Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni vedúci predstavitelia sú pripravení pomôcť presadzovať európske hodnoty ‎ vo vzdelávaní s cieľom bojovať proti ohrozeniu demokracie  

Miestne a regionálne samosprávy v EÚ ako úroveň verejnej správy, ktorá je najbližšie k občanom, zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní európskych hodnôt a podpore účasti občanov na demokratických procesoch. Miestni a regionálni vedúci predstavitelia súhlasia s tým, že vo vzdelávaní je naliehavo potrebné podporovať európsku demokraciu v súlade s výzvami občanov, ktoré odzneli na Konferencii o budúcnosti Európy. Toto bolo hlavným posolstvom počas diskusie na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) 28. apríla o podpore európskych hodnôt prostredníctvom vzdelávania na podporu občianstva EÚ.Členovia VR tiež prijali stanovisko na tému Posilnenie demokracie a integrity volieb, v ktorom sa zdôrazňuje potreba otvorenej, spravodlivej, pluralitnej a demokratickej účasti na miestnej a regionálnej úrovni.

V boji proti ohrozeniu demokracie má podpora európskych demokratických hodnôt osobitný význam a mala by byť kľúčovým prvkom vzdelávania všetkých občanov EÚ. Na základe záverov z Konferencie o budúcnosti Európy možno očakávať ďalšie kroky nadväzujúce na odporúčania občanov stanoviť minimálnu úroveň vedomostí o EÚ, a najmä o jej demokratických procesoch.

Počas diskusie na plenárnom zasadnutí VR na tému Propagácia európskych demokratických hodnôt prostredníctvom vzdelávania na podporu občianstva EÚ miestni a regionálni vedúci predstavitelia potvrdili, že sú pripravení stavať na svojich existujúcich osvedčených postupoch a vypracovať spoločné nástroje, ktoré budú orientované zdola nahor, budú dobrovoľné a budú v plnej miere rešpektovať subsidiaritu, s cieľom propagovať občianske vzdelávanie zamerané na chápanie demokracie a európskych hodnôt občanmi a so zámerom podnietiť diskusiu o Európskej únii. Poukázali tiež na to, že školám a iným vzdelávacím inštitúciám by pri plnení tejto úlohy prospeli inovatívne učebné materiály a zdroje.VR na tento účel zverejnil výzvu na prezentáciu príkladov osvedčených postupov a v spolupráci so svojimi členmi zhromaždil informácie o stovkách takýchto iniciatív v regiónoch v celej Európe.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas, ktorý je zároveň predsedom regiónu Stredné Macedónsko v Grécku a vedúcimdelegácie miestnych a regionálnych samospráv na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy, uviedol, že „vojna na Ukrajine svedčí o tom, že mier a demokracia v Európe nie sú samozrejmosťou. My ako miestni a regionálni vedúci predstavitelia musíme informovať a povzbudzovať mladých ľudí, aby diskutovali o Európskej únii. Naším cieľom je podporovať občianstvo a posilňovať zodpovednosť občanov. Nemôžeme podporovať Európu, ak nám bude ľahostajná a ak sa nenaučíme, ako ju podporovať každý deň. Na propagáciu európskych demokratických hodnôt, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti je preto potrebné vypracovať európske učebné plány pre občiansku výchovu zdola nahor. Zvýši sa tým informovanosť o európskom projekte, ako aj účasť občanov, najmä mladších generácií, na demokratických procesoch v EÚ.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica v tejto súvislosti uviedla: „Ako bývalá primátorka a učiteľka vítam výzvu Európskeho výboru regiónov propagovať európske hodnoty, identity a občianstvo prostredníctvom vzdelávania a kultúry na regionálnej a miestnej úrovni. Už v počiatočných fázach a počas celého nášho života si informované diskusie vyžadujú informovaných občanov. Predsedovia Európskeho parlamentu a Rady EÚ a predsedníčka Európskej komisie predložia 9. mája v Štrasburgu záverečnú správu Konferencie o budúcnosti Európy. Na rozdiel od udalostí na Ukrajine poznačených brutalitou, je táto konferencia oslavou našich hodnôt a priestorom pre slobodnú diskusiu a dialóg s občanmi ako hlavnými aktérmi. Je nevyhnutné, aby Európska komisia, Európsky výbor regiónov a regionálne a miestne samosprávy naďalej úzko spolupracovali, aby naša demokracia a demokratické inštitúcie, ktoré sú jej oporou, boli pripravené na budúcnosť.“

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) a spravodajca nedávneho uznesenia EP o vykonávaní opatrení zameraných na občiansku výchovu a tiež člen pracovnej skupiny pre demokraciu v EÚ v rámci Konferencie o budúcnosti Európy Domènec Ruiz Devesa si položil otázku, ako sa môžu občania angažovať na úrovni EÚ, ak jej nerozumejú. „Musíme zabezpečiť, aby naše deti nadobudli potrebné vedomosti už v útlom veku na to, aby mohli konať. Toto je požiadavka, ktorú nám predniesli účastníci Konferencie o budúcnosti Európy a my im musíme dať konkrétnu odpoveď. Keď vidíme hrozbu oslabovania demokracie v Európe a v zahraničí, nemôžeme si dovoliť uspokojiť sa so záplatami. Potrebujeme účinné a systémové riešenia, napríklad vypracovať európske učebné plány pre občiansku výchovu a ozrejmovať históriu Únie, jej hodnoty, inštitúcie a spôsob ich fungovania.“

Účasť na voľbách a vzdelávanie o európskej demokracii a občianstve sú neoddeliteľne prepojené. Prijatím stanoviska na tému Posilnenie demokracie a integrity volieb členovia VR jasne vyjadrili, že je potrebné zaviesť rôzne riešenia, pokiaľ ide o hlasovanie na diaľku, aby sa volebné procesy na regionálnej, národnej a celoeurópskej úrovni stali inkluzívnejšie a ekologickejšie. Vyzvali na začlenenie miestnej a regionálnej úrovne do „spoločného mechanizmu odolnosti volebných systémov“ s cieľom chrániť integritu volieb pred potenciálnymi hrozbami.

Poslanec mestského zastupiteľstva v Catanii a spravodajca pre toto stanovisko Vincenzo Bianco (IT/SES) zdôraznil, že „existujú vážne riziká, ktorých sme svedkami a ktoré môžu ohroziť spravodlivosť volebných kampaní, ako aj samotný priebeh volieb. Máme na mysli obrovský rozsah šírenia falošných správ, rasistických a diskriminačných odkazov a možné falšovanie hlasovania na diaľku. Musíme dosiahnuť, aby európske inštitúcie poskytovali jasné a účinné odpovede a zaujali seriózny a dôsledný postoj“.

Ďalej zdôraznil, že je potrebné posilniť účasť občanov v miestnych inštitúciách, ako aj zapojenie obcí a regiónov do propagácie inovačných foriem a nástrojov na hlasovanie, a to aj podporou ekologickej a udržateľnej organizácie volieb.

Členovia VR poukázali na to, že sú potrebné cielené iniciatívy na boj proti šíreniu dezinformácií na všetkých úrovniach. Ide o úsilie, v rámci ktorého by sa miestne a regionálne samosprávy mali uznať za kľúčových partnerov.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023