Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Portugalský premiér a podpredseda Európskej komisie budú diskutovať o budúcnosti Európy s miestnymi a regionálnymi zástupcami  

Portugalský premiér António Costa a prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans sa v rámci osobitných diskusií 31. januára podelia o svoje názory na budúcnosť Európskej únie s regionálnymi a miestnymi zástupcami. Ich prejavy budú ústredným politickým pilierom prvého plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov (VR) v roku 2018, počas ktorého zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych politikov tiež vyjadrí svoje názory týkajúce sa budúceho rozpočtu EÚ a –okrem iného – aj európskej politiky súdržnosti a mobility.

Portugalský premiér bude hovoriť o budúcnosti Európy a o tom, ako dosiahnuť hospodársky rast

Premiér António Costa , bývalý primátor Lisabonu a člen VR v rokoch 2010 až 2015, bude diskutovať o reformách, ktoré bude obhajovať na zasadnutí Európskej rady, keďže lídri členských štátov vstupujú do roka, počas ktorého sa stanoví budúce smerovanie EÚ. Predseda portugalskej vlády je zástancom reformy hospodárskej a menovej únie a posilnenia hospodárskej a sociálnej konvergencie v Európe. V uplynulých mesiacoch vyzval na prijatie novej generácie európskej politiky konvergencie, pričom veľké investície do celosvetových a kontinentálnych výziev – ako napríklad transformácia energetiky, obehové hospodárstvo a digitálna spoločnosť – by boli viazané na špecifické reformy jednotlivých štátov zamerané na rast, zamestnanosť a sociálnu súdržnosť.

VR zároveň prijme uznesenie k oznámeniu Európskej komisie o ročnom prieskume rastu na rok 2018, v ktorom sa pravdepodobne bude argumentovať, že hospodársky rast v EÚ brzdí podceňovanie regiónov a regionálnych rozdielov a zdôrazní, že je potrebné, aby regionálne investície EÚ a politika súdržnosti naďalej ostali hlavným investičným nástrojom EÚ. Ďalšou oblasťou politiky, na ktorú už predtým poukázal premiér Costa – jednotný digitálny trh – sa bude zaoberať stanovisko VR, ktoré vypracoval Alin-Adrian Nica (RO/EĽS), starosta obce Dudeștii Noi v Temešvárskej župe.

Menej ale efektívnejšie? Budúcnosť Európy a lepšia tvorba právnych predpisov

Frans Timmermans sa plenárnemu zhromaždeniu Európskeho výboru regiónov prihovorí 31. januára, len niekoľko dní po prvej schôdzi novej osobitnej skupiny pre subsidiaritu a proporcionalitu. Osobitná skupina pod vedením komisára EÚ sa snaží identifikovať právomoci, ktoré EÚ môže znovu prenechať národným vládam, a zvážiť spôsoby, ako lepšie zapojiť regionálne a miestne orgány do legislatívneho procesu EÚ. VR v osobitnej skupine zastupujú traja jeho členovia vrátane predsedu. Komisár Timmermans predstaví ročný pracovný program Európskej komisie a bude diskutovať o tom, ktoré otázky sa môžu riešiť na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, a kde sú nevyhnutné európske riešenia.

V spojitosti s touto diskusiou predložil VR nasledujúci deň uznesenie, ktorým by mohol návrhu Európskej komisie udeliť politickú červenú kartu, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady subsidiarity, pretože prepája európske fondy so štrukturálnymi reformami.

Rozpočet EÚ a regionálne investície po roku 2020: názory regiónov a miest

VR schváli pozíciu európskych miestnych a regionálnych samospráv k nasledujúcemu viacročnému finančnému rámcu po roku 2020 – rozpočtovému plánu pre nasledujúcu generáciu európskych politík v súvislosti s návrhmi Európskej komisie, ktoré sa očakávajú v máji. Marek Woźniak (PL/EĽS), maršálek Veľkopoľského vojvodstva, predstaví svoje stanovisko k diskusnému dokumentu o budúcnosti financií EÚ za prítomnosti Tomislava Dončeva, podpredsedu bulharskej vlády, ktorý zároveň vysvetlí priority bulharského predsedníctva Rady EÚ.

Na plenárnom zasadnutí prijmú členovia VR aj ďalšie stanoviská týkajúce sa politiky súdržnosti:

Uznesenie o zmene nariadenia o spoločných ustanoveniach pre EŠIF na podporu štrukturálnych reforiem;

Zabezpečiť uplatňovanie obnovenej európskej stratégie pre najvzdialenejšie regióny v plnom rozsahu, spravodajca: Fernando Clavijo Batlle (ES/ADLE), predseda regionálnej vlády autonómnej oblasti Kanárske ostrovy;

Integrované územné investície – výzva pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2020, spravodajca: Petr Osvald (CZ/SES), člen mestského zastupiteľstva Plzne;

Konečné závery a odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie EŠIF po roku 2020, spravodajca: Oldřich Vlasák (CZ/EKR), člen mestského zastupiteľstva mesta Hradec Králové.

Európa v pohybe

Európa v pohybe je rozsiahly súbor iniciatív Európskej komisie, ktorého cieľom je pomôcť modernizovať mobilitu a dopravu v EÚ. Členovia VR budú diskutovať o miestnych a regionálnych dôsledkoch prvého balíka ôsmich legislatívnych iniciatív konkrétne zameraných na cestnú dopravu. Ivan Žagar (SI/EĽS), primátor mesta Slovenska Bistrica, predstavil svoj návrh stanoviska na tému Európa v pohybe: podpora riešení plynulej mobility so zameraním na mýtne poplatky, ktoré by lepšie odrážali skutočné náklady cestnej dopravy. Druhé stanovisko, ktorého spravodajcom je Spyros Spyridon (EL/EĽS), člen zastupiteľstva mesta Poros, sa zameriava na pracovné aspekty cestnej dopravy.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

Erasmus pre miestnych a regionálnych zástupcov, spravodajca: François Decoster (FR/ALDE), primátor mesta St. Omer;

Iniciatíva pre udržateľný rozvoj modrej ekonomiky v západnom Stredozemí, spravodajca: Samuel Azzopardi (MT/EĽS), poslanec miestneho zastupiteľstva Rabatu;

Budúcnosť programu COSME po roku 2020: regionálne a miestne hľadisko, spravodajca: Robert Negoiță (SES/RO), starosta tretieho obvodu v Bukurešti;

Podpora koexistencie s konfliktnými druhmi v rámci smerníc EÚ o prírode, spravodajca: Csaba Borboly (RO/EĽS), predseda rady župy Harghita.

Praktické informácie:

Miesto konania: budova Paul Henri Spaak – hlavná zasadacia miestnosť, Európsky Parlament

Dátum: 31. januára, 15.00 – 21.00 hod. a 1. februára, 9.00 – 13.00 hod.

• Pozri program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

• Plenárne zasadnutie môžete sledovať naživo na internetovej stránke VR

Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :