Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda na miestnej úrovni: mestá a regióny navrhujú hospodárske a sociálne opatrenia na podporu občanov a podnikov pri prekonávaní energetickej krízy  

Niektoré z opatrení: primerané financovanie na zabezpečenie energetickej efektívnosti budov, vyňatie ekologických investícií z verejného deficitu a trvalé konzultácie s občanmi v oblasti klímy

V nadväznosti na prijatie všeobecného smerovania Rady ku kľúčovým spisom balíka Fit for 55 prijal Európsky výbor regiónov štyri stanoviská, ktoré sa priamo týkajú úlohy miest a regiónov pri napĺňaní Európskej zelenej dohody ako stratégie rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Pozornosť sa v nich venuje viacerým témam počnúc hospodárskymi a finančnými opatreniami, či zvýšením miestnych zelených rozpočtov až po vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov a potrebu vypracovať sociálne opatrenia na ochranu najzraniteľnejších osôb a posilniť úlohu občanov v zelenej transformácii.

Vojna na Ukrajine predstavuje historickú príležitosť zbaviť sa závislosti od ruských fosílnych palív a dosiahnuť energetickú suverenitu v EÚ. V dôsledku prudko rastúcich cien energie sa výrazne zvýšil počet občanov, ktorí čelia energetickej chudobe a chudobe v oblasti mobility. V stanoviskách prijatých na júnovom plenárnom zasadnutí zhromaždenia miest a regiónov EÚ sa navrhujú spôsoby riešenia oboch týchto kľúčových výziev.

Ako uviedol v súvislosti so stanoviskom na tému Revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov jeho spravodajca a poslanec zastupiteľstva departementu Aude André Viola (FR/SES), „musíme bojovať proti energetickej chudobe a prehodnotiť náš energetický systém, aby sme boli odolnejší a dosiahli naše ciele v oblasti klímy do roku 2050. Dekarbonizácia fondu budov EÚ musí byť ambiciózna, pretože obnova sa do polovice storočia uskutoční len raz! Potrebujeme plán obnovy, ktorý obstojí v budúcnosti a ktorý bude cenovo dostupný pre všetkých občanov a miestne a regionálne samosprávy. Revidovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov sa musí zamerať na celý životný cyklus budov a musí zahŕňať obehové využívanie materiálov a dostatočnosť vo všetkých fázach.“Ďalšie informácie.

K stanovisku na tému Ekologická transformácia – Ako pri budovaní odolných spoločenstiev dosiahnuť rovnováhu medzi sociálnou prijateľnosťou a environmentálnymi požiadavkami – pohľad miest a regiónov sa vyjadrila jeho spravodajkyňa, primátorka mesta Lodž a poľská veľvyslankyňa Dohovoru primátorov a starostovHanna Zdanowska (PL/EĽS): „Úspech ekologickej transformácie závisí od rýchleho vytvorenia vhodných podmienok na európskej a vnútroštátnej úrovni v záujme vykonávania ekologických opatrení miestnymi a regionálnymi samosprávami. Požadujeme finančné prostriedky EÚ určené priamo mestám a regiónom s cieľom napĺňať Zelenú dohodu na miestnej úrovni a tiež pokročiť v diverzifikácii zdrojov energie a dosiahnuť nezávislosť od ruských fosílnych palív. V tejto súvislosti musíme zvýšiť energetickú efektívnosť v rámci vlny obnovy a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v našich mestách a regiónoch. Ekologická transformácia EÚ musí byť založená na silnej akceptácii zo strany spoločnosti a nesmie sa v nej zabúdať na žiadneho občana, žiadne územie ani žiaden podnik. Navrhujeme preto zorganizovať trvalé miestne dialógy a miestne samity o klíme, aby sme uspeli v ekologickej transformácii.“ Ďalšie informácie.

Stanovisko na tému Uplatňovanie zeleného rozpočtovania na miestnej a regionálnej úrovni komentoval jeho spravodajca a starosta mesta Autun Vincent Chauvet (FR/Renew Europe): „Zmena klímy má veľký hospodársky vplyv s čoraz vyššími environmentálnymi nákladmi. Mestá a regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii inkluzívnej ekologickej transformácie. Členské štáty a EÚ sú zodpovedné za podporu miestnych a regionálnych samospráv prostredníctvom priameho financovania a konkrétnych opatrení. Naliehavo sa musíme dohodnúť na spoločnom vymedzení ekologického rozpočtovania a štruktúrovanom, no flexibilnom európskom rámci, ktoré pomôžu zosúladiť rozpočtové položky s cieľmi v oblasti klímy a životného prostredia. Ekologická transformácia sa uskutoční buď na miestnej úrovni, alebo sa neuskutoční vôbec.“Ďalšie informácie.Spravodajca Chauvet bude členom delegácie Európskeho výboru regiónov na nasledujúcej globálnej konferencii o klíme, ktorú usporiada OSN v novembri v Egypte (COP27).

Výbor okrem toho prijal stanovisko na tému Nová stratégia EÚ pre Arktídu, ktorého spravodajkyňou je poslankyňa zastupiteľstva mesta Oulu Mirja Vehkapera (FI/Renew Europe): „Financovanie EÚ musí byť zamerané na podporu a zabezpečenie udržateľných investícií v Arktíde. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako vykonávať Zelenú dohodu a balík Fit for 55 a zároveň zohľadniť osobitné charakteristiky arktického regiónu EÚ. Napríklad v kontexte obchodovania s emisiami sa musia zohľadniť osobitné podmienky zimnej lodnej dopravy v Arktíde. Zároveň je dôležité nájsť rovnováhu medzi zodpovedným rozvojom prírodných zdrojov a ochranou životného prostredia, aby sa v plnej miere využil potenciál Arktídy ako hnacej sily ekologického rastu a digitálnej transformácie v EÚ. Arktída môže Európe poskytnúť poznatky, produkty, zdroje a energiu, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy.“Ďalšie informácie.

Kontext:

Budovy zodpovedajú za 40 % konečnej spotreby energie v EÚ a 36 % jej emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou. Konečným cieľom novej smernice je dekarbonizácia európskeho fondu budov do roku 2050. Výbor žiada, aby sa nová smernica o hospodárnosti budov vzťahovala nielen na nové budovy, ale aj na obnovy. Stanovisko, ktoré výbor prijal, podporilo návrh spravodajcu Violu upustiť od používania palív na vykurovanie a chladenie do roku 2025 namiesto roku 2027, ako to navrhla Európska komisia. Ďalšie informácie.

Výbor vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala pravidlá financovania komunálnych služieb, znížila nákladovú záťaž opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie a zmiernila a zjednodušila regulačné prekážky pre nové technológie a obchodné modely. S cieľom podporiť spoločenskú akceptáciu výbor navrhuje niekoľko opatrení vrátane väčšieho využívania participatívneho riadenia, napríklad prostredníctvom participatívnych rozpočtov a miestnych dialógov, ako aj finančnej podpory trvalých konzultačných mechanizmov, ako sú miestne samity o klíme. Ďalšie informácie.

Európsky výbor regiónov vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby „zelené“ investície vyňali z výpočtu regionálneho deficitu verejných financií a z tzv. zlatých pravidiel obmedzenia dlhu a zasadzuje sa za účinné, participatívne a transparentné zelené rozpočtovanie. Výbor podporuje participatívny prístup k zelenému rozpočtovaniu, aby občania, a najmä mladí ľudia, mohli spravovať časť ročného rozpočtu na realizáciu ekologických projektov. Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov vyzýva na vytvorenie platformy spolupráce medzi orgánmi s cieľom vybudovať kapacity miestnych a regionálnych samospráv na ekologizáciu ich rozpočtu a združovanie malých projektov v snahe dosiahnuť úspory z rozsahu a vymieňať si osvedčené postupy. Ďalšie informácie.

V novej stratégii EÚ pre Arktídu Európska komisia zdôrazňuje rastúci strategický a geopolitický význam Arktídy. Podľa odhadu uverejneného začiatkom roka 2022 má arktický región EÚ do roku 2030 investičný potenciál vo výške približne 150 miliárd EUR, z čoho veľká časť súvisí s vykonávaním ekologickej transformácie. Dôraz sa kladie na investície do uhlíkovo neutrálnej ocele, výroby batérií, ťažby a spracovania nerastných surovín, ako aj do obehového hospodárstva a bioenergie a veternej energie. Ďalšie informácie.

Zelená dohoda na miestnej úrovni je iniciatívou VR, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023