Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni vedúci predstavitelia v EÚ si želajú, aby v budúcnosti rýchlejšia, pružnejšia a ambicióznejšia politika súdržnosti zohrávala v Európe centrálnu úlohu  

V snahe znížiť nerovnosti a podporiť udržateľný rast vo všetkých svojich regiónoch investuje EÚ v partnerstve s vnútroštátnymi a miestnymi aktérmi v rokoch 2014 a 2020 prostredníctvom politiky súdržnosti 454 miliárd EUR. V dokumente prijatom 11. mája regióny a mestá argumentovali tým, že táto politika priniesla hmatateľné výsledky a v budúcnosti by sa mala posilniť. Vďaka riadnemu financovaniu, väčšej pružnosti, jednoduchším postupom a lepšiemu prepojeniu s inými investičnými nástrojmi EÚ môže politika súdržnosti prispieť k rýchlejšiemu a inkluzívnejšiemu oživeniu európskeho hospodárstva, a umožniť tak EÚ riešiť naliehavé problémy, ako sú migrácia, zmena klímy a územná odolnosť.

Európsky výbor regiónov ako prvá inštitúcia EÚ zaujal vo svojom stanovisku na tému Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020, ktorý pripravil Michael Schneider, štátny tajomník pre európske záležitosti Saska-Anhaltska a predseda skupiny EĽS vo VR, oficiálny postoj k otázke, akým spôsobom by sa mala navrhnúť hlavná investičná politika EÚ pre 27 členských štátov. Stanovisko vychádza z údajov pochádzajúcich zo štúdií a z konzultácií a jeho cieľom je poskytnúť politické usmernenie pre nadchádzajúce návrhy týkajúce sa rozpočtu EÚ po roku 2020.

Regionálni a miestni vedúci predstavitelia v EÚ uvádzajú, že pri navrhovaní budúcej politiky súdržnosti by sa malo prihliadať na to, že za posledné desaťročie sa v rámci stovky tisícov projektov podporených z európskych štrukturálnych a investičných fondov podarilo vytvoriť pracovné miesta, zmodernizovať infraštruktúru, posilniť ľudský kapitál a zlepšiť kvalitu života.

Regióny a mestá si uvedomujú, že politiku súdržnosti môže oslabiť finančný vplyv brexitu a politický tlak na financovanie nových priorít, akými sú napríklad obrana, bezpečnosť, kontrola hraníc alebo investičné nástroje, ktoré centrálne spravujú inštitúcie EÚ. Výbor nesúhlasí s presmerovaním finančných prostriedkov a žiada, aby sa aj po brexite vyčlenila na politiku súdržnosti rovnaká percentuálna časť rozpočtu EÚ.

„Migrácii, bezpečnosti alebo iným investičným nástrojom sa vo verejnej diskusii začína venovať čoraz viac pozornosti, avšak v čase, keď sa usilujeme potláčať euroskepticizmus a bojovať za väčšiu jednotu medzi našimi občanmi, sa politika súdržnosti nemôže dostať na vedľajšiu koľaj. Ide o najúchvatnejší európsky nástroj solidarity a budovania mostov medzi európskymi spoločenstvami. Pomáha európskym občanom spravodlivejšie sa podeliť o prínosy európskej integrácie a v globalizovanom svete rozvíjať našu jednotu“ , uviedol pán Schneider po hlasovaní v pléne.

Výbor, ktorý je zhromaždením Európskej únie združujúcim regionálnych a miestnych zástupcov, vyzýva ostatné inštitúcie EÚ a členské štáty, aby v záujme oživenia európskeho projektu a zmenšenia vzdialenosti medzi inštitúciami EÚ a občanmi využili politiku súdržnosti ako participatívnu, demokratickú a otvorenú platformu a vo všetkých častiach Únie urobili zo zásady solidarity EÚ hmatateľnú realitu.

Predseda VR Markku Markkula v tejto súvislosti poznamenal, že „Najlepší spôsob boja proti populizmu je konať. Len zabezpečením udržateľného rastu a zamestnanosti vo všetkých európskych regiónoch a mestách môžeme preukázať, že EÚ má význam. V stanovisku Michaela Schneidera je vyjadrené naše odhodlanie, že politika súdržnosti musí v budúcnosti Európy aj naďalej zohrávať svoju úlohu. Ako inštitúcia EÚ združujúca regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov podporujeme vytvorenie silnej aliancie všetkých tých, ktorí chcú jednoduchšiu a efektívnejšiu súdržnosť, ktorá zlepší každodenný život všetkých občanov“ .

Túto výzvu privítal aj komisár EÚ pre rozpočet Günther H. Oettinger : „Hoci zníženie objemu prostriedkov je nevyhnutné a po brexite sa nedá vylúčiť, budem bojovať proti akýmkoľvek škrtom v politike súdržnosti“, vyhlásil počas diskusie na plenárnom zasadnutí zdôrazňujúc, že „Čím viac ukážeme pridanú hodnotu, ktorú pre EÚ znamená, tým viac sprostredkujeme hlavnú myšlienku, že budovanie stabilného udržateľného programu súdržnosti prináša osoh každému z nás.“

V záujme zlepšenia jej účinnosti VR vyzýva EÚ, aby riešila komplexnosť a nepružnosť, ktoré v rámci politiky súdržnosti spomaľujú dosahovanie výsledkov. Pokiaľ nedôjde k primeranému zjednodušeniu a pružnosti, vplyv tejto politiky a jej pridaná hodnota pre príjemcov môže byť ohrozená v dôsledku nadmerných administratívnych nákladov spojených s rastúcou právnou a finančnou neistotou.

Návrhy výboru

Primerané financovanie: zabezpečiť, aby sabudúcom rozpočte EÚ (viacročný finančný rámec) vyčlenila na politiku súdržnosti rovnaká percentuálna časť prostriedkov ako v súčasnom období (asi tretina z celkových prostriedkov); v súvislosti s rovnováhou medzi iniciatívami na základe grantu a iniciatívami na základe úverov je výbor proti akejkoľvek povinnosti ďalšieho zvyšovania používania úverov v budúcom programovom období EÚ. O správnej kombinácii finančných nástrojov a grantov by mali na mieste rozhodnúť miestne a regionálne orgány.

Konsolidovaná základná štruktúra : mala by potvrdiť súčasnú štruktúru tejto politiky s jej tromi kategóriami (najrozvinutejšie regióny, prechodné regióny a menej rozvinuté regióny). Regionálny hrubý domáci produkt (HDP) ako hlavný ukazovateľ by sa mal doplniť o harmonizované a konzistentné kritériá týkajúce sa trhu práce a osobitných výziev (sociálnych, environmentálnych, geografických, prírodných a demografických).

Väčšia pružnosť : zredukovanie zbytočných byrokratických postupov pri plánovaní a správe európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tematická koncentrácia by sa mala zachovať, aby sa zvýšil vplyv v praxi, ale nemala by brániť finančnej podpore na infraštruktúry v prioritných oblastiach. Budúce investičné programy by mali byť adaptabilné prostredníctvom zjednodušených postupov tak, aby reagovali na krízy a nepredvídané udalosti (napríklad intenzívne utečenecké toky alebo prírodné katastrofy).

Zjednodušenie: súčasný systém vykonávania je nadmerne regulovaný a príliš komplikovaný s nadmernými požiadavkami na riadenie a kontrolnými systémami. Výbor preto žiada radikálne zjednodušenie postupov, pričom nový právny rámec by sa mal predložiť v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom nového programového obdobia (najneskôr do polovice roka 2019). Malo by sa vyhnúť akémukoľvek spätnému uplatňovaniu nových noriem a požiadavky na riadenie a systémy kontroly by sa mali zjednodušiť tak, aby riadiace orgány mali možnosť vybrať si medzi vykonávacími programami na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ.

Spoločná stratégia: VR žiada, aby sa predišlo duplicite a zlepšila sa koordinácia vytvorením nového spoločného strategického rámca, ktorý sa bude vzťahovať na všetky politiky a fondy EÚ v oblasti rastu s vplyvom na regionálny rozvoj, a to vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov, Nástroja na prepájanie Európy, programu LIFE, Horizont 2020, EFSI a úverových nástrojov EIB. Najmä európske štrukturálne a investičné fondy a Európsky fond pre strategické investície majú rozdielne úlohy a rozsah pôsobnosti, ale pretože sa navzájom dopĺňajú, musia sa ľahšie prepojiť, aby sa na strategické ciele získali pomocou nich verejné a súkromné investície.

Skutočné partnerstvo: regióny a mestá si želajú, aby sa kódex správania pre partnerstvo stal súčasťou právne záväzných nariadení týkajúcich sa európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom zabezpečiť plánovanie a riadenie finančných prostriedkov prostredníctvom skutočnej spolupráce medzi EÚ, vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Lepšia správa hospodárskych záležitostí : prepojenie medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a koordináciou hospodárskych politík členských štátov v rámci európskeho semestra sa musí posilniť s dostatočným dôrazom na územný rozmer v národných reformných programoch a odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Na druhej strane si výbor želá odstrániť akúkoľvek kondicionalitu, ktorá môže z dôvodu zlyhaní národných vlád ohroziť investičné plány miest a regiónov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

Infografika o budúcnosti politiky súdržnosti

Štúdie VR o budúcnosti politiky súdržnosti

Hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013

Portál otvorených dát o politike súdržnosti EÚ

Vyhlásenie predsedu Markkulu k zasadnutiu Rady pre všeobecné záležitosti v oblasti politiky súdržnosti

Kontakt:
Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-AND-AMBITIOUS-COHESION-POLICY-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023