

Európsky automobilový a dodávateľský priemysel je vo fáze prevratných zmien a transformácie: ciele EÚ v oblasti klímy a balík Fit for 55 si vyžadujú významný príspevok sektora cestnej dopravy, a teda majú vplyv na všetky regióny s automobilovým priemyslom v Európe. Automobilový priemysel je výrazne ovplyvnený ekologickou a digitálnou transformáciou. Zahŕňa 7,5 milióna pracovných miest vo výrobe a v automobilových službách, čo predstavuje viac ako 6 % celkovej európskej zamestnanosti. Prechod na vozidlá s nulovými emisiami a digitalizované vozidlá bude mať výrazný vplyv na regionálne automobilové ekosystémy a sociálno-ekonomické štruktúry.

V Lipsku bolo zastúpených 20 členských regiónov aliancie (z celkového počtu 29), ktoré tlmočili obavy automobilového priemyslu zo svojich území. Na základe požiadaviek na automobily s nulovými emisiami v snahe dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a zaviesť súvisiace zmeny v automobilovom priemysle sa aliancia spoločne zasadzuje za vytvorenie európskeho mechanizmu na podporu spravodlivej a vyváženej transformácie regiónov s automobilovým a dodávateľským priemyslom s cieľom minimalizovať rušivé účinky na zamestnanosť a zlepšiť kapacity a možnosti na technologickú rekvalifikáciu európskeho automobilového priemyslu, pričom treba udržať globálnu konkurencieschopnosť v oblasti výskumu a inovácií.

Predseda vlády spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer otvoril zasadnutie slovami: „Kolískou automobilového priemyslu je určite Sasko, ale toto odvetvie je kľúčové pre celé Nemecko. Vďaka vynikajúcim odborným znalostiam a inovačnému duchu sa naša spolková krajina stáva centrom elektromobility. Štrukturálne zmeny a ciele v oblasti klímy znamenajú zmeny aj pre Sasko a jeho automobilový priemysel, a preto som vďačný Aliancii regiónov s automobilovým priemyslom za to, že umožnila vzájomnú výmenu skúseností, aby sme spoločne túto transformáciu úspešne zvládli.

Jozef Viskupič,predseda Trnavského samosprávneho kraja,povedal: “Transformácia automobilového sektora a sektora mobility si vyžaduje rozdielne regionálne stratégie. To sa zrejme premietne aj v posudení územného vplyvu na regióny. Čo však bude pre regióny spoločné, je dopad na zamestnanosť a celkové ekonomické dôsledky nového klimaticky neutrálneho automobilového priemyslu, s ktorými sa budeme musieť vysporiadať.”

Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom zameria svoju budúcu činnosť na hodnotenie regionálneho vplyvu transformácie automobilového a dodávateľského priemyslu, podporu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností regionálnej pracovnej sily, ako aj na zavádzanie alternatívnych palív. Na základe desaťbodového vyhlásenia aliancie, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) v júni 2022, aliancia podporuje záväzok výrazne znížiť emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy a požaduje rámec spravodlivej transformácie na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v každom európskom regióne s automobilovým priemyslom. Tento rámec musí preto zahŕňať rozpočtové a politické podporné opatrenia a viesť k spoločnému plánovaniu transformácie na regionálnej úrovni.

Táto kľúčová požiadavka sa musí splniť prostredníctvom posúdení územného vplyvu zameraných na spoločné výzvy a príležitosti pre regióny, výrobcov pôvodného zariadenia a najmä MSP pôsobiace v automobilovom dodávateľskom reťazci. Zároveň by sa mala podporovať rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností regionálnej pracovnej sily a monitorovať ponuka príslušných zručností a dopyt po nich.

Ďalšími požiadavkami aliancie sú rozvoj silného výskumného rámca pre priemyselnú transformáciu a inovácie v európskom automobilovom priemysle, poskytnutie flexibility v usmerneniach o štátnej pomoci s cieľom umožniť automobilovým regiónom usmerňovať a riadiť túto transformáciu a pomoc regiónom pri zavádzaní verejne prístupných čerpacích a nabíjacích staníc. Tým sa podporí väčšie využívanie vozidiel s nulovými emisiami, pričom dostupné verejné a súkromné investičné zdroje sa zamerajú na rôzne technologické riešenia (napr. elektrifikácia, vodíkové technológie a syntetické palivá) s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť a inovačnú kapacitu európskeho automobilového priemyslu.

Kontext

Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom je politická sieť regiónov so silným automobilovým a dodávateľským priemyslom, ktoré budú ovplyvnené prechodom na cestnú dopravu s nulovými emisiami. Európsky výbor regiónov ju vytvoril na svojom plenárnom zasadnutí v júni 2022 s cieľom zabezpečiť spravodlivú a vyváženú transformáciu v automobilovom a dodávateľskom priemysle. Aliancia je otvoreným fórom pre všetky regióny, ktoré táto transformácia zasiahla. V súčasnosti má 29 členských regiónov.

Súčasťou snáh o dosiahnutie cieľa Európskej únie znížiť emisie v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % je nariadenie Európskej komisie o znížení emisných noriem CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Nedávny návrh Európskeho parlamentu zakázať vozidlá so spaľovacími motormi na úrovni EÚ od roku 2035, ktorý bol prijatý 8. júna 2022, povedie k ešte väčším zmenám v európskom automobilovom a dodávateľskom odvetví. Zámerom Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom je preto zabezpečiť, aby transformácia v automobilovom priemysle bola spravodlivá a úspešná a aby sa na žiadny región nezabudlo, pričom sa v plnej miere podporia ciele EÚ v oblasti klímy.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023