Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vyšší rozpočet na program Erasmus musí zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých  
Treba investovať do vzdelávania a kultúry, aby sa posilnila európska identita, uviedli miestni a regionálni vedúci predstavitelia počas diskusie s komisárom EÚ

Európsky výbor regiónov uvítal návrh Európskej komisie zdvojnásobiť rozpočet na program Erasmus. Zároveň však zdôraznil, že je potrebné zlepšiť inkluzívnosť tohto programu EÚ tak, aby zahŕňal všetky vekové skupiny, sociálne prostredia a formy vzdelávania a odbornej prípravy. V diskusii s európskym komisárom Tiborom Navracsicsom členovia zhromaždenia EÚ združujúceho miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov poukázali na význam vzdelávania a kultúry pri posilňovaní európskej identity a podporili európsky vzdelávací priestor, ktorý by mal byť dokončený do roku 2025.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Investície do vzdelávania, mládeže a kultúry sú kľúčom k budovaniu odolnej a súdržnej Európy. Som hrdý na to, že Komisia v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ predložila ambiciózne návrhy pre hlavné programy v tejto oblasti, a to Erasmus Kreatívna Európa . Ak chceme, aby sa naša vízia európskeho vzdelávacieho priestoru stala realitou a aby sme plne využili potenciál kultúry na stimulovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako sa uvádza v našej európskej stratégii pre kultúru , musíme tieto programy posilniť. Európske regióny zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Preto ma teší neutíchajúca podpora zo strany Výboru regiónov – musíme pokračovať v našej spolupráci, aby naše úsilie vyvíjané v oblasti vzdelávania a kultúry prinieslo osoh občanom a podnikom v celej Európe.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz poznamenal, že „vďaka zdvojnásobeniu rozpočtu programu Erasmus a investovaniu 2 miliárd EUR do programu Kreatívna Európa poskytne EÚ nové možnosti ďalším miliónom ľudí. Investovanie do kultúry a vzdelávania je investíciou do spoločnej budúcnosti. Príležitosť študovať a pracovať v iných krajinách EÚ musí mať každý bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádza. Toto je kľúčovým stavebným kameňom otvorenej, dynamickej, rôznorodej a jednotnejšej Európy, o ktorú sa usilujeme.“

Odporúčania regiónov a miest pre program Erasmus prezentovala Ulrike Hiller (DE/SES), členka senátu a splnomocnenkyňa Slobodného mesta Brémy pri spolkových orgánoch. V  stanovisku , ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí VR 6. februára, sa vyzýva na zabezpečenie rovnakého prístupu k príležitostiam odstránením prekážok, ako sú jazykové bariéry alebo zdravotné postihnutie. Program by mal poskytovať podporu pre jazykové a interkultúrne prípravné opatrenia a ponúkať viac stimulov na podporu mobility v oblasti odborného vzdelávania a učňovskej prípravy. Granty na štúdium by mali byť oslobodené od daní a mali by sa pravidelne upravovať podľa skutočných životných nákladov v hostiteľskom regióne.

„Skúsenosti so štúdiom alebo odbornou prípravou v zahraničí v inej európskej krajine výrazne zvyšujú rozvoj odborných zručností a priamo prispievajú k rozvoju európskej identity. Erasmus je príkladom úspechu, ktorý treba rozvíjať tak, aby mobilitu mohli využívať všetci mladí Európania,“ uviedla spravodajkyňa Ulrike Hiller.

V stanovisku sa poukazuje aj na význam celoživotného vzdelávania a tvrdí sa, že všetky vekové skupiny a formálne aj neformálne vzdelávanie by sa mali podporovať rovnako. Vyzýva sa v ňom na transparentnejšie a spravodlivejšie rozdeľovanie zdrojov počas celého sedemročného obdobia (2021 – 2027) a odporúča sa, aby sa vo všetkých oblastiach programu podstatne zjednodušili požiadavky na podávanie žiadostí, riadenie projektov a požiadavky na dokumentáciu. Ďalšie návrhy zahŕňajú rozvoj možností postupnej spolupráce s inštitúciami v krajinách južného a východného Stredozemia a v Afrike.

Pokiaľ ide o novú iniciatívu DiscoverEU , v rámci ktorej sa poskytujú cestovné lístky na bezplatnú prepravu vlakom pre mladých ľudí, výbor sa domnieva, že jej rozsah by sa mohol zlepšiť financovaním prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, najmä s partnermi z oblasti mobility a cestovného ruchu.

Na plenárnom zasadnutí VR bolo prijaté aj stanovisko o programe Kreatívna Európa , ktorého spravodajcom je János Ádám Karácsony (HU/EĽS), poslanec obecného zastupiteľstva v Taitótfalu. Vzhľadom na výrazne vyšší počet priorít nového programu sa v stanovisku VR navrhuje zvýšiť rozpočtový cieľ na viac ako 2 miliardy EUR z navrhovaných 1,85 miliardy EUR a do všetkých priorít budúceho rozpočtu EÚ lepšie začleniť kultúru a kultúrne dedičstvo.

Keďže mestá a regióny zohrávajú pri podpore a oslavách umeleckého a kultúrneho života svojich komunít kľúčovú úlohu, v stanovisku sa vyzýva na väčšiu účasť regionálnych a miestnych samospráv na tomto programe. „Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi prostriedkami pridelenými na projekty veľkého rozsahu a financovaním opatrení a činností zameraných na miestnu a regionálnu úroveň vrátane MSP,“ povedal spravodajca Karácsony.

8. európsky samit regiónov a miest, 14. – 15. marca, Bukurešť #EULocal

Ďalšia generácia programov EÚ v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 bude jedným z bodov diskusie počas 8. európskeho samitu regiónov a miest , ktorý sa uskutoční v Bukurešti (Rumunsko) 14. a 15. marca, teda dva týždne pred očakávaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca a dva mesiace pred európskymi voľbami.

Viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ príde do Bukurešti, aby prediskutovali príspevok miest a regiónov k budúcnosti Európy. Samit ponesie názov (Re) New EUrope (Nová (obnovená) Európa) a bude najväčším politickým stretnutím starostov, primátorov, predsedov regionálnych samospráv a ďalších volených miestnych a regionálnych zástupcov z celej Európy v tomto roku.

Na podujatí sa tiež zíde 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa aktívne zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Na podujatí bude zároveň oficiálne spustená iniciatíva Európskeho výboru regiónov týkajúca sa novej siete regionálnych centier ( #RegHub ) za účasti 20 regiónov, ktoré sú do nej zapojené.

V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí si Vás dovoľujeme požiadať o zaregistrovanie prostredníctvom stránky rumunského predsedníctva Rady EÚ určenej pre akreditáciu médií (termín: 1. marca). Upozorňujeme, že akreditáciu médií na toto podujatie budú môcť získať len registrovaní novinári.

Kontaktná osoba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022