Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Väčšie ambície v oblasti klímy a priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ: miestni lídri chcú, aby zelená dohoda fungovala na miestnej úrovni  

Pred rozhodujúcim samitom EÚ Európsky výbor regiónov (VR) predložil rad návrhov na realizáciu zelenej dohody na miestnej úrovni. V stanovisku poslanca Flámskeho parlamentu a spravodajcu Andriesa Gryffroya (BE/EA) mestá a regióny požadujú, aby boli stredobodom iniciatív zelenej dohody a mali priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ a aby sa vytvoril európsky regionálny prehľad s cieľom posúdiť ich opatrenia a vplyv v oblasti klímy. To sú niektoré z hlavných návrhov obsiahnutých v stanovisku na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Keďže dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ, balíku na podporu obnovy a cieli znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 ešte nebola dosiahnutá, miestni lídri varujú, že ďalšie oneskorenia ohrozia oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19, čo vážne ovplyvní miestne a regionálne spoločenstvá v celej EÚ.

Opatrenia v oblasti klímy a Európska zelená dohoda, t. j. stratégia rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, sú naďalej prioritou politického programu EÚ. Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom zasadnutí v decembri 2020 prijal zásadné stanovisko o zelenej dohode , ktoré obsahuje odporúčania v týchto troch oblastiach: riadenie, financovanie a monitorovacie mechanizmy.

Spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) , ktorý je poslancom Flámskeho parlamentu, poukázal na to, že „zelená dohoda bude úspešná, len ak podporí prístup zdola nahor. Žiadame užšiu spoluprácu s Európskou komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby stredobodom dohody boli regióny a mestá. Mnohé regióny a mestá prijali plány energetickej transformácie alebo miestne zelené dohody. Tieto sa však len zriedka premietajú do národných plánov a stratégií. Navrhujeme, aby nižšie úrovne verejnej správy boli plne zapojené do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a umožnil sa im väčší a jednoduchší prístup k finančných prostriedkom. Sme pripravení spolupracovať s Európskou komisiou a jej Spoločným výskumným centrom na vytvorení európskeho regionálneho prehľadu s cieľom monitorovať a sledovať pokrok vo vykonávaní právnych predpisov, politík a financovania súvisiacich s klímou a zelenou dohodou na miestnej a regionálnej úrovni.“

Pokiaľ ide o riadenie, výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky miestnych a regionálnych samospráv v oblasti klímy sa len zriedka odrážajú v národných plánoch vypracúvaných v hlavných mestách EÚ. Mestá a regióny žiadajú, aby sa mohli štruktúrovane zapájať do prípravy a vykonávania národných plánov obnovy po pandémii COVID-19 a investícií v rámci zelenej dohody. Navrhujú tiež, aby sa povinné konzultácie a viacúrovňové dialógy rozšírili na všetky oblasti zelenej dohody vrátane energetiky a klímy, dopravy, biodiverzity a ekologizácie mestských oblastí.

V súvislosti s financovaním členovia varujú pred centralizovaným riadením fondov EÚ. V  stanovisku VR o zelenej dohode sa požaduje, aby mestá a regióny mali priamy prístup k zdrojom EÚ, keďže miestne a regionálne samosprávy vykonávajú väčšinu opatrení na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a najlepšie poznajú realitu v teréne.

V súčasných návrhoch týkajúcich sa rozpočtu EÚ sa 30 % vyčleňuje na opatrenia v oblasti klímy. Súbor opatrení na obnovu po pandémii COVID-19, Next Generation EU, zahŕňa aspoň 37 % výdavkov súvisiacich s klímou.

Čo sa týka monitorovania, členovia pripomínajú, že mechanizmy a ukazovatele sú potrebné na presné posúdenie dôsledkov zmeny klímy na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj na to, aby sa zistilo, aké výsledky dosiahli mestá a regióny pri znižovaní emisií skleníkových plynov a ako prispievajú k boju proti zmene klímy.

Výbor navrhuje vytvoriť európsky regionálny prehľad, ktorý bude poskytovať dôkazy o pokroku pri uplatňovaní európskej zelenej dohody a zavádzaní plánov obnovy na miestnej úrovni. Ukazovatele nám pomáhajú získať predstavu o východiskovej situácii každého regiónu, pokiaľ ide o jeho klimatickú transformáciu, a tým aj lepšie identifikovať špecifiká, výzvy a potreby a tiež posúdiť vplyv opatrení v oblasti klímy.

Pred samitom EÚ, ktorý sa konal tento týždeň a ktorého cieľom je dosiahnuť dohodu o zvýšení cieľa EÚ v oblasti emisií skleníkových plynov do roku 2030 – a v neposlednom rade aj dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ a jej balíku na podporu obnovy – členovia diskutovali so Svenjou Schulzeovou , nemeckou spolkovou ministerkou životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti. Na úvod diskusie predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas pripomenul, že „členské štáty sa musia dohodnúť na znížení emisií CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 % a bezodkladne schváliť dlhodobý rozpočet EÚ a jej plány obnovy. Fondy musia byť funkčné do prvej polovice roku 2021. Inak bude pre EÚ príliš neskoro na to, aby pomohla chrániť miestne spoločenstvá a zachovať naše ekonomiky.“

Podkladové informácie

Miestne a regionálne samosprávy prijímajú 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % opatrení na adaptáciu na zmenu klímy a sú zodpovedné aj za viac ako 65 % verejných investícií v oblasti klímy a životného prostredia v EÚ.

Náš najnovší rozhovor so spravodajcom Andriesom Gryffroyom (BE/EA) si môžete prečítať na tomto odkaze .

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) sa 13. októbra 2020 zaviazali začať novú fázu spolupráce s cieľom urýchliť realizáciu zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyzval v diskusii miestne a regionálne samosprávy, aby prevzali zodpovednosť a formovali zelenú dohodu v oblastiach, ktoré patria do ich právomocí.  Prečítajte si našu tlačovú správu .

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu .

Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Ďalšie informácie:

Fotografie zo 141. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov sú dostupné v  galérii VR na Flickri .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470881037

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023