Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda: mestá a regióny predložili plán na rok 2021  

Európsky výbor regiónov (VR) predložil plán zelenej dohody na rok 2021. Na 4. schôdzi pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni sa miestni lídri dohodli na politických cieľoch a prioritách v snahe urýchliť prechod na uhlíkovú neutralitu a zároveň dostať mestá a regióny do centra obnovy v nadväznosti na pandémiu COVID-19. Kľúčovými cieľmi sú podpora aktívnej subsidiarity, posilnenie inštitucionálnej spolupráce a uľahčenie priameho prístupu k finančným prostriedkom EÚ. Hlavnými oblasťami záujmu sú obnova budov, ekologizácia mestských oblastí a dekarbonizácia dopravy. Počas schôdze sa diskutovalo aj o Výzve pre inteligentné mestá a Mechanizme spravodlivej transformácie . Ide o popredné prvky v rámci plnenia programu zelenej dohody.

Diskusiu o politických cieľoch, míľnikoch a oblastiach zamerania iniciatívy „Zelená dohoda na miestnej úrovni“ na rok 2021 otvoril predseda pracovnej skupiny a komisie ENVE Juan Espadas (ES/SES) , ktorý sa vyjadril k dvom hlavným iniciatívam Európskej komisie predstaveným na schôdzi. „Keď hovoríme o tom, že zelená dohoda sa bude alebo nebude vykonávať na miestnej úrovni, nejde nám len o zverejnenie nejakého sloganu. Európska únia nikdy nedosiahne klimatickú neutralitu bez toho, aby jej regióny a mestá mali rovnaké ambiciózne ciele. Projekty, ako je Výzva pre inteligentné mestá a Platforma pre spravodlivú transformáciu, sú príkladmi toho, ako môžeme zrealizovať zelenú dohodu v praxi, získať potrebnú podporu a nájsť synergie na pomoc mestám a regiónom. Klimatická kríza je najväčšou výzvou, ktorú máme pred sebou, a potrebujeme inovatívne spôsoby spolupráce na dosiahnutie spoločného cieľa,“ vyhlásil starosta Sevilly.

Členovia si vymenili názory na dve hlavné iniciatívy Európskej komisie na podporu prechodu EÚ na klimatickú neutralitu. Výzvu pre inteligentné mestá predstavila Iordana Eleftheriadou GR GROW , zatiaľ čo Myriam Boveda GR REGIO načrtla najnovší vývoj Mechanizmu spravodlivej transformácie . Cieľom oboch projektov je podporiť zavádzanie miestnych a regionálnych zelených dohôd.

„Som hlboko presvedčený, že ciele udržateľného rozvoja a Európska zelená dohoda musia ísť ruka v ruke, aby sa nám podarilo eliminovať chudobu a rešpektovať hranice našej planéty,“ uviedol poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary a  predseda komisie ECON VR Michael Murphy (IE/EĽS) .

Do diskusie o prioritách pracovnej skupiny sa zapojila podpredsedníčka regiónu Nouvelle-Aquitaine a predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ ( COTER ) Isabelle Boudineau (FR/SES) , ktorá pripomenula, že „budúca stratégia Európskej komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu musí odrážať ambície týchto území vykonávať zelenú dohodu. Význam cezhraničných prepojení, internalizácia externých nákladov a najmä zásada ‚znečisťovateľ platí’, postavenie verejnej dopravy v našich mestách a na vidieku, význam každodennej mobility a prechod od cestnej a leteckej dopravy k železničnej doprave – to všetko sú témy, o ktorých treba diskutovať. Európska komisia bez nás nedosiahne svoje ciele!“ Starosta Sevilly Juan Espadas predstaví pokrok dosiahnutý v rámci pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni na nasledujúcej schôdzi komisie COTER 26. februára 2021.

Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski (PL/EĽS) sa podelil o svoje poznatky z prvej schôdze, na ktorej sa zúčastnil ako člen politickej rady Dohovoru primátorov a starostov . „Na poslednej schôdzi sme podporili nový záväzok Dohovoru primátorov a starostov k spravodlivejšej, klimaticky neutrálnej Európe, ktorého cieľom je zosúladiť tento dohovor so zelenou dohodou a urobiť z neho základný nástroj na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Všetci musíme spojiť sily, aby sme dokázali zrealizovať zelenú dohodu na miestnej úrovni. Žiadame Európsku komisiu, aby poskytla finančnú a nefinančnú podporu miestnym a regionálnym lídrom s cieľom dosiahnuť, aby sa zelená dohoda premietla do konkrétnych výsledkov v praxi a presadzovať spoločenskú akceptáciu klimatickej transformácie. Finančná podpora zo strany EÚ vrátane Kohézneho fondu sa musí dostať priamo k mestám a regiónom transparentným a spravodlivým spôsobom. Nesmieme strácať čas,“ upozornil starosta Trzaskowski.

Na nasledujúcom marcovom plenárnom zasadnutí VR bude zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy diskutovať s európskou komisárkou pre energetiku Kadri Simson vlne obnovy  – rozsiahlom pláne EÚ na zlepšenie energetickej hospodárnosti európskeho fondu budov. VR predložil súbor komplexných opatrení na zníženie uhlíkovej stopy budov a zároveň na vytváranie pracovných miest a boj proti energetickej chudobe v  návrhu stanoviska spravodajcu Enrica Rossiho (IT/SES), člena rady mesta Signa (Florencia) a bývalého predsedu regiónu Toskánsko (2010 – 2020).

Pracovná skupina pre zelenú dohodu na miestnej úrovni bola zriadená 15. júna 2020 a pozostáva z  trinástich členov Európskeho výboru regiónov.

Konečná verzia plánu pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni na rok 2021 bude čoskoro k dispozícii na osobitnej webovej stránke  VR.

Viac informácií:

Ako súčasť priority VR zameranej na budovanie odolných spoločenstiev je iniciatíva „Zelená dohoda na miestnej úrovni“ iniciatívou, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. S cieľom inšpirovať a urýchliť opatrenia má iniciatíva „Zelená dohoda na miestnej úrovni“ online mapu  s 200 osvedčenými postupmi .

Pred nadchádzajúcou konferenciou COP26 pracuje VR na návrhu stanoviska na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 . Jeho spravodajcom je Vincent Chauvet , starosta mesta Autun.

Pokiaľ ide o mobilitu, VR v súčasnosti pripravuje návrh stanoviska o udržateľnej a inteligentnej mobilite, ktorého spravodajcom je člen rady mesta Haag Robert Van Asten (NL/Renew Europe).

júli 2020  prijal VR stanovisko s  odporúčaniami týkajúcimi sa Fondu na spravodlivú transformáciu , ktoré vypracoval spravodajca starosta mesta Rijeka Vojko Obersnel (HR/SES) .

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023