Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni predstavitelia a komisár Oettinger: treba schváliť rozpočet EÚ ešte pred voľbami do EP, aby sa zaručila kontinuita investícií  

Dohoda o novom viacročnom finančnom rámci (VFR) stanovujúcom ročné výdavkové stropy pre všetky politiky EÚ na roky 2021 až 2027 by sa mala dosiahnuť ešte pred voľbami do EP v roku 2019. V záujme zabezpečenia kontinuity podpory EÚ pre občanov a podniky to požadujú miestni a regionálni politici a komisár pre rozpočet EÚ Günther Oettinger, ktorí o tejto otázke rokovali na zasadnutí v Európskom výbore regiónov v Bruseli.

Miestni a regionálni predstavitelia EÚ podporujú úsilie Európskej komisie zamerané na zvýšenie investícií do vzdelávania, výskumu, mládeže a migrácie. Súhlasia aj s navrhovanými opatreniami, ktorých cieľom je znížiť závislosť rozpočtu EÚ od finančných príspevkov členských štátov. Zástupcovia miest a regiónov takisto zdôraznili, že navrhované zníženie objemu financií na politiku súdržnosti o 10 % ohrozí jej schopnosť vyrovnávať rozdiely medzi miestnymi spoločenstvami v EÚ a šíriť inovácie.

Miestni a regionálni predstavitelia EÚ zdôraznili, že okrem zabezpečenia náležitých finančných prostriedkov je potrebné patrične vymedziť úlohu regiónov a miest pri realizácii ďalšej generácie všetkých politík EÚ, aby sa zvýšil dosah týchto politík a zlepšili ich vzájomné synergie. Rozhodujúci krok budú v tejto súvislosti predstavovať návrhy Európskej komisie týkajúce sa nových nariadení o fondoch EÚ, ktoré by mali byť zverejnené koncom mája a začiatkom júna.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz poznamenal, že „v návrhu rozpočtu EÚ sú stanovené správne priority, avšak to, čo skutočne potrebujeme, je vyšší rozpočet v záujme ambicióznejšej budúcnosti EÚ. Z tohto dôvodu výbor požaduje zvýšenie rozpočtu na úroveň 1,3 % HND EÚ 27. Európa musí jednoznačne riešiť nové výzvy, ako je migrácia a obrana, nemalo by to však byť na úkor politiky súdržnosti EÚ. Zásadný význam bude mať teraz otázka riadenia fondov, ako aj včasné dosiahnutie dohody, aby miestne a regionálne orgány mohli plánovať do budúcna.“

Komisár Oettinger vzal na vedomie obavy regiónov a vyzval vedúcich predstaviteľov na miestnej úrovni, aby zmobilizovali národné vlády s cieľom zabezpečiť podporu pre primeraný rozpočet EÚ. Vyzval tiež členov VR, aby v návrhu Komisie venovali náležitú pozornosť novým programom: „Kohézne fondy sú dôležité, ale nie sú jediné. Je tu napríklad výskum, ktorý sa takisto realizuje v regiónoch, ako aj ochrana hraníc a migrácia. Ak zdvojnásobíme Erasmus+, bude to v záujme Vašich detí, nie detí Komisie! Vo svojich výpočtoch zohľadňujte preto nielen štrukturálne fondy, ale musíte sa pozrieť aj na iné programy, ktoré sú tiež relevantné a dôležité pre Vašu každodennú činnosť.“

Poznámka pre redaktorov

Iniciatíva COHESION ALLIANCE

VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s #CohesionAlliance nájdete na stránke https://cohesionalliance.eu .

Program májového plenárneho zasadnutia VR

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel: +32 2 282 2461

mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu