Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predsedovia Juncker a Tajani diskutujú o budúcnosti Európy s miestnymi lídrami  
Predseda VR Lambertz prednesie prejav Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest

Úvodným podujatím Európskeho týždňa regiónov a miest , ktoré sa uskutoční 8. októbra v Bruseli, bude diskusia na tému Budúcnosťou Európy je súdržnosť , ktorú budú viesť predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, európska komisárka Corinna Creţu a podpredseda Európskeho parlamentu Pavel Telička. Nasledujúci deň predstaví predseda Lambertz za účasti predsedu Európskeho parlamentu svoju víziu budúcnosti Európy počas svojho výročného prejavu na tému Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest . Počas plenárneho zasadnutia VR tiež prijme stanoviská k rozpočtu EÚ a témam, ako je migrácia, výskum, opatrenia v oblasti zmeny klímy a plasty na jedno použitie.

8. – 11. októbra: 16. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest. (#EURegionsWeek)

Pod heslom Za silnú politiku súdržnosti EÚ po roku 2020 sa na podujatí #EURegionsWeek v Bruseli zíde viac ako 6 000 expertov a odborníkov z praxe v oblasti regionálnej politiky EÚ a predseda Juncker, predseda Lambertz, komisárka Creţu a podpredseda Telička sa stretnú na úvodnom zasadnutí v pondelok 8. októbra so začiatkom o 14.30 hod. Na seminároch a diskusiách, ktoré sa uskutočnia počas tohto týždňa, sa preskúma potreba silnej politiky súdržnosti po roku 2020.

Pozri osobitný program pre médiá ; úvodné zasadnutie sa bude vysielať naživo online na internetovej stránke VR.

Podujatia #CohesionAlliance

Združenie #CohesionAlliance , koalícia tých, ktorí sú presvedčení, že politika súdržnosti EÚ musí zostať pilierom budúcnosti EÚ, bude diskutovať o prvých výsledkoch a prebiehajúcich rokovaniach v rámci série #EURegionsWeek podujatí venovaných budúcnosti politiky súdržnosti , ako aj v rámci tzv.  rozhovorov v agore za účasti partnerských združení a expertov.

Viac informácií: http://www.cohesionalliance.eu/

9. októbra o 15.00 hod.: Stav Únie: hľadisko regiónov a miest

Predseda Lambertz svojim prejavom otvorí plenárne zasadnutie VR, pričom sa zameria na najpálčivejšie otázky, pred ktorými v súčasnosti stoja mestá a regióny v Európskej únii, vrátane budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ ( stanovisko VR bude prijaté v ten istý deň), budúcnosti regionálnej politiky EÚ, integrácie, udržateľného rozvoja a demokracie v EÚ, a najmä účasti regiónov a miest v rozhodovacom procese EÚ a iniciatív na miestnej úrovni zameraných na opätovné prepojenie občanov s Európou.

Následne sa uskutoční diskusia členov VR s predsedom Európskeho parlamentu Tajanim , ktorou sa otvorí prvý deň októbrového plenárneho zasadnutia VR. Po diskusii bude nasledovať prijatie správy VR na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov na žiadosť Donalda Tuska, predsedu Európskej rady. Správa je vyvrcholením dvojročného procesu, do ktorého sa zapojilo viac ako 40 000 občanov a 110 miestnych a regionálnych orgánov.

Prejav predsedu Lambertza a diskusia s predsedom Tajanim sa budú vysielať naživo: http://www.cor.europa.eu/sotreg.go

9. – 10. októbra: Tiež na programe rokovania (#CoRplenary agenda)

Budúci rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

O rozpočte a prioritách EÚ na nadchádzajúce desaťročie sa bude diskutovať počas diskusie o stanovisku VR na tému Balík návrhov v súvislosti s viacročným finančným rámcom na roky 2021 – 2027 , ktorú bude viesť spravodajca Nikola Dobroslavić (HR/EĽS). Zhromaždenie sa tiež bude podrobnejšie zaoberať týmito návrhmi rozpočtu EÚ:

Európsky horizont: deviaty rámcový program pre výskum a inovácie , spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES)

Nástroj na prepájanie Európy , spravodajkyňa Isabelle Boudineau (FR/SES)

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) , spravodajkyňa Nathalie Sarrabezolles (FR/SES)

Program Práva a hodnoty , spravodajca François Decoster (FR/ALDE)

Návrh Fondu pre azyl a migráciu , spravodajca Peter Bossman (SI/SES)

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) , spravodajca Marco Dus (IT/SES)

Na plenárnom zasadnutí (#CoRplenary) sa majú prijať aj tieto stanoviská:

Zriadenie Európskeho orgánu práce , spravodajkyňa Doris Kampus (AT/SES)

Príspevok miest a regiónov EÚ k 14. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020 , spravodajca Roby Biwer (LU/SES)

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve , spravodajca André van de Nadort (NL/SES)

Návrh smernice o plastoch na jedno použitie , spravodajkyňa Sirpa Hertell (FI/EĽS)

Začleňovanie športu do pracovného programu EÚ na obdobie po roku 2020, spravodajca Roberto Pella (IT/EĽS)

Čisté prístavy, čisté moria – prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí , spravodajca Spyros Spyridon (EL/EĽS)

Balík predpisov o spravodlivom zdaňovaní , spravodajca Paul Lindquist (SE/EĽS)

Akčný plán digitálneho vzdelávania , spravodajca Domenico Gambacorta (IT/EĽS)

Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry , spravodajkyňa: Gillian Ford (UK/EA)

Hodnotenie rizika v potravinovom reťazci , spravodajca Miloslav Repaský (SK/EA)

Nová dohoda so spotrebiteľom , spravodajca Samuel Azzopardi (MT/EĽS)

Praktické informácie :

Úvodné zasadnutie #EURegionsWeek

Miesto konania: konferenčné centrum Square, Rue Mont des Arts – 1000 Brusel

Dátum: pondelok 8. októbra; 14.30 hod.

Naživo na internetovej stránke VR

Európsky týždeň regiónov a miest: program pre médiá

#SOTREG & plenárne zasadnutie #CoRplenary

Miesto konania: Budova Charlemagne (Európska komisia), Rue de la Loi 170, 1000 Brusel

Dátum: utorok 9. októbra, 15.00 – 21.00 hod.; streda 10. októbra, 9.00 – 13.00 hod.

Program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

Plenárne zasadnutie: program pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu