Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny sú pripravené plniť ekologický dohovor  
Členovia Európskeho výboru regiónov na samite COP25 v Madride privítali oznámenie o ekologickom dohovore a opakovane pripomínajú, že mestá a regióny majú kľúčový význam pre dosiahnutie klimatickej neutrality.

Európska komisia zverejnila svoje oznámenie o ekologickom dohovore a jeho harmonogram. K plánovaným opatreniam patria vyššie ciele v oblasti energetiky a klímy spolu s novými stratégiami a právnymi predpismi v oblasti adaptácie na zmenu klímy, kvality ovzdušia a ochrany biodiverzity. Hoci sú rokovania COP25 blokované pravidlami medzinárodného trhu s uhlíkom, zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov vyzýva strany Parížskej dohody, aby podporili spoluprácu s mestami a regionálnymi vládami ako jediný spôsob, ako dosiahnuť účinné opatrenia v oblasti klímy a zvrátiť globálne otepľovanie.

Členovia Európskeho výboru regiónov, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach počas záverečného týždňa rozhovorov o klíme v rámci COP25, usporiadali pracovnú schôdzu o oznámení o ekologickom dohovore. Pripomenuli, že mestá a regióny sú už teraz ambicióznejšie, ako národné vlády a opätovne potvrdili svoj záväzok vynaložiť maximálne úsilie, pokiaľ ide o realizáciu klimaticky neutrálnej transformácie na miestnej úrovni.

Členovia vítajú oznámenie o ekologickom dohovore, pretože stanovuje veľmi ambiciózny a komplexný program. Zhodujú sa v tom, že nás približuje k súboru integrovaných politík orientovaných na budúcnosť, ktoré prepájajú ekologický dohovor s hlavnými hospodárskymi a finančnými mechanizmami, ktorými sa riadi EÚ.

Podpredseda a vedúci delegácie VR na samite COP25 Markku Markkula uviedol: „Európska únia musí naďalej viesť boj proti globálnemu otepľovaniu. Oznámenie o ekologickom dohovore prichádza veľmi včas, keďže vstupujeme do záverečnej fázy rokovaní o úplnom vykonávaní Parížskej dohody. VR opätovne zdôrazňuje svoj záväzok v plnej miere prispieť k cieľom ekologického dohovoru, čím sa zabezpečí, aby mestá a regióny boli plnohodnotnými aktérmi a aby sa na nikoho nezabudlo.“

V oznámení o ekologickom dohovore sa uvádza počiatočný plán kľúčových politík a opatrení potrebných na to, aby Európa dosiahla do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Členovia VR na sa samite COP25 vyjadrili vôľu zapojiť Európsky výbor regiónov do radu nadchádzajúcich legislatívnych prác. Medzi ne o. i. patrí energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, mobilita, obehové hospodárstvo a modrá ekonomika.

VR víta perspektívu zvýšiť ciele na rok 2030 týkajúce sa zníženia úrovne emisií skleníkových plynov na 50 % a usilovať sa o zvýšenie na 55 %. Vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nie sú uvedené vyššie ciele týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.

VR víta plánované opatrenia zamerané na riešenie energetickej chudoby, a to najmä ohlásené systémy financovania obnovy súkromných domácností, ako aj „vlnu obnovy“ celého odvetvia stavebníctva.

VR je pripravený spolupracovať s občanmi a celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi samosprávami vrátane poradných orgánov EÚ s cieľom vytvoriť pakt Komisie pre klímu. Víta tiež odkaz na regióny, ktoré musia riešiť najzávažnejšie výzvy.

VR osobitne víta mechanizmus spravodlivej transformácie vrátane fondu pre spravodlivú transformáciu určeného pre uhoľné regióny a regióny a odvetvia s vysokými emisiami uhlíka. Zdôrazňuje však, že sú potrebné dodatočné zdroje na obdobie rokov 2021 – 2027 nad rámec fondov súdržnosti.

Pokiaľ ide o dopravu, VR opakuje svoju výzvu na širšie uplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ a potrebu poskytovať používateľom cenovo dostupnejšie, prístupné a čistejšie alternatívne riešenia mobility. VR pripomína, že mestá a regióny majú kľúčový význam pri realizácii úplného prechodu na čistú mobilitu.

Hoci členovia vítajú ekologický dohovor, ako stratégiu rastu zameranú na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho konkurencieschopného hospodárstva EÚ efektívneho z hľadiska zdrojov, vyjadrujú poľutovanie nad nedostatkom kvantifikovaných cieľov, pokiaľ ide o ciele udržateľného rozvoja.

Ekologický dohovor musí byť hnacou silou pre zabezpečenie udržateľnejšej poľnohospodárskej výroby a spotreby v Európskej únii. VR opätovne vyzýva na to, aby sa v poľnohospodárstve znížila úroveň emisií skleníkových plynov o 30 % a aby sa v porovnaní s rokom 2017 zdvojnásobili ekologické poľnohospodárske plochy v členských štátoch.

Členovia vítajú návrh vypracovať európsky právny predpis v oblasti klímy, v ktorom by bol od marca 2020 zakotvený cieľ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Výbor je ochotný prispieť k odstráneniu existujúcich legislatívnych nezrovnalostí na základe skúseností miestnych a regionálnych samospráv pri vykonávaní právnych predpisov EÚ a tvorbe politík.

VR vo svojom oznámení o ekologickom dohovore z 5. decembra navrhol zriadiť fórum miest a regiónov, Európskej komisie a členských štátov, ktorého úlohou by bolo monitorovať vykonávanie ekologického dohovoru.

Kontext

Prečítajte si tlačovú správu o uznesení o ekologickom dohovore, ktoré Európsky výbor regiónov prijal na plenárnom zasadnutí 5. decembra 2019.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022