Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Platforma Fit for Future: rozhodovací proces EÚ má lepšie zodpovedať budúcim výzvam  

Počas prípravy a hodnotenia právnych predpisov EÚ budú zohľadnené názory jedného milióna volených regionálnych a miestnych politikov, ktorí tak pomôžu nájsť konkrétne riešenia na problémy občanov.

Na prvom plenárnom zasadnutí platformy Fit for Future (F4F) , ktoré viedol podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, sa zúčastnili traja členovia VR: Mark Speich (DE/EĽS), Anne Karjalainen (FI/SES) a Ulrika Landergren (SE/RE). Platforma F4F je hlavným nástrojom programu Európskej komisie v oblasti lepšej právnej regulácie , ktorého cieľom je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž pre občanov a podniky a dosiahnuť, aby boli právne predpisy EÚ pripravené na budúcnosť a viac zodpovedali digitálnej dobe a novým výzvam. Miestna a regionálna úroveň verejnej správy, ktorá má k občanom najbližšie, je na zasadnutiach platformy F4F zastúpená v počiatočnej fáze prípravy a hodnotenia právnych predpisov EÚ. To je jedným z úspechov práce VR v osobitnej skupine pre subsidiaritu a proporcionalitu .

Európsky výbor regiónov je zastúpený vo vládnej skupine platformy F4F, v ktorej spolu s 27 zástupcami vlád členských štátov EÚ pôsobia aj traja zo šiestich predsedov komisií VR. Jednou z podskupín platformy je sieť regionálnych centier VR (RegHubs), ktorá prostredníctvom cielených konzultácií zhromažďuje informácie od miest a regiónov a na základe nich vypracováva správy o vykonávaní vybraných politík EÚ.

Prvé plenárne zasadnutie tejto platformy umožnilo predbežne prediskutovať témy ročného pracovného programu na rok 2021, ktorý sa sfinalizuje do konca roka. Takisto sa prerokovalo fungovanie platformy v praxi a jej rokovací poriadok.

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci a predseda komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti ( CIVEX ) Mark Speich (DE/EĽS) v súvislosti s novou platformou F4F vyhlásil, že „skúsenosti a odborné znalosti európskych regiónov a miest musia zohrávať pri nepretržitom zlepšovaní právnych predpisov EÚ kľúčovú úlohu. Som rád, že vďaka novej platforme Fit4Future sa teraz bude môcť zohľadniť pohľad miestnych a regionálnych samospráv. Občania majú v súvislosti s platformou Fit for Future veľké očakávania. Ľudia chcú konečne vidieť reálne výsledky množstva politických vyhlásení. Preto prejavujú taký veľký záujem o našu prácu a dosiahnuté výsledky. Na konci nášho funkčného obdobia budeme musieť ukázať, čo sme dosiahli. Európske regióny a Európsky výbor regiónov robia maximum pre to, aby tieto očakávania naplnili.“

Témy prerokovávané v súvislosti s pracovným programom na rok 2021, v rámci ktorých by mohli priame skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv pomôcť identifikovať prípadné slabiny a konkrétne problémy pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, zahŕňali: zníženie administratívnej záťaže, pokiaľ ide o postupy označovania, schvaľovania a povoľovania, napríklad v poľnohospodárstve alebo zdravotníctve, v oblasti štátnej pomoci alebo infraštruktúry; identifikáciu pravidiel EÚ, ktoré spôsobujú nejednotnosť, zbytočnú zložitosť a duplicitu; zjednodušenie oznamovacích povinností príjemcov projektov v prípadoch, keď by sa mohla uplatniť zásada „jedenkrát a dosť“; podporu podnikov pri zavádzaní digitálnych riešení a modernizáciu verejného sektora.

Poslankyňa zastupiteľstva švédskej obce Kungsbacka a predsedníčka komisie VR pre prírodné zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/RE) vyjadrila odhodlanie prispieť k témam, ktoré navrhla Európska komisia. Ako uviedla, „ regióny a mestá zohrávajú pri vykonávaní právnych predpisov EÚ zásadnú úlohu. VR má preto dobre predpoklady na to, aby pomohol platforme zistiť, v prípade ktorých právnych predpisov by väčšia digitalizácia a zjednodušenie boli prínosom. To isté platí pre pravidlá EÚ, ktoré súvisia s problémami pri podávaní správ, označovaní, schvaľovaní a povoľovaní.“

Poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava a predsedníčka komisie VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) Anne Karjalainen (FI/SES) dodala, že „ praktický prístup Európskej komisie, ktorý je prejavom jej záväzku podporovať aktívnu subsidiaritu, je veľmi vítaný. VR zaktivizuje svoje siete (pričom začne platformou RegHubs), aby činnosti platformy F4F dodal územnú legitimitu a prispel k nej odbornými poznatkami z praxe. Mali by sme takisto dbať na to, aby sme počas diskusií o podrobnostiach jednotlivých právnych úprav neopomenuli celkový inkluzívny proces zameraný na vypracovanie právnych predpisov, ktoré by umožňovali riešiť hlavné výzvy EÚ v úsilí o sociálne spravodlivú ekologickú a digitálnu transformáciu.“

Po tomto zasadnutí platformy F4F bude 10. decembra na plenárnom zasadnutí VR nasledovať hlasovanie o uznesení o pracovnom programe EK na rok 2021 a diskusia, počas ktorej podpredseda EK Maroš Šefčovič predstaví pracovný program Komisie na rok 2021 a prvú správu o strategickom výhľade EÚ.

Súvislosti:

Platforma Fit for Future bola zriadená 11. mája 2020. Ide o expertnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá pomáha Európskej komisii pri zjednodušovaní právnych predpisov a znižovaní súvisiaceho zbytočného administratívneho zaťaženia a nákladov. Európska komisia bude zohľadňovať stanoviská platformy, aby sa zabezpečilo, že právne predpisy EÚ nebudú pre ľudí a podniky, najmä malé a stredné podniky, predstavovať prekážky, ale budú im pomáhať. Činnosť platformy sa zameria na témy zdôraznené v ročnom pracovnom programe. Platforma zhromaždí ku každej téme údaje, dôkazy a podkladové informácie týkajúce sa možnosti zjednodušiť konkrétne právne predpisy EÚ a znížiť súvisiace zbytočné náklady bez toho, aby sa ohrozila realizácia cieľov. Platforma následne vydá stanoviská, v ktorých takisto zohľadní možnosti, pokiaľ ide o digitalizáciu a množstvo právnych predpisov. Toto úsilie je súčasťou programu Európskej komisie v oblasti lepšej právnej regulácie.

Osobitnú skupinu VR pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ zriadila v novembri 2017 Európska komisia. Jej cieľmi bolo:

– vydávať odporúčania, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality,

– identifikovať oblasti politiky, v ktorých by činnosti mohli byť opätovne delegované alebo s konečnou platnosťou prenesené na krajiny EÚ alebo s konečnou platnosťou na ne prenesené,

– hľadať možnosti, ako lepšie zapojiť regionálne a miestne samosprávy do tvorby a realizácie politiky EÚ.

Túto skupinu viedol prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans a tvorili ju traja zástupcovia VR a traja poslanci Európskeho parlamentu.

V roku 2018 osobitná skupina predložila svoju záverečnú správu s názvom „Nový spôsob práce“. Ten vychádza z koncepcie tzv. aktívnej subsidiarity , ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa v plnom rozsahu zohľadňoval príspevok miestnej a regionálnej úrovne, a zaistila sa tak náležitá pridaná hodnota EÚ vo všetkých fázach vypracovávania, prijímania a uplatňovania právnych predpisov EÚ.

Sieť regionálnych centier VR (RegHub) je sieťou európskych regiónov a miest, ktorá hodnotí vykonávanie politík EÚ. V súčasnosti ju tvorí 36 špecializovaných kontaktných osôb. Ide o zamestnancov miestnej alebo regionálnej správy, ktorí od zainteresovaných strán získavajú odbornú spätnú väzbu o ich skúsenostiach s vykonávaním existujúcich politík EÚ v praxi. Sieť takto dopĺňa tvorbu politiky EÚ o miestne a regionálne hľadisko a rozširuje svoju vedomostnú základňu.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :