Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozvoj zručností na podporu ekologickej a digitálnej transformácie si vyžaduje silný miestny prístup  

V tomto rozhovore Csaba Borboly (RO/EĽS) odpovedá na šesť otázok o európskom programe v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť . Predseda zastupiteľstva župy Harghita je spravodajcom návrhu stanoviska , v ktorom výbor žiada Komisiu, aby prehodnotila prístup prezentovaný vo svojom nedávnom oznámení a zohľadnila významnú úlohu, ktorú mestá a regióny zohrávajú pri podpore a rozvoji infraštruktúry súvisiacej so zručnosťami vo väčšine členských štátov. O návrhu stanoviska sa bude hlasovať tento týždeň na plenárnom zasadnutí 3. – 5. februára.

Vo svojom stanovisku vítate nedávno zverejnený pakt pre zručnosti . Jeho cieľom je spojiť rôzne skupiny zainteresovaných strán, ktoré majú vplyv na celý hodnotový reťazec. Ako môžu v tejto súvislosti miestne a regionálne samosprávy prispieť k zavedeniu paktu do praxe, pokiaľ ide o vypracovanie spoločných stratégií a programov odbornej prípravy?

Európska komisia by mala uznať úlohu miestnych a regionálnych samospráv ako vlastníkov príslušnej miestnej infraštruktúry, príjemcov prostriedkov z fondov EÚ a štátnej a regionálnej podpory, aj ako hlavné vstupné brány k miestnym a regionálnym spoločenstvám. Zohrávajú totiž významnú rolu pri financovaní vzdelávania a rozvoji politík v oblasti zručností. Ak Európska komisia vybuduje priame vzťahy s miestnymi a regionálnymi samosprávami, ktoré majú záujem o zrýchlené čerpanie finančných prostriedkov EÚ na pilotné projekty, opatrenia by sa mohli realizovať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Aj miestne a regionálne partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami, expertnými skupinami, zástupcami zamestnávateľov a poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy sú najrýchlejším spôsobom, ako pochopiť fungovanie nadobúdania zručností na regionálnej úrovni. Takéto partnerstvá môžu stimulovať miestne a regionálne zmeny budovaním znalostí, porozumenia a dôvery a zapojením všetkých zainteresovaných strán.

Odborná príprava a technické vzdelávanie si vyžadujú prax a sú naviazané na miesta a vzdelávacie zariadenia omnoho viac ako digitálne, jazykové a iné zručnosti, tzv.  soft skills . Viete v niektorých regiónoch identifikovať osvedčené postupy, ktoré môžu inšpirovať nové iniciatívy v iných regiónoch?

Áno, v európskych regiónoch existuje množstvo osvedčených postupov. V prvom rade sa digitálne zručnosti a predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) stali nevyhnutnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy. Vo väčšine profesií sú potrebné pokročilé zručnosti v oblasti IKT a digitálne zručnosti, napríklad na prevádzku najmodernejších strojov alebo zariadení. V niektorých členských štátoch existujú 3D modelové riešenia, alternatívne riešenia a riešenia využívajúce virtuálnu realitu, takže digitalizácia odborného vzdelávania a prípravy nie je budúcnosťou, ale v niektorých častiach Európy už prebieha, napríklad v regiónoch v Nemecku, Francúzsku a Írsku.

Vo väčšine členských štátov zohrávajú miestne a regionálne samosprávy významnú úlohu pri financovaní vzdelávania a rozvoji politík v oblasti zručností. Sú miestne a regionálne samosprávy pripravené prevziať úlohy týkajúce sa zrýchleného čerpania finančných prostriedkov EÚ vo forme pilotných projektov, formulovania miestnych a regionálnych stratégií a akčných plánov a vyššieho financovania nových iniciatív?

Domnievam sa, že miestne a regionálne samosprávy sú pripravené prevziať na seba úlohy, pokiaľ ide o zrýchlené čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Zohrávajú totiž významnú úlohu pri financovaní vzdelávania a rozvoji politík v oblasti zručností na miestnej úrovni. Viaceré miestne a regionálne samosprávy v Európskej únii sú zodpovedné za priame riadenie inštitúcií, ktoré pod nespadajú, a to v rôznych sektoroch, ako sú nemocnice, kultúrne centrá a horské záchranné služby – aby sme spomenuli len niektoré z môjho regiónu, Harghitskej župy. Majú verejnú a politickú zodpovednosť a skúsenosti v oblasti riadenia rozpočtu, a preto by mohli rýchlejšie riadiť finančné prostriedky EÚ a zavádzať do praxe projekty súvisiace so zručnosťami. Keďže mestá a regióny majú hlavnú zodpovednosť za politiku vzdelávania a odbornej prípravy a tiež zohrávajú dôležitú úlohu v politike v oblasti mládeže a zamestnanosti na miestnej úrovni, môžu rozbiehať programy, pilotné projekty a podporné opatrenia vo všetkých týchto oblastiach súvisiacich s cieľmi programu v oblasti zručností.

Počas pandémie ochorenia COVID-19 väčšina vzdelávacích systémov rýchlo a pružne reagovala na nové výzvy a niektoré členské štáty promptne urýchlili digitalizáciu vzdelávania. Avšak v niektorých regiónoch, ktoré majú k dispozícii menej finančných prostriedkov, a v znevýhodnených komunitách bol prístup k digitálnym nástrojom problémom a stále existujú oblasti s nedostatočným prístupom na internet. Čo môžu EÚ a miestne a regionálne samosprávy urobiť, aby spojili svoje sily a riešili tieto miestne problémy, ktoré sa iba zriedkavo zohľadňujú vo všeobecných regionálnych alebo celoštátnych údajoch?

V pripravovanom stanovisku na tému programu v oblasti zručností sa poukazuje na to, že akékoľvek politické opatrenia EÚ musia reflektovať regionálnu situáciu, a že univerzálny prístup nebude fungovať. Návrh vychádza zo skúseností viacerých regiónov, pokiaľ ide o prístup k digitálnym nástrojom, ktorý bol počas pandémie ochorenia COVID-19 kľúčový. Existuje niekoľko spôsobov, ako by EÚ mohla pomôcť všetkým regiónom, aby sa zaistilo, že sa na nikoho nezabudne. V prvom rade je potrebný integrovaný prístup k navrhovaniu finančných opatrení: poskytovanie digitálneho vzdelávania presahuje rámec financovania platforiem vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností a zahŕňa infraštruktúru, ako je prístup k širokopásmovému pripojeniu v menej prosperujúcich regiónoch, k počítačom a laptopom. EÚ by okrem toho mala zintenzívniť spoluprácu a výmenu skúseností medzi vzdelávacími systémami a rôznymi učebnými osnovami na základe potrieb ľudí a riešiť otázku prístupu sociálne vylúčených alebo zraniteľných osôb ku kvalitnému vzdelávaniu a kvalitnej odbornej príprave. V neposlednom rade by Komisia mala zvážiť vytvorenie európskej platformy s výberom najlepších postupov. Takáto platforma by bola dostupná miestnym a regionálnym samosprávam a podporovala by rozvoj stratégií a akčných plánov v oblasti adaptácie a odolnosti, ktoré budú inšpiráciou pre nové miestne a regionálne iniciatívy.

Vo svojom stanovisku vyzdvihujete význam Európskej zelenej dohody a jej dôsledky pre zamestnancov vo väčšine sektorov. Ako môžu politiky pomôcť zamestnancom jasne porozumieť meniacemu sa svetu a pochopiť, že by mali hľadať nové príležitosti a budovať si odolnosť?

Politiky EÚ by mali uľahčiť spustenie podporných programov zameraných na konkrétne hospodárske oblasti a osobitné cieľové skupiny v sektoroch ovplyvnených ekologickou transformáciou. Takéto programy by mali informovať zamestnancov v energeticky náročných odvetviach o výzvach a príležitostiach, ktoré prináša digitálna a zelená transformácia. Aby sa pomohlo cieľovým skupinám, je predovšetkým potrebné lepšie pochopiť regionálne potreby v oblasti zručností a príležitostí v každom sektore, ale najmä v automobilovej výrobe, stavebníctve, stavebných službách, dizajnérskom a kreatívnom priemysle, farmaceutickom priemysle a potravinárskom sektore. Ďalej je potrebné, aby sa pre nízkokvalifikovaných dospelých vytvárali príležitosti na zvyšovanie úrovne ich zručností alebo rekvalifikáciu v snahe pomôcť im vstúpiť na trh práce alebo zotrvať na ňom. Pomohlo by to zabrániť vysokej miere nezamestnanosti a možným úsporným politikám. Pokiaľ ide o odolnosť, dôraz by sa nemal klásť len na súčasné pracujúce osoby, ale aj na mladé vzdelávajúce sa osoby, ktoré by mali tieto zručnosti nadobudnúť počas rokov strávených v škole.

Počas prípravy Vášho stanoviska sa uskutočnili rôzne konzultácie, napríklad písomné online konzultácie so zainteresovanými stranami a online dvojstranné stretnutia s Európskou komisiou a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP). O akých hlavných otázkach ste diskutovali v rámci konzultácií so strediskom CEDEFOP? Aké opatrenia a plány navrhlo s cieľom pomôcť Komisii sústrediť sa na miestne a regionálne otázky a určiť úlohu miestnych a regionálnych samospráv?

Počas konzultácií s rôznymi zainteresovanými stranami sme dostali veľmi užitočné návrhy, ktoré nám pomohli pri príprave tohto stanoviska. Stredisko CEDEFOP upozornilo na skutočnosť, že je dôležité osloviť nízkokvalifikovaných ľudí. Keďže miestne a regionálne samosprávy najlepšie poznajú situáciu na svojom území, majú najlepšie možnosti osloviť ľudí a riešiť lokálne výzvy. Medzi politikami je preto potrebné rozlišovať a treba v nich prihliadať na lokálne špecifiká. Okrem toho je potrebné, aby počiatočné odborné vzdelávanie a príprava, ktoré sú prevažne centralizované, zahŕňali rôzne druhy partnerstiev napríklad s inštitúciami poskytujúcimi vzdelávanie a odbornú prípravu, mimovládnymi organizáciami a podnikmi. Miestne a regionálne samosprávy majú najlepšie predpoklady na organizovanie týchto kontaktov medzi partnermi na miestnej úrovni.

Ďalšie informácie

V júli 2020 Európska komisia predstavila nový európsky program v oblasti zručností , ktorého cieľom je zlepšiť relevantnosť zručností v EÚ s cieľom posilniť udržateľnú konkurencieschopnosť, zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a zvýšiť našu odolnosť. Tento program stanovuje ambiciózne ciele zamerané na zvyšovanie úrovne zručností (vylepšenie existujúcich zručností) a rekvalifikáciu (školenie v nových zručnostiach), čo sa má dosiahnuť v priebehu najbližších piatich rokov. Napríklad 50 % dospelých vo veku 25 – 64 rokov by sa malo každoročne prihlásiť na kurzy odbornej prípravy a 70 % dospelých vo veku 16 – 74 rokov by malo mať do roku 2025 aspoň základné digitálne zručnosti.

Pakt pre zručnosti , ktorý Európska komisia spustila v novembri 2020, je modelom spoločného záväzku k rozvoju zručností v Európe, ktorý zahŕňa verejný aj súkromný sektor. Signatári sa dohodli, že budú rešpektovať a presadzovať základné zásady charty: 1) podpora kultúry celoživotného vzdelávania pre všetkých, 2) budovanie silných partnerstiev v oblasti zručností, 3) monitorovanie ponuky zručností a dopytu po nich a predvídanie potrieb v oblasti zručností a 4) boj proti diskriminácii a rodovej rovnosti a rovnakým príležitostiam.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :