Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozvoj zručností na podporu ekologickej a digitálnej transformácie si vyžaduje silný miestny prístup  

V tomto rozhovore Csaba Borboly (RO/EĽS) odpovedá na šesť otázok o európskom programe v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť . Predseda zastupiteľstva župy Harghita je spravodajcom návrhu stanoviska , v ktorom výbor žiada Komisiu, aby prehodnotila prístup prezentovaný vo svojom nedávnom oznámení a zohľadnila významnú úlohu, ktorú mestá a regióny zohrávajú pri podpore a rozvoji infraštruktúry súvisiacej so zručnosťami vo väčšine členských štátov. O návrhu stanoviska sa bude hlasovať tento týždeň na plenárnom zasadnutí 3. – 5. februára.

Vo svojom stanovisku vítate nedávno zverejnený pakt pre zručnosti . Jeho cieľom je spojiť rôzne skupiny zainteresovaných strán, ktoré majú vplyv na celý hodnotový reťazec. Ako môžu v tejto súvislosti miestne a regionálne samosprávy prispieť k zavedeniu paktu do praxe, pokiaľ ide o vypracovanie spoločných stratégií a programov odbornej prípravy?

Európska komisia by mala uznať úlohu miestnych a regionálnych samospráv ako vlastníkov príslušnej miestnej infraštruktúry, príjemcov prostriedkov z fondov EÚ a štátnej a regionálnej podpory, aj ako hlavné vstupné brány k miestnym a regionálnym spoločenstvám. Zohrávajú totiž významnú rolu pri financovaní vzdelávania a rozvoji politík v oblasti zručností. Ak Európska komisia vybuduje priame vzťahy s miestnymi a regionálnymi samosprávami, ktoré majú záujem o zrýchlené čerpanie finančných prostriedkov EÚ na pilotné projekty, opatrenia by sa mohli realizovať oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Aj miestne a regionálne partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami, expertnými skupinami, zástupcami zamestnávateľov a poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy sú najrýchlejším spôsobom, ako pochopiť fungovanie nadobúdania zručností na regionálnej úrovni. Takéto partnerstvá môžu stimulovať miestne a regionálne zmeny budovaním znalostí, porozumenia a dôvery a zapojením všetkých zainteresovaných strán.

Odborná príprava a technické vzdelávanie si vyžadujú prax a sú naviazané na miesta a vzdelávacie zariadenia omnoho viac ako digitálne, jazykové a iné zručnosti, tzv.  soft skills . Viete v niektorých regiónoch identifikovať osvedčené postupy, ktoré môžu inšpirovať nové iniciatívy v iných regiónoch?

Áno, v európskych regiónoch existuje množstvo osvedčených postupov. V prvom rade sa digitálne zručnosti a predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) stali nevyhnutnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy. Vo väčšine profesií sú potrebné pokročilé zručnosti v oblasti IKT a digitálne zručnosti, napríklad na prevádzku najmodernejších strojov alebo zariadení. V niektorých členských štátoch existujú 3D modelové riešenia, alternatívne riešenia a riešenia využívajúce virtuálnu realitu, takže digitalizácia odborného vzdelávania a prípravy nie je budúcnosťou, ale v niektorých častiach Európy už prebieha, napríklad v regiónoch v Nemecku, Francúzsku a Írsku.

Vo väčšine členských štátov zohrávajú miestne a regionálne samosprávy významnú úlohu pri financovaní vzdelávania a rozvoji politík v oblasti zručností. Sú miestne a regionálne samosprávy pripravené prevziať úlohy týkajúce sa zrýchleného čerpania finančných prostriedkov EÚ vo forme pilotných projektov, formulovania miestnych a regionálnych stratégií a akčných plánov a vyššieho financovania nových iniciatív?

Domnievam sa, že miestne a regionálne samosprávy sú pripravené prevziať na seba úlohy, pokiaľ ide o zrýchlené čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Zohrávajú totiž významnú úlohu pri financovaní vzdelávania a rozvoji politík v oblasti zručností na miestnej úrovni. Viaceré miestne a regionálne samosprávy v Európskej únii sú zodpovedné za priame riadenie inštitúcií, ktoré pod nespadajú, a to v rôznych sektoroch, ako sú nemocnice, kultúrne centrá a horské záchranné služby – aby sme spomenuli len niektoré z môjho regiónu, Harghitskej župy. Majú verejnú a politickú zodpovednosť a skúsenosti v oblasti riadenia rozpočtu, a preto by mohli rýchlejšie riadiť finančné prostriedky EÚ a zavádzať do praxe projekty súvisiace so zručnosťami. Keďže mestá a regióny majú hlavnú zodpovednosť za politiku vzdelávania a odbornej prípravy a tiež zohrávajú dôležitú úlohu v politike v oblasti mládeže a zamestnanosti na miestnej úrovni, môžu rozbiehať programy, pilotné projekty a podporné opatrenia vo všetkých týchto oblastiach súvisiacich s cieľmi programu v oblasti zručností.

Počas pandémie ochorenia COVID-19 väčšina vzdelávacích systémov rýchlo a pružne reagovala na nové výzvy a niektoré členské štáty promptne urýchlili digitalizáciu vzdelávania. Avšak v niektorých regiónoch, ktoré majú k dispozícii menej finančných prostriedkov, a v znevýhodnených komunitách bol prístup k digitálnym nástrojom problémom a stále existujú oblasti s nedostatočným prístupom na internet. Čo môžu EÚ a miestne a regionálne samosprávy urobiť, aby spojili svoje sily a riešili tieto miestne problémy, ktoré sa iba zriedkavo zohľadňujú vo všeobecných regionálnych alebo celoštátnych údajoch?

V pripravovanom stanovisku na tému programu v oblasti zručností sa poukazuje na to, že akékoľvek politické opatrenia EÚ musia reflektovať regionálnu situáciu, a že univerzálny prístup nebude fungovať. Návrh vychádza zo skúseností viacerých regiónov, pokiaľ ide o prístup k digitálnym nástrojom, ktorý bol počas pandémie ochorenia COVID-19 kľúčový. Existuje niekoľko spôsobov, ako by EÚ mohla pomôcť všetkým regiónom, aby sa zaistilo, že sa na nikoho nezabudne. V prvom rade je potrebný integrovaný prístup k navrhovaniu finančných opatrení: poskytovanie digitálneho vzdelávania presahuje rámec financovania platforiem vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností a zahŕňa infraštruktúru, ako je prístup k širokopásmovému pripojeniu v menej prosperujúcich regiónoch, k počítačom a laptopom. EÚ by okrem toho mala zintenzívniť spoluprácu a výmenu skúseností medzi vzdelávacími systémami a rôznymi učebnými osnovami na základe potrieb ľudí a riešiť otázku prístupu sociálne vylúčených alebo zraniteľných osôb ku kvalitnému vzdelávaniu a kvalitnej odbornej príprave. V neposlednom rade by Komisia mala zvážiť vytvorenie európskej platformy s výberom najlepších postupov. Takáto platforma by bola dostupná miestnym a regionálnym samosprávam a podporovala by rozvoj stratégií a akčných plánov v oblasti adaptácie a odolnosti, ktoré budú inšpiráciou pre nové miestne a regionálne iniciatívy.

Vo svojom stanovisku vyzdvihujete význam Európskej zelenej dohody a jej dôsledky pre zamestnancov vo väčšine sektorov. Ako môžu politiky pomôcť zamestnancom jasne porozumieť meniacemu sa svetu a pochopiť, že by mali hľadať nové príležitosti a budovať si odolnosť?

Politiky EÚ by mali uľahčiť spustenie podporných programov zameraných na konkrétne hospodárske oblasti a osobitné cieľové skupiny v sektoroch ovplyvnených ekologickou transformáciou. Takéto programy by mali informovať zamestnancov v energeticky náročných odvetviach o výzvach a príležitostiach, ktoré prináša digitálna a zelená transformácia. Aby sa pomohlo cieľovým skupinám, je predovšetkým potrebné lepšie pochopiť regionálne potreby v oblasti zručností a príležitostí v každom sektore, ale najmä v automobilovej výrobe, stavebníctve, stavebných službách, dizajnérskom a kreatívnom priemysle, farmaceutickom priemysle a potravinárskom sektore. Ďalej je potrebné, aby sa pre nízkokvalifikovaných dospelých vytvárali príležitosti na zvyšovanie úrovne ich zručností alebo rekvalifikáciu v snahe pomôcť im vstúpiť na trh práce alebo zotrvať na ňom. Pomohlo by to zabrániť vysokej miere nezamestnanosti a možným úsporným politikám. Pokiaľ ide o odolnosť, dôraz by sa nemal klásť len na súčasné pracujúce osoby, ale aj na mladé vzdelávajúce sa osoby, ktoré by mali tieto zručnosti nadobudnúť počas rokov strávených v škole.

Počas prípravy Vášho stanoviska sa uskutočnili rôzne konzultácie, napríklad písomné online konzultácie so zainteresovanými stranami a online dvojstranné stretnutia s Európskou komisiou a Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP). O akých hlavných otázkach ste diskutovali v rámci konzultácií so strediskom CEDEFOP? Aké opatrenia a plány navrhlo s cieľom pomôcť Komisii sústrediť sa na miestne a regionálne otázky a určiť úlohu miestnych a regionálnych samospráv?

Počas konzultácií s rôznymi zainteresovanými stranami sme dostali veľmi užitočné návrhy, ktoré nám pomohli pri príprave tohto stanoviska. Stredisko CEDEFOP upozornilo na skutočnosť, že je dôležité osloviť nízkokvalifikovaných ľudí. Keďže miestne a regionálne samosprávy najlepšie poznajú situáciu na svojom území, majú najlepšie možnosti osloviť ľudí a riešiť lokálne výzvy. Medzi politikami je preto potrebné rozlišovať a treba v nich prihliadať na lokálne špecifiká. Okrem toho je potrebné, aby počiatočné odborné vzdelávanie a príprava, ktoré sú prevažne centralizované, zahŕňali rôzne druhy partnerstiev napríklad s inštitúciami poskytujúcimi vzdelávanie a odbornú prípravu, mimovládnymi organizáciami a podnikmi. Miestne a regionálne samosprávy majú najlepšie predpoklady na organizovanie týchto kontaktov medzi partnermi na miestnej úrovni.

Ďalšie informácie

V júli 2020 Európska komisia predstavila nový európsky program v oblasti zručností , ktorého cieľom je zlepšiť relevantnosť zručností v EÚ s cieľom posilniť udržateľnú konkurencieschopnosť, zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a zvýšiť našu odolnosť. Tento program stanovuje ambiciózne ciele zamerané na zvyšovanie úrovne zručností (vylepšenie existujúcich zručností) a rekvalifikáciu (školenie v nových zručnostiach), čo sa má dosiahnuť v priebehu najbližších piatich rokov. Napríklad 50 % dospelých vo veku 25 – 64 rokov by sa malo každoročne prihlásiť na kurzy odbornej prípravy a 70 % dospelých vo veku 16 – 74 rokov by malo mať do roku 2025 aspoň základné digitálne zručnosti.

Pakt pre zručnosti , ktorý Európska komisia spustila v novembri 2020, je modelom spoločného záväzku k rozvoju zručností v Európe, ktorý zahŕňa verejný aj súkromný sektor. Signatári sa dohodli, že budú rešpektovať a presadzovať základné zásady charty: 1) podpora kultúry celoživotného vzdelávania pre všetkých, 2) budovanie silných partnerstiev v oblasti zručností, 3) monitorovanie ponuky zručností a dopytu po nich a predvídanie potrieb v oblasti zručností a 4) boj proti diskriminácii a rodovej rovnosti a rovnakým príležitostiam.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-CSABA-BORBOLY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023