Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri, poslanci EP a komisár EÚ varujú členské štáty: ‎ Európa si v súvislosti s budúcim rozpočtom EÚ nemôže dovoliť žiadne ďalšie prieťahy ani škrty  

Európski občania chcú žiť na ekologickejšom, inkluzívnejšom a inteligentnejšom kontinente a požadujú, aby sa EÚ zhostila svojej úlohy a zabezpečila dostatočné investície. Preto miestni a regionálni vedúci predstavitelia, komisár pre rozpočet EÚ a čelní predstavitelia Európskeho parlamentu dnes na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) v Bruseli vyzvali národné vlády, aby prestali taktizovať a dohovorili sa na včasnej a výhľadovo zameranej dohode o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Regionálni a miestni predstavitelia EÚ vyjadrili v diskusii s komisárom pre rozpočet EÚ Güntherom Oettingerom a predsedom Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) Younousom Omarjeem vážne znepokojenie nad pomalým tempom rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR), v ktorom budú stanovené stropy výdavkov všetkých politík EÚ na roky 2021 – 2027. Škrty, ktoré pôvodne navrhla Európska komisia, môžu byť aj oveľa väčšie, ak členské štáty nebudú súhlasiť so zvýšením svojich príspevkov a vytvorením nových zdrojov príjmov, napríklad zavedením dane z plastov alebo internetovej dane, na financovanie nových politík a vyriešenie problému nedostatku finančných prostriedkov v dôsledku brexitu.

„Úsporné opatrenia, drastický pokles verejných investícií a nedostatočná európska solidarita brzdia hospodársky rast, sociálny pokrok a rovnosť regiónov, čo je živnou pôdou pre nárast populizmu. Rozhodnutie o budúcom rozpočte EÚ bude zásadnou skúškou nového vedenia Únie a vymedzí sa ním úroveň ambícií EÚ na nadchádzajúce roky. Škrty budú brzdiť schopnosť regiónov a miest zabezpečiť inkluzívnu, súdržnú a udržateľnú budúcnosť v čase, keď občania požadujú výsledky,“ vyhlásil predseda VR Karl-Heinz Lambertz . Príspevky členských štátov EÚ vo výške 1 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ27, ktoré požaduje čoraz väčší počet národných vlád, by podľa neho boli „pre 500 miliónov Európanov žalostne nízke“. Ako zopakoval, VR požaduje rozpočet vo výške 1,3 % HND EÚ27, čo presadzuje aj Európsky parlament.

Komisár Oettinger v diskusii vysvetlil, že ak by sa do budúceho viacročného rozpočtu EÚ nezabezpečili národné príspevky EÚ27 vo výške aspoň 1,114 % HND, ako pôvodne navrhovala Európska komisia, výrazne by sa tým oslabila podpora nových priorít EÚ. „Členské štáty, ktoré chcú znížiť rozpočet EÚ na 1 % HND EÚ27, ignorujú skutočnosť, že musíme reagovať na nové výzvy, ktorým Európa čelí, ako aj na úbytok financií vyplývajúci z brexitu. Ten bude sám osebe predstavovať v nasledujúcich siedmich rokoch deficit vo výške 84 miliárd EUR.“

Vyzval miestnych a regionálnych lídrov, aby vyvíjali tlak na vlády svojich krajín s cieľom zamedziť ďalšiemu odkladaniu rozhodnutia o budúcom rozpočte EÚ. „Je o päť minút dvanásť. Ak sa rozhodnutie neprijme do konca tohto roka, hrozí výrazné oneskorenie začiatku realizácie nových programov, čo je ešte naliehavejší problém vzhľadom na to, že Európa čelí hospodárskej stagnácii.“

Predseda výboru REGI Younous Omarjee v tejto súvislosti uviedol, že „cieľom Európskej únie je vybudovať hospodárstvo, ktoré prináša súdržnosť a slúži regiónom, územným celkom a ich občanom. Súdržnosť by nemala slúžiť hospodárstvu, ale naopak – hospodárstvo by malo slúžiť súdržnosti. Nemali by sme zabudnúť to hlavám štátov, predsedom vlád a Európskej komisii pripomenúť.“

O hrozbe ďalšieho krátenia európskych štrukturálnych a investičných fondov sa hovorilo aj v predchádzajúci deň, utorok 8. októbra, na spoločnej schôdzi Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj a komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ, ktorá sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2019.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 2822461

mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu