Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Spravodlivý, primeraný a dosiahnuteľný: ‎ Úspech klimatického balíka návrhov EÚ Fit for 55 závisí od zapojenia každého mesta a regiónu  

Európsky výbor regiónov (VR) v reakcii na balík návrhov Európskej komisie Fit for 55 , ktorého cieľom je znížiť do roku 2030 emisie CO 2 v EÚ o 55 %, žiada, aby sa v rámci nových a aktualizovaných pravidiel zabezpečila ústredná úloha a priame financovanie pre mestá a regióny, ktoré majú zákonné právomoci v oblasti prechodu ku klimatickej neutralite a sú blízko k ľuďom.

Klimatický balík, ktorý dnes navrhla Európska komisia, sa zameriava na zníženie emisií z priemyslu, budov, dopravy a využívania pôdy a bude mať zásadný vplyv na všetky európske regióny, podniky aj občanov, pričom sa zásada „znečisťovateľ platí“ premietne aj do praxe. Pokiaľ ide o obnovenú víziu stanovovania cien uhlíka ako centrálneho bodu, je dôležité, aby balík prispel k územnej súdržnosti. Balík musí spĺňať potreby každého územia, zvýšiť mieru zapojenia, rozdeľovania príjmov a prístupu k priamemu financovaniu ekologických investícií a sociálnych výdavkov v oblasti klímy pre miestne a regionálne samosprávy, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 90 % opatrení týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy a 70 % opatrení na zmiernenie dôsledkov spôsobených zmenou klímy.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko v Grécku Apostolos Tzitzikostas uviedol, že „prechod Európy ku klimatickej neutralite sa dosiahne len vtedy, ak sa potreby ľudí stanú stredobodom záujmu, zohľadnia sa osobitosti každého územia a na nikoho, ani na žiadny región sa nezabudne. Musíme začať znižovaním byrokracie a zabezpečiť, aby európske miestne a regionálne samosprávy mali priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ. Európa potrebuje ekologickú a spravodlivú obnovu, ktorá rieši núdzovú situáciu v oblasti klímy, buduje odolnosť, podporuje inovácie a vytvára pracovné miesta na miestnej úrovni. Ak sa má urýchliť ekologická transformácia, musíme posilniť postavenie miest, regiónov a všetkých našich občanov tam, kde majú právomoci, ako napríklad v oblasti energetickej hospodárnosti budov, udržateľnej dopravy, ochrany biodiverzity a boja proti energetickej chudobe. Preto sme spustili celoeurópsku kampaň —  Zelená dohoda na miestnej úrovni .“

Primátor mesta Sevilla Juan Espadas (SES/ES), predseda komisie ENVE vo VR pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni vyhlásil, že „balík Fit for 55 je východiskovým bodom pre novú klimatickú revolúciu. Musí byť ambiciózny, no vieme, že to bude niečo stáť. Zmena klímy ovplyvní každú osobu a každé územie, no v prvom rade postihne najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti. Ak máme byť pripravení na zníženie emisií o 55 %, musíme plniť dôležitú úlohu v oblasti bývania, mobility, energetiky, ako aj v ďalších oblastiach, a zabezpečiť, aby bola zaručená rovnosť a silná sociálna podpora a aby sa na nikoho a na žiadne miesto nezabudlo.“

Vďaka novému a aktualizovanému súboru právnych predpisov v oblasti energetiky a klímy sa EÚ usiluje znížiť emisie do roku 2030 o 55 % a do roku 2050 dosiahnuť nulovú bilanciu. Balík Fit for 55 je hlavným pilierom stratégie Únie v oblasti klímy a rastu. Zahŕňa 13 legislatívnych návrhov, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ekologickej transformácie, pričom základným pilierom je revitalizovaný systém obchodovania s emisiami. Cieľom revízie smernice EÚ o systéme obchodovania s emisiami je rozšíriť obchodovanie s emisiami na sektory stavebníctva a cestnej dopravy, v ktorých majú miestne a regionálne samosprávy odborné znalosti a právomoci na to, aby boli dosiahnuté ciele Európskej zelenej dohody a sociálne spravodlivá transformácia.

Európske regióny a mestá treba uznať v rámci Sociálneho fondu na ochranu klímy spolu s Fondom na spravodlivú transformáciu, keďže nadmerná centralizácia môže ohroziť územnú súdržnosť a sociálnu spravodlivosť ekologickej transformácie. Balík Fit for 55 sa týka aj energetickej efektívnosti budov a v rámci neho sa v marci 2021 začala posilnená spolupráca medzi Európskym výborom regiónov a Európskou komisiou.

Prostredníctvom balíka Fit for 55 sa aktualizujú súčasné právne predpisy EÚ:

 • Revízia systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS)
 • Revízia nariadenia o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF)
 • Revízia nariadenia o spoločnom úsilí (ESR)
 • Zmena smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED)
 • Zmena smernice o energetickej efektívnosti (EED)
 • Revízia smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFID)
 • Zmena nariadenia o emisných normách CO 2 pre osobné automobily a dodávky
 • Revízia smernice o zdaňovaní energie

Nové legislatívne návrhy balíka  Fit for 55 :

 • Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ
 • Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM)
 • Sociálny fond na ochranu klímy
 • ReFuelEU Aviation – o udržateľných leteckých palivách
 • FuelEU Maritime – o ekologizácii európskeho námorného priestoru

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023