Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zjednodušiť prístup k fondom EÚ – miestni a regionálni politici naznačujú, aké reformy sú potrebné pre efektívnejšie európske štrukturálne a investičné obdobie po roku 2020  

„Odvážne zjednodušenie, vďaka ktorému budú štrukturálne investície po roku 2020 zamerané na miestnych a regionálnych príjemcov, pomôže zabezpečiť, že budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie bude lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia regióny a mestá,“ povedal Oldřich Vlasák, spravodajca stanoviska na tému Konečné závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie EŠIF po roku 2020 , ktoré prijal Európsky výbor regiónov 1. februára 2017.

Odporúčania, ktoré dnes prijal Výbor regiónov, prinášajú miestny a regionálny pohľad na úsilie Európskej komisie zamerané na zjednodušenie prístupu k európskym fondom v rozpočte po roku 2020. VR privítal závery skupiny na vysokej úrovni Európskej komisie pre zjednodušenie európskych štrukturálnych a investičných fondov, no zároveň zdôraznil, že existuje mnoho veľmi dôležitých oblastí a otázok, ktorými sa skupina nezaoberala vôbec alebo len čiastočne. Jednou z takýchto oblastí je potreba dôraznejšieho prístupu zdola nahor, aby boli miestne a regionálne orgány považované za partnerov pri rozvoji programov, pričom zásada partnerstva by bola v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) právne záväzná.

Výbor vo svojom stanovisku vyjadruje jednoznačnú podporu významným prínosom modelu spoločného riadenia fondov a zasadzuje sa za to, aby boli v záujme účinného vykonávania politiky súdržnosti riadené na celoštátnej úrovni. Miestne a regionálne orgány sú hlavnými zainteresovanými stranami v realizácii politiky súdržnosti a ako také musia byť plne zapojené do všetkých fáz procesu rokovania a implementácie. Sme presvedčení, že len model spoločného riadenia umožňuje dostatočné uznanie regionálnych osobitostí a má pozitívny vplyv na ostatné politické oblasti mimo EŠIF, ako je posilnenie dobrej správy vecí verejných a občianskej angažovanosti.

VR tiež zdôraznil potrebu odvážnejších opatrení na zníženie byrokracie. Fondy EÚ by sa mali čerpať vždy, keď je to možné, prostredníctvom existujúcich celoštátnych, regionálnych a miestnych administratívnych mechanizmov. Mali by sa využívať celoštátne, regionálne a miestne pravidlá a systémy (vrátane štátnych orgánov auditu a štátnych orgánov ochrany hospodárskej súťaže) a malo by sa na ne spoliehať čo najviac, pretože najjednoduchšie pravidlá sú tie, ktorých nie je veľa a ktoré sú pokiaľ možno totožné s pravidlami, ktoré sa už uplatňujú v členských štátoch. Navrhovaný prístup by umožnil významné zjednodušenie, pokiaľ ide o audit, kontrolu a podávanie správ. VR vyzýva na väčšiu proporcionalitu, pokiaľ ide o počet kontrol a požiadaviek na podávanie správ, a na úpravu miery chybovosti z 3 % na 5 %. V súčasnosti uplatňovaný systém kontrol, ktorý presahuje rámec požiadaviek medzinárodne uznaných noriem, vytvára klamlivý dojem, že súčasný model je neprimerane náchylný na chyby. Väčšiu proporcionalitu by tiež bolo možné dosiahnuť tak, že by sa v oblasti auditu a podávania správ prešlo na diferencovanejší prístup, pričom by sa riadne zohľadnila v minulosti preukázaná spoľahlivosť celoštátnych systémov a umožnila by sa väčšia flexibilita, pokiaľ ide o uznávanie kontrol vykonávaných členskými štátmi a postupov členských štátov.

Stanovisko VR bolo vypracované pod vedením Oldřicha Vlasáka (člen mestského zastupiteľstva mesta Hradec Králové, Česká republika/podpredseda skupiny EKR) , ktorý povedal: „Pre našu budúcnosť je rozhodujúce dosiahnuť v Európe súdržný rozvoj, aby naše chudobnejšie regióny prosperovali a rástli spolu so zvyškom kontinentu. Strategické investície ako politika súdržnosti EÚ sú dôležitým nástrojom pri dosahovaní tohto cieľa, ale zložitosť a prístup zhora nadol znamenali, že sa nepodarilo využiť celý potenciál tejto politiky a fondov. Potrebujeme odvážne kroky na zjednodušenie spôsobu, akým investujeme do našich miest a regiónov a akým ich podporujeme. Musíme radšej spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi a podporovať ich, než snažiť sa viesť ich alebo do detailov riadiť. Musíme takisto vypracovať jednotný súbor pravidiel pre fondy s územným hľadiskom a využívať viac celoštátne kontroly, audity a podávanie správ než vytvárať ďalšie a ďalšie byrokratické postupy.“

V stanovisku sa tiež podporuje výzva zabezpečiť medzi fondmi EŠIF a centrálne riadenými fondmi rovnaké podmienky. Zlučiteľnosť a optimalizácia rôznych zdrojov financovania bude po roku 2020 ešte dôležitejšia než teraz. Účinná kombinácia EŠIF s finančnými nástrojmi bude naďalej dôležitou možnosťou pre miestne a regionálne orgány. VR preto odporúča zriadenie kontaktného miesta na štátnej alebo regionálnej úrovni, aby sa prijímateľom poskytla pomoc pri žiadaní o finančné prostriedky z EŠIF, ako aj z iných fondov. Zjednodušenie vykonávania politiky súdržnosti je cieľ, na ktorý často upozorňujú všetky subjekty zapojené do riadenia EŠIF. Proces zjednodušenia umožňuje poučiť sa z praktických skúseností v teréne a prispieva k lepšiemu, účinnejšiemu a jednoduchšiemu využívaniu fondov s cieľom v čo najväčšej miere prispievať k dosahovaniu cieľa územnej súdržnosti, ktorý sa uvádza v zmluve, a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti EÚ. VR podporuje súčasné reformy politiky súdržnosti prostredníctvom svojej siete #CohesionAlliance.

Kontakt:

Branislav Staníček

Tel. +32 22822471

branislav.stanicek@cor.europa.eu

Zdieľať :