Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri varujú pred slabým zapojením regiónov a miest do nových programov politiky súdržnosti  

Skutočné partnerstvo medzi rôznymi úrovňami riadenia je kľúčom k určeniu priorít a zacieleniu účinných investícií na európskych územiach

Európsky výbor regiónov (VR) prijal na svojom plenárnom zasadnutí stanovisko na tému Efektívne zapájanie miestnych a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021 – 2027 , ktoré vypracoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SK/EKR). Členovia VR podporili toto stanovisko a žiadajú, aby sa pri využívaní nových nástrojov financovaných z nástroja Next Generation EU, ako je Fond na spravodlivú transformáciu a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, v plnej miere dodržiavala a uplatňovala zásada partnerstva.

S celkovým objemom 392 miliárd EUR na obdobie rokov 2021 – 2027 je politika súdržnosti hlavnou investičnou politikou EÚ. Dohody o partnerstve a operačné programy sú základnými kameňmi politiky súdržnosti. Určujú stratégie členských štátov, pokiaľ ide o využívanie štrukturálnych fondov na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zmenšovaním rozdielov medzi regiónmi. Na to, aby politika súdržnosti úspešne uspokojovala potreby občanov, je mimoriadne dôležité úplné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv, sociálno-ekonomických partnerov a občianskej spoločnosti do všetkých fáz prípravy a vykonávania týchto dokumentov zásadného významu.

Chcel by som zdôrazniť význam zapojenia regionálnych a miestnych samospráv do rokovaní o novom programovom období na úrovni EÚ, “ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja a spravodajca stanoviska prijatého plenárnym zhromaždením VR Juraj Droba (SK/EKR) a dodal: „V debatách medzi vládami a Európskou komisiou často chýba regionálny rozmer a spoľahlivé údaje. Preto sa musí posilniť hlas regiónov a miest.“

Stanovisko vychádza z výsledkov nedávnej štúdie vypracovanej na žiadosť VR , z ktorej vyplýva, že zapojenie partnerov do prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2014 – 2020 zlepšilo len nepatrne. Štúdiou sa zistilo, že v mnohých krajinách sa ešte stále nedostatočne využíva potenciál partnerstiev, pričom niektoré miestne a regionálne samosprávy stále nie sú priamo zapájané do všetkých fáz programových období.

Miestni a regionálni lídri vyzývajú, aby sa zásada partnerstva v plnej miere uplatňovala v rámci nových nástrojov, ako sú Mechanizmus spravodlivej transformácie Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti financovaný v rámci plánu obnovy pre Európu Next Generation EU . Poukazujú takisto na zásadný vplyv, ktorý bude mať Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na politiku súdržnosti a na riziko možných duplicít a rozporov medzi týmito nástrojmi, ktoré by mohli oslabiť efektívnosť investícií EÚ.

Členovia VR zdôrazňujú, že rozdiely v načasovaní prípravy národných plánov obnovy a odolnosti a partnerských dohôd môžu v niektorých prípadoch brániť účinnej inštitucionálnej koordinácii a obmedzovať nachádzanie synergií. Možné uprednostňovanie financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pred politikou súdržnosti v dôsledku tlaku na rýchle vykonávanie a zavádzanie do praxe môže zredukovať aktivity v oblasti programovania a vykonávania politiky súdržnosti v období 2021 – 2027, a prispieť tak k ďalším oneskoreniam a problémom pri čerpaní prostriedkov v rámci politiky súdržnosti. Preto naliehajú, aby sa bezodkladne schválili hlavné strategické dokumenty pre nové programové obdobie s cieľom čo najskôr začať so samotnou implementáciou.

Miestni lídri zároveň varujú pred centralizačnými trendmi pri programovaní a využívaní štrukturálnych fondov v dôsledku pandémie a súbežným vykonávaním dvoch programových období (zdroje z programového obdobia 2014 – 2020 možno čerpať do roku 2023).

VR vyzýva Európsku komisiu, aby podrobne monitorovala uplatňovanie zásady partnerstva tak v rámci neformálnych rokovaní s členskými štátmi, ako aj v rámci posudzovania návrhov partnerských dohôd a operačných programov a poskytovala členským štátom a relevantným orgánom odporúčania na zlepšenie partnerských procesov.

Kontext:

Plenárne zasadnutie VR sa koná počas 19. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý spoločne organizuje VR a Európska komisia od 11. do 14. októbra. O vykonávaní a realizácii novej politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 sa bude diskutovať aj na spoločnej schôdzi Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj ( REGI ) a komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ ( COTER ), na ktorej sa zúčastní aj komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira. Schôdzu možno sledovať na tomto odkaze .

V dôsledku vplyvu pandémie COVID-19 sa oneskorilo celkové nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov v oblasti politiky súdržnosti, ako aj predkladanie partnerských dohôd členskými štátmi Európskej komisii. Právne predpisy na obdobie 2021 – 2027 nadobudli účinnosť 1. júla 2021 a  Komisia doteraz prijala len dohodu o partnerstve s Gréckom.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022