Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Dohoda na miestnych cieľoch v rámci boja proti zmene klímy  

Miestni lídri vyzvali na rozšírenie rozsahu preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov s cieľom zahrnúť aj smernicu o priemyselných emisiách a politiku EÚ v oblasti chemických látok. Spravodajca Andrew Cooper tiež navrhol zahrnúť opatrenia týkajúce sa zmeny klímy a predložil novú koncepciu príspevkov stanovených na miestnej úrovni ako spôsob, ktorý miestnym a regionálnym orgánom umožní prispieť k plneniu záväzkov Parížskej dohody.

Environmentálne právne predpisy sú jednou z oblastí, v ktorých majú mestá a regióny väčšie právomoci a aktívnejšie prispievajú k ich vykonávaniu v Európe. Členovia Európskeho výboru regiónov na čele so spravodajcom Andrewom Cooperom (UK/EA) prijali stanovisko o lepšom vykonávaní environmentálnych právnych predpisov v Európe.

V stanovisku sa upozorňuje na niekoľko nedostatkov, pokiaľ ide o vykonávanie acquis v oblasti životného prostredia. Medzi ne patrí neefektívna koordinácia medzi miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi, nedostatok administratívnych kapacít, nedostatočné financovanie a nedostatočné mechanizmy na zabezpečenie súladu.

Členovia predložili niekoľko odporúčaní, ako napríklad začatie štruktúrovaného dialógu s miestnymi a regionálnymi orgánmi všetkých členských štátov. VR odporúča posilnenie siete IMPEL a jej rozvíjanie v jednotlivých krajinách. IMPEL je Európska sieť pre implementáciu a vymáhanie environmentálneho práva.

VR vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala spoločnú metodiku pre vnútroštátne dialógy v súvislosti s preskúmaním vykonávania právnych predpisov v oblasti životného prostredia (EIR) a poskytla usmernenia s cieľom zabezpečiť plné zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do celého procesu.

Mestá a regióny v EÚ apelujú na členské štáty, regionálne a miestne orgány, aby uplatňovali opatrenia na rýchle presadzovanie a prijali primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. VR žiada členské štáty, aby uľahčili preskúmanie vykonávania právnych predpisov na miestnej a regionálnej úrovni v súlade s vnútroštátnymi preskúmaniami. VR naliehavo vyzýva vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, aby bojovali proti korupcii a zabezpečili riadne fungovania justičných systémov.

Zhromaždenie miest a regiónov EÚ žiada Európsku komisiu o to, aby sa klimatické zmeny stali dôležitým prvkom ďalšieho kola EIR a aby zahrnula aj zmierňovanie klimatických zmien a adaptáciu na ne. Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov je v počiatočnej fáze zamerané na oblasti nakladania s odpadom, ochrany prírody a biodiverzity, kvality ovzdušia, hluku a kvality vody a vodného hospodárstva.

Ako uviedol spravodajca Andrew Cooper (UK/EA), „zníženie emisií CO2, ktoré dosiahli miestne samosprávy, treba zmerať, oceniť a podporiť. Popri vnútroštátne stanovených príspevkoch treba zaviesť príspevky stanovené na miestnej úrovni s cieľom prekonať priepasť v oblasti emisií.“

„Príspevky stanovené na miestnej úrovni pomôžu obmedziť nárast globálneho oteplenia na 1,5 stupňa. Zároveň by nám to umožnilo stanoviť si vyššie, ale naďalej splniteľné ciele,“ konštatoval poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees. Iniciatíva Andrewa Coopera týkajúca sa príspevkov stanovených na miestnej úrovni je v súlade s prijatým stanoviskom o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy, ktoré vypracoval Marco Dus (IT/SES).

VR vyzýva Európsku komisiu, aby spolupracovala s príslušnými národnými orgánmi, Európskym výborom regiónov, Dohovorom primátorov a starostov EÚ, Globálnym dohovorom primátorov a starostov o klíme a energetike a ICLEI na rozvoji koncepcie a metodík na zavedenie miestne a regionálne stanovených príspevkov, a tak prispievala k cieľom v oblasti klimatických zmien dohodnutých v rámci Parížskej dohody o zmene klímy COP 21. Miestne a regionálne orgány by boli najprv zapojené dobrovoľne na základe „overenej koncepcie“.

Poznámky pre redaktorov

Odporúčania VR týkajúce sa lepšieho vykonávania environmentálnych právnych predpisov v EÚ nadväzujú na hodnotiacu správu balíka o vykonávaní politík a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia EIR (február 2017). Správa, ktorej súčasťou je 28 správ o jednotlivých krajinách, je k dispozícii tu.

Podrobný prehľad výsledkov podľa jednotlivých oblastí politiky nájdete v správe č. 03 EPRS (Výskumná služba Európskeho parlamentu) na tému Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov. Vypracovaná bola na žiadosť VR v rámci dohody o spolupráci medzi EP a VR.

Na podporu stanoviska VR zadal vypracovanie štúdie na tému Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation (Účinné viacúrovňové riadenie v oblasti životného prostredia v záujme lepšieho vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia) s termínom jej dokončenia v polovici septembra 2017.

Pokiaľ ide o otázku vykonávania environmentálnych právnych predpisov, Európsky výbor regiónov a Európska komisia úzko spolupracujú prostredníctvom spoločnej technickej platformy environmentálnej spolupráce. Ako sa konštatuje v prijatom stanovisku, EIR je príležitosťou pre mestá a regióny ako podporiť spoluprácu s Európskym parlamentom. Jeho pridaná hodnota spočíva v tom, že spája záujmy spoluzákonodarcu a skúseností rozhodujúcich činiteľov a vykonávacích orgánov. Miestne samosprávy v EÚ chcú presadzovať spoločné schôdze komisie ENVE Výboru regiónov a výboru ENVI Európskeho parlamentu.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :