Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zvýšenie udržateľnej a inteligentnej mobility v mestách a metropolitných regiónoch  

Na decembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov prijali mestá a regióny svoje návrhy na zlepšenie verejnej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach. V stanovisku, ktoré vypracoval maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik (PL/EĽS), sa poukazuje na problémy spojené s nárastom automobilovej dopravy v mestách a metropolitných oblastiach. Zároveň sa v ňom vyzýva na udržateľné a inteligentné riešenia v oblasti mobility.

Z dopravy pochádza v EÚ približne štvrtina emisií skleníkových plynov a niektoré jej druhy majú negatívny vplyv na kvalitu života a zdravie ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia, dopravného preťaženia, hluku, nehôd a spôsobu využívania verejného priestoru. Na druhej strane si charakter metropolitných regiónov vyžaduje, aby občania dochádzali z prímestských oblastí do centier miest. V dôsledku toho potrebujeme ekologicky vhodnú mobilitu, čo znamená, že ústredným pilierom tejto transformácie musí byť nákladovo efektívna verejná doprava.

„Moderné mestá sú založené na dobre organizovanej a efektívne riadenej verejnej doprave, ktorá je kľúčom k ich rozvoju. Musíme nájsť alternatívne a udržateľné riešenia individuálnej motorizovanej dopravy, ktorej skutočné náklady sa v súčasnosti výrazne podhodnocujú. Zároveň si treba uvedomiť, že v dôsledku pandémie COVID-19 nastal trend menšieho využívania verejnej dopravy. Preto musíme investovať do inovatívnych riešení a poučiť sa zo súčasnej situácie, aby sme vytvorili odolné systémy verejnej dopravy, ktoré budú bezpečnou a vhodnou voľbou v súčasnej kríze, ale aj pre ostatné možné budúce krízy“ , objasnil Adam Struzik, maršálek Mazovského vojvodstva.

Spravodajca vyzval Európsku komisiu, aby zabezpečila podporu a financovanie nielen nových investícií do mestskej verejnej dopravy a infraštruktúry nemotorizovanej mobility, ale aj prepracovanie zastaraných a neúčinných riešení. Primeraná časť investícií do udržateľnej mestskej mobility, ktoré mestám a metropolitným oblastiam pomôžu zabezpečiť dekarbonizáciu všetkých druhov dopravy a udržateľnejší podiel jednotlivých druhov dopravy musí pochádzať z Nástroja na prepájanie Európy, modernizačného fondu, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako aj z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Spravodajca ďalej zdôraznil, že je dôležité nájsť spôsoby, ako uspokojiť nároky občanov na dopravu a zároveň zmenšiť ich potrebu cestovať i negatívne dôsledky, ktoré to má. Úzkou spoluprácou v oblasti dopravy a územného plánovania sa môže zabezpečiť, že občanom budú v sieti stredísk primeranej veľkosti dostupné všetky tovary a služby, najmä z oblasti zdravia, vzdelávania, športu, kultúry a sociálnej podpory. Spravodajca žiada aj spoľahlivé integrované systémy verejnej dopravy, ktoré budú spájať vidiecke, prímestské a mestské oblasti, najmä pre dochádzajúcich, starších a mladých ľudí.

„Regionálne samosprávy zohrávajú osobitnú úlohu pri efektivite verejnej dopravy a integrácii miest a metropolitných oblastí s vidiekom vďaka modernému plánovaniu a financovaniu verejnej dopravy. Kľúčovú úlohu tu zohráva aj externé financovanie z kohéznych fondov EÚ a iné nástroje financovania investícií do dopravy, najmä Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Európskej zelenej dohody,“ povedal Adam Struzik .

Podľa neho budú mestá a metropolitné oblasti potrebovať politické rozhodnutia založené na koncepčnej, organizačnej a vzdelávacej činnosti a musia mať primerané finančné zdroje na dosiahnutie cieľov dekarbonizácie. Zmena spoločenských návykov smerom k väčšiemu podielu takých druhov dopravy, ktoré menej zaťažujú životné prostredie, si vyžaduje uvedomelosť používateľov, a najmä skutočnú možnosť voľby.

Ďalšie informácie:

Rozhovor s  Adamom Struzikom : Verejná doprava po pandémii COVID-19 – potreba inovatívnych a bezpečných krízových riešení teraz i v budúcnosti

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať: