Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Platforma Fit for Future: rozhodovací proces EÚ má lepšie zodpovedať budúcim výzvam  

Počas prípravy a hodnotenia právnych predpisov EÚ budú zohľadnené názory jedného milióna volených regionálnych a miestnych politikov, ktorí tak pomôžu nájsť konkrétne riešenia na problémy občanov.

Na prvom plenárnom zasadnutí platformy Fit for Future (F4F) , ktoré viedol podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, sa zúčastnili traja členovia VR: Mark Speich (DE/EĽS), Anne Karjalainen (FI/SES) a Ulrika Landergren (SE/RE). Platforma F4F je hlavným nástrojom programu Európskej komisie v oblasti lepšej právnej regulácie , ktorého cieľom je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž pre občanov a podniky a dosiahnuť, aby boli právne predpisy EÚ pripravené na budúcnosť a viac zodpovedali digitálnej dobe a novým výzvam. Miestna a regionálna úroveň verejnej správy, ktorá má k občanom najbližšie, je na zasadnutiach platformy F4F zastúpená v počiatočnej fáze prípravy a hodnotenia právnych predpisov EÚ. To je jedným z úspechov práce VR v osobitnej skupine pre subsidiaritu a proporcionalitu .

Európsky výbor regiónov je zastúpený vo vládnej skupine platformy F4F, v ktorej spolu s 27 zástupcami vlád členských štátov EÚ pôsobia aj traja zo šiestich predsedov komisií VR. Jednou z podskupín platformy je sieť regionálnych centier VR (RegHubs), ktorá prostredníctvom cielených konzultácií zhromažďuje informácie od miest a regiónov a na základe nich vypracováva správy o vykonávaní vybraných politík EÚ.

Prvé plenárne zasadnutie tejto platformy umožnilo predbežne prediskutovať témy ročného pracovného programu na rok 2021, ktorý sa sfinalizuje do konca roka. Takisto sa prerokovalo fungovanie platformy v praxi a jej rokovací poriadok.

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci a predseda komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti ( CIVEX ) Mark Speich (DE/EĽS) v súvislosti s novou platformou F4F vyhlásil, že „skúsenosti a odborné znalosti európskych regiónov a miest musia zohrávať pri nepretržitom zlepšovaní právnych predpisov EÚ kľúčovú úlohu. Som rád, že vďaka novej platforme Fit4Future sa teraz bude môcť zohľadniť pohľad miestnych a regionálnych samospráv. Občania majú v súvislosti s platformou Fit for Future veľké očakávania. Ľudia chcú konečne vidieť reálne výsledky množstva politických vyhlásení. Preto prejavujú taký veľký záujem o našu prácu a dosiahnuté výsledky. Na konci nášho funkčného obdobia budeme musieť ukázať, čo sme dosiahli. Európske regióny a Európsky výbor regiónov robia maximum pre to, aby tieto očakávania naplnili.“

Témy prerokovávané v súvislosti s pracovným programom na rok 2021, v rámci ktorých by mohli priame skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv pomôcť identifikovať prípadné slabiny a konkrétne problémy pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, zahŕňali: zníženie administratívnej záťaže, pokiaľ ide o postupy označovania, schvaľovania a povoľovania, napríklad v poľnohospodárstve alebo zdravotníctve, v oblasti štátnej pomoci alebo infraštruktúry; identifikáciu pravidiel EÚ, ktoré spôsobujú nejednotnosť, zbytočnú zložitosť a duplicitu; zjednodušenie oznamovacích povinností príjemcov projektov v prípadoch, keď by sa mohla uplatniť zásada „jedenkrát a dosť“; podporu podnikov pri zavádzaní digitálnych riešení a modernizáciu verejného sektora.

Poslankyňa zastupiteľstva švédskej obce Kungsbacka a predsedníčka komisie VR pre prírodné zdroje (NAT) Ulrika Landergren (SE/RE) vyjadrila odhodlanie prispieť k témam, ktoré navrhla Európska komisia. Ako uviedla, „ regióny a mestá zohrávajú pri vykonávaní právnych predpisov EÚ zásadnú úlohu. VR má preto dobre predpoklady na to, aby pomohol platforme zistiť, v prípade ktorých právnych predpisov by väčšia digitalizácia a zjednodušenie boli prínosom. To isté platí pre pravidlá EÚ, ktoré súvisia s problémami pri podávaní správ, označovaní, schvaľovaní a povoľovaní.“

Poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava a predsedníčka komisie VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) Anne Karjalainen (FI/SES) dodala, že „ praktický prístup Európskej komisie, ktorý je prejavom jej záväzku podporovať aktívnu subsidiaritu, je veľmi vítaný. VR zaktivizuje svoje siete (pričom začne platformou RegHubs), aby činnosti platformy F4F dodal územnú legitimitu a prispel k nej odbornými poznatkami z praxe. Mali by sme takisto dbať na to, aby sme počas diskusií o podrobnostiach jednotlivých právnych úprav neopomenuli celkový inkluzívny proces zameraný na vypracovanie právnych predpisov, ktoré by umožňovali riešiť hlavné výzvy EÚ v úsilí o sociálne spravodlivú ekologickú a digitálnu transformáciu.“

Po tomto zasadnutí platformy F4F bude 10. decembra na plenárnom zasadnutí VR nasledovať hlasovanie o uznesení o pracovnom programe EK na rok 2021 a diskusia, počas ktorej podpredseda EK Maroš Šefčovič predstaví pracovný program Komisie na rok 2021 a prvú správu o strategickom výhľade EÚ.

Súvislosti:

Platforma Fit for Future bola zriadená 11. mája 2020. Ide o expertnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá pomáha Európskej komisii pri zjednodušovaní právnych predpisov a znižovaní súvisiaceho zbytočného administratívneho zaťaženia a nákladov. Európska komisia bude zohľadňovať stanoviská platformy, aby sa zabezpečilo, že právne predpisy EÚ nebudú pre ľudí a podniky, najmä malé a stredné podniky, predstavovať prekážky, ale budú im pomáhať. Činnosť platformy sa zameria na témy zdôraznené v ročnom pracovnom programe. Platforma zhromaždí ku každej téme údaje, dôkazy a podkladové informácie týkajúce sa možnosti zjednodušiť konkrétne právne predpisy EÚ a znížiť súvisiace zbytočné náklady bez toho, aby sa ohrozila realizácia cieľov. Platforma následne vydá stanoviská, v ktorých takisto zohľadní možnosti, pokiaľ ide o digitalizáciu a množstvo právnych predpisov. Toto úsilie je súčasťou programu Európskej komisie v oblasti lepšej právnej regulácie.

Osobitnú skupinu VR pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ zriadila v novembri 2017 Európska komisia. Jej cieľmi bolo:

– vydávať odporúčania, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality,

– identifikovať oblasti politiky, v ktorých by činnosti mohli byť opätovne delegované alebo s konečnou platnosťou prenesené na krajiny EÚ alebo s konečnou platnosťou na ne prenesené,

– hľadať možnosti, ako lepšie zapojiť regionálne a miestne samosprávy do tvorby a realizácie politiky EÚ.

Túto skupinu viedol prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans a tvorili ju traja zástupcovia VR a traja poslanci Európskeho parlamentu.

V roku 2018 osobitná skupina predložila svoju záverečnú správu s názvom „Nový spôsob práce“. Ten vychádza z koncepcie tzv. aktívnej subsidiarity , ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa v plnom rozsahu zohľadňoval príspevok miestnej a regionálnej úrovne, a zaistila sa tak náležitá pridaná hodnota EÚ vo všetkých fázach vypracovávania, prijímania a uplatňovania právnych predpisov EÚ.

Sieť regionálnych centier VR (RegHub) je sieťou európskych regiónov a miest, ktorá hodnotí vykonávanie politík EÚ. V súčasnosti ju tvorí 36 špecializovaných kontaktných osôb. Ide o zamestnancov miestnej alebo regionálnej správy, ktorí od zainteresovaných strán získavajú odbornú spätnú väzbu o ich skúsenostiach s vykonávaním existujúcich politík EÚ v praxi. Sieť takto dopĺňa tvorbu politiky EÚ o miestne a regionálne hľadisko a rozširuje svoju vedomostnú základňu.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023