Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Väčšie ambície v oblasti klímy a priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ: miestni lídri chcú, aby zelená dohoda fungovala na miestnej úrovni  

Pred rozhodujúcim samitom EÚ Európsky výbor regiónov (VR) predložil rad návrhov na realizáciu zelenej dohody na miestnej úrovni. V stanovisku poslanca Flámskeho parlamentu a spravodajcu Andriesa Gryffroya (BE/EA) mestá a regióny požadujú, aby boli stredobodom iniciatív zelenej dohody a mali priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ a aby sa vytvoril európsky regionálny prehľad s cieľom posúdiť ich opatrenia a vplyv v oblasti klímy. To sú niektoré z hlavných návrhov obsiahnutých v stanovisku na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Keďže dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ, balíku na podporu obnovy a cieli znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 ešte nebola dosiahnutá, miestni lídri varujú, že ďalšie oneskorenia ohrozia oživenie hospodárstva po pandémii COVID-19, čo vážne ovplyvní miestne a regionálne spoločenstvá v celej EÚ.

Opatrenia v oblasti klímy a Európska zelená dohoda, t. j. stratégia rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, sú naďalej prioritou politického programu EÚ. Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom zasadnutí v decembri 2020 prijal zásadné stanovisko o zelenej dohode , ktoré obsahuje odporúčania v týchto troch oblastiach: riadenie, financovanie a monitorovacie mechanizmy.

Spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) , ktorý je poslancom Flámskeho parlamentu, poukázal na to, že „zelená dohoda bude úspešná, len ak podporí prístup zdola nahor. Žiadame užšiu spoluprácu s Európskou komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby stredobodom dohody boli regióny a mestá. Mnohé regióny a mestá prijali plány energetickej transformácie alebo miestne zelené dohody. Tieto sa však len zriedka premietajú do národných plánov a stratégií. Navrhujeme, aby nižšie úrovne verejnej správy boli plne zapojené do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a umožnil sa im väčší a jednoduchší prístup k finančných prostriedkom. Sme pripravení spolupracovať s Európskou komisiou a jej Spoločným výskumným centrom na vytvorení európskeho regionálneho prehľadu s cieľom monitorovať a sledovať pokrok vo vykonávaní právnych predpisov, politík a financovania súvisiacich s klímou a zelenou dohodou na miestnej a regionálnej úrovni.“

Pokiaľ ide o riadenie, výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že príspevky miestnych a regionálnych samospráv v oblasti klímy sa len zriedka odrážajú v národných plánoch vypracúvaných v hlavných mestách EÚ. Mestá a regióny žiadajú, aby sa mohli štruktúrovane zapájať do prípravy a vykonávania národných plánov obnovy po pandémii COVID-19 a investícií v rámci zelenej dohody. Navrhujú tiež, aby sa povinné konzultácie a viacúrovňové dialógy rozšírili na všetky oblasti zelenej dohody vrátane energetiky a klímy, dopravy, biodiverzity a ekologizácie mestských oblastí.

V súvislosti s financovaním členovia varujú pred centralizovaným riadením fondov EÚ. V  stanovisku VR o zelenej dohode sa požaduje, aby mestá a regióny mali priamy prístup k zdrojom EÚ, keďže miestne a regionálne samosprávy vykonávajú väčšinu opatrení na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu a najlepšie poznajú realitu v teréne.

V súčasných návrhoch týkajúcich sa rozpočtu EÚ sa 30 % vyčleňuje na opatrenia v oblasti klímy. Súbor opatrení na obnovu po pandémii COVID-19, Next Generation EU, zahŕňa aspoň 37 % výdavkov súvisiacich s klímou.

Čo sa týka monitorovania, členovia pripomínajú, že mechanizmy a ukazovatele sú potrebné na presné posúdenie dôsledkov zmeny klímy na miestnej a regionálnej úrovni, ako aj na to, aby sa zistilo, aké výsledky dosiahli mestá a regióny pri znižovaní emisií skleníkových plynov a ako prispievajú k boju proti zmene klímy.

Výbor navrhuje vytvoriť európsky regionálny prehľad, ktorý bude poskytovať dôkazy o pokroku pri uplatňovaní európskej zelenej dohody a zavádzaní plánov obnovy na miestnej úrovni. Ukazovatele nám pomáhajú získať predstavu o východiskovej situácii každého regiónu, pokiaľ ide o jeho klimatickú transformáciu, a tým aj lepšie identifikovať špecifiká, výzvy a potreby a tiež posúdiť vplyv opatrení v oblasti klímy.

Pred samitom EÚ, ktorý sa konal tento týždeň a ktorého cieľom je dosiahnuť dohodu o zvýšení cieľa EÚ v oblasti emisií skleníkových plynov do roku 2030 – a v neposlednom rade aj dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ a jej balíku na podporu obnovy – členovia diskutovali so Svenjou Schulzeovou , nemeckou spolkovou ministerkou životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti. Na úvod diskusie predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas pripomenul, že „členské štáty sa musia dohodnúť na znížení emisií CO 2 do roku 2030 aspoň o 55 % a bezodkladne schváliť dlhodobý rozpočet EÚ a jej plány obnovy. Fondy musia byť funkčné do prvej polovice roku 2021. Inak bude pre EÚ príliš neskoro na to, aby pomohla chrániť miestne spoločenstvá a zachovať naše ekonomiky.“

Podkladové informácie

Miestne a regionálne samosprávy prijímajú 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % opatrení na adaptáciu na zmenu klímy a sú zodpovedné aj za viac ako 65 % verejných investícií v oblasti klímy a životného prostredia v EÚ.

Náš najnovší rozhovor so spravodajcom Andriesom Gryffroyom (BE/EA) si môžete prečítať na tomto odkaze .

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) sa 13. októbra 2020 zaviazali začať novú fázu spolupráce s cieľom urýchliť realizáciu zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyzval v diskusii miestne a regionálne samosprávy, aby prevzali zodpovednosť a formovali zelenú dohodu v oblastiach, ktoré patria do ich právomocí.  Prečítajte si našu tlačovú správu .

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu .

Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Ďalšie informácie:

Fotografie zo 141. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov sú dostupné v  galérii VR na Flickri .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470881037

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023