Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda na miestnej úrovni: mestá a regióny navrhujú hospodárske a sociálne opatrenia na podporu občanov a podnikov pri prekonávaní energetickej krízy  

Niektoré z opatrení: primerané financovanie na zabezpečenie energetickej efektívnosti budov, vyňatie ekologických investícií z verejného deficitu a trvalé konzultácie s občanmi v oblasti klímy

V nadväznosti na prijatie všeobecného smerovania Rady ku kľúčovým spisom balíka Fit for 55 prijal Európsky výbor regiónov štyri stanoviská, ktoré sa priamo týkajú úlohy miest a regiónov pri napĺňaní Európskej zelenej dohody ako stratégie rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Pozornosť sa v nich venuje viacerým témam počnúc hospodárskymi a finančnými opatreniami, či zvýšením miestnych zelených rozpočtov až po vykonávanie smernice o energetickej hospodárnosti budov a potrebu vypracovať sociálne opatrenia na ochranu najzraniteľnejších osôb a posilniť úlohu občanov v zelenej transformácii.

Vojna na Ukrajine predstavuje historickú príležitosť zbaviť sa závislosti od ruských fosílnych palív a dosiahnuť energetickú suverenitu v EÚ. V dôsledku prudko rastúcich cien energie sa výrazne zvýšil počet občanov, ktorí čelia energetickej chudobe a chudobe v oblasti mobility. V stanoviskách prijatých na júnovom plenárnom zasadnutí zhromaždenia miest a regiónov EÚ sa navrhujú spôsoby riešenia oboch týchto kľúčových výziev.

Ako uviedol v súvislosti so stanoviskom na tému Revízia smernice o energetickej hospodárnosti budov jeho spravodajca a poslanec zastupiteľstva departementu Aude André Viola (FR/SES), „musíme bojovať proti energetickej chudobe a prehodnotiť náš energetický systém, aby sme boli odolnejší a dosiahli naše ciele v oblasti klímy do roku 2050. Dekarbonizácia fondu budov EÚ musí byť ambiciózna, pretože obnova sa do polovice storočia uskutoční len raz! Potrebujeme plán obnovy, ktorý obstojí v budúcnosti a ktorý bude cenovo dostupný pre všetkých občanov a miestne a regionálne samosprávy. Revidovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov sa musí zamerať na celý životný cyklus budov a musí zahŕňať obehové využívanie materiálov a dostatočnosť vo všetkých fázach.“Ďalšie informácie.

K stanovisku na tému Ekologická transformácia – Ako pri budovaní odolných spoločenstiev dosiahnuť rovnováhu medzi sociálnou prijateľnosťou a environmentálnymi požiadavkami – pohľad miest a regiónov sa vyjadrila jeho spravodajkyňa, primátorka mesta Lodž a poľská veľvyslankyňa Dohovoru primátorov a starostovHanna Zdanowska (PL/EĽS): „Úspech ekologickej transformácie závisí od rýchleho vytvorenia vhodných podmienok na európskej a vnútroštátnej úrovni v záujme vykonávania ekologických opatrení miestnymi a regionálnymi samosprávami. Požadujeme finančné prostriedky EÚ určené priamo mestám a regiónom s cieľom napĺňať Zelenú dohodu na miestnej úrovni a tiež pokročiť v diverzifikácii zdrojov energie a dosiahnuť nezávislosť od ruských fosílnych palív. V tejto súvislosti musíme zvýšiť energetickú efektívnosť v rámci vlny obnovy a urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v našich mestách a regiónoch. Ekologická transformácia EÚ musí byť založená na silnej akceptácii zo strany spoločnosti a nesmie sa v nej zabúdať na žiadneho občana, žiadne územie ani žiaden podnik. Navrhujeme preto zorganizovať trvalé miestne dialógy a miestne samity o klíme, aby sme uspeli v ekologickej transformácii.“ Ďalšie informácie.

Stanovisko na tému Uplatňovanie zeleného rozpočtovania na miestnej a regionálnej úrovni komentoval jeho spravodajca a starosta mesta Autun Vincent Chauvet (FR/Renew Europe): „Zmena klímy má veľký hospodársky vplyv s čoraz vyššími environmentálnymi nákladmi. Mestá a regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii inkluzívnej ekologickej transformácie. Členské štáty a EÚ sú zodpovedné za podporu miestnych a regionálnych samospráv prostredníctvom priameho financovania a konkrétnych opatrení. Naliehavo sa musíme dohodnúť na spoločnom vymedzení ekologického rozpočtovania a štruktúrovanom, no flexibilnom európskom rámci, ktoré pomôžu zosúladiť rozpočtové položky s cieľmi v oblasti klímy a životného prostredia. Ekologická transformácia sa uskutoční buď na miestnej úrovni, alebo sa neuskutoční vôbec.“Ďalšie informácie.Spravodajca Chauvet bude členom delegácie Európskeho výboru regiónov na nasledujúcej globálnej konferencii o klíme, ktorú usporiada OSN v novembri v Egypte (COP27).

Výbor okrem toho prijal stanovisko na tému Nová stratégia EÚ pre Arktídu, ktorého spravodajkyňou je poslankyňa zastupiteľstva mesta Oulu Mirja Vehkapera (FI/Renew Europe): „Financovanie EÚ musí byť zamerané na podporu a zabezpečenie udržateľných investícií v Arktíde. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako vykonávať Zelenú dohodu a balík Fit for 55 a zároveň zohľadniť osobitné charakteristiky arktického regiónu EÚ. Napríklad v kontexte obchodovania s emisiami sa musia zohľadniť osobitné podmienky zimnej lodnej dopravy v Arktíde. Zároveň je dôležité nájsť rovnováhu medzi zodpovedným rozvojom prírodných zdrojov a ochranou životného prostredia, aby sa v plnej miere využil potenciál Arktídy ako hnacej sily ekologického rastu a digitálnej transformácie v EÚ. Arktída môže Európe poskytnúť poznatky, produkty, zdroje a energiu, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy.“Ďalšie informácie.

Kontext:

Budovy zodpovedajú za 40 % konečnej spotreby energie v EÚ a 36 % jej emisií skleníkových plynov súvisiacich s energetikou. Konečným cieľom novej smernice je dekarbonizácia európskeho fondu budov do roku 2050. Výbor žiada, aby sa nová smernica o hospodárnosti budov vzťahovala nielen na nové budovy, ale aj na obnovy. Stanovisko, ktoré výbor prijal, podporilo návrh spravodajcu Violu upustiť od používania palív na vykurovanie a chladenie do roku 2025 namiesto roku 2027, ako to navrhla Európska komisia. Ďalšie informácie.

Výbor vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala pravidlá financovania komunálnych služieb, znížila nákladovú záťaž opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie a zmiernila a zjednodušila regulačné prekážky pre nové technológie a obchodné modely. S cieľom podporiť spoločenskú akceptáciu výbor navrhuje niekoľko opatrení vrátane väčšieho využívania participatívneho riadenia, napríklad prostredníctvom participatívnych rozpočtov a miestnych dialógov, ako aj finančnej podpory trvalých konzultačných mechanizmov, ako sú miestne samity o klíme. Ďalšie informácie.

Európsky výbor regiónov vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby „zelené“ investície vyňali z výpočtu regionálneho deficitu verejných financií a z tzv. zlatých pravidiel obmedzenia dlhu a zasadzuje sa za účinné, participatívne a transparentné zelené rozpočtovanie. Výbor podporuje participatívny prístup k zelenému rozpočtovaniu, aby občania, a najmä mladí ľudia, mohli spravovať časť ročného rozpočtu na realizáciu ekologických projektov. Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych zástupcov vyzýva na vytvorenie platformy spolupráce medzi orgánmi s cieľom vybudovať kapacity miestnych a regionálnych samospráv na ekologizáciu ich rozpočtu a združovanie malých projektov v snahe dosiahnuť úspory z rozsahu a vymieňať si osvedčené postupy. Ďalšie informácie.

V novej stratégii EÚ pre Arktídu Európska komisia zdôrazňuje rastúci strategický a geopolitický význam Arktídy. Podľa odhadu uverejneného začiatkom roka 2022 má arktický región EÚ do roku 2030 investičný potenciál vo výške približne 150 miliárd EUR, z čoho veľká časť súvisí s vykonávaním ekologickej transformácie. Dôraz sa kladie na investície do uhlíkovo neutrálnej ocele, výroby batérií, ťažby a spracovania nerastných surovín, ako aj do obehového hospodárstva a bioenergie a veternej energie. Ďalšie informácie.

Zelená dohoda na miestnej úrovni je iniciatívou VR, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023