Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Medzinárodný deň žien 2019: Vyhlásenie predsedu a prvého podpredsedu  

Rovnosť mužov a žien je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Je nevyhnutná pre sociálnu spravodlivosť, ako aj pre životaschopnosť našej demokracie a nášho hospodárstva. Nastal čas zaviesť skutočnú rovnosť medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach riadenia.

V priebehu rokov došlo k významnému pokroku v zlepšovaní postavenia žien a náprave pretrvávajúcej sociálnej a hospodárskej nerovnováhy. Napriek tomuto úsiliu máme pred sebou ešte dlhú cestu, kým budeme môcť tvrdiť, že v Európe majú muži a ženy rovnoprávne postavenie.

Osemdesiat dní pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa v niektorých členských štátoch prekrývajú s komunálnymi a regionálnymi voľbami, Európsky výbor regiónov nabáda ženy, aby vo voľbách kandidovali vo väčšom počte. Potrebujeme viac političiek v politických zhromaždeniach na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ako predseda a prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov požadujeme rovnosť mužov a žien v politike, ktorá zahŕňa našu vlastnú inštitúciu.

V roku 2019 je predsedníctvo našich šiestich komisií rovnomerne rozdelené medzi mužov a ženy, ale v našom zhromaždení ženy naďalej tvoria menšinu. Jednoducho to nestačí. Pred ďalšími nomináciami členov nášho výboru v januári 2020 žiadame vymenúvacie orgány všetkých členských štátov EÚ, aby odstránili túto nerovnováhu a zvýšili zastúpenie žien v našom výbore.

Ak chceme, aby bola politika skutočne demokratická, musíme vytvoriť príležitosti, odstrániť prekážky a zlepšiť postavenie žien, aby vo väčšom počte vstúpili do politiky. Naša zastupiteľská demokracia nie je skutočne reprezentatívna, ak sú na všetkých úrovniach vlády a vo väčšine politických pozícií ženy v menšine. Menej ako 30 % poslancov regionálnych parlamentov a menej ako jedna sedmina primátorov sú ženy.

Takže je čas na radikálnu zmenu. Je načase, aby európske politiky a demokracia plne odrážali naše hodnoty a spoločnosť. Nastal čas zaviesť skutočnú rovnosť mužov a žien na všetkých úrovniach politiky.