Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
„Z farmy na stôl“: regióny a mestá musia byť zapojené do podpory výrobcov, ochrany životného prostredia a boja proti potravinovej chudobe po kríze  

VR žiada, aby sa dosiahol plný súlad stratégie EÚ so spoločnou poľnohospodárskou politikou a cieľmi zelenej dohody.

Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na hlboké vzájomné prepojenie medzi verejným zdravím, ekosystémami a potravinovými systémami. V stanovisku, ktoré vypracoval Guido Milana (IT/SES) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR), miestni a regionálni predstavitelia vítajú stratégiu „z farmy na stôl“, ale žiadajú, aby sa kládol väčší dôraz na krátke dodávateľské reťazce a miestne a regionálne formy výroby na základe dobrých životných podmienok zvierat a dobrého stavu životného prostredia a nutričnej kvality.

Stratégia „z farmy na stôl“ pre udržateľné potraviny je pilierom Európskej zelenej dohody – hlavnej iniciatívy EÚ – a Plánu obnovy EÚ. Európska komisia predstavila 20. mája 2020 stratégiu, ktorá sa bude týkať každého článku potravinového reťazca, od výroby až po spotrebu. Jej cieľom je vybudovať udržateľný potravinový systém v EÚ na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

V stanovisku na tému Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl) – miestny a regionálny rozmer , ktoré vypracoval Guido Milana (IT/SES), poslanec zastupiteľstva obce Olevano Romano (Rím) a bývalý poslanec Európskeho parlamentu, VR zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby boli spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a spoločná rybárska politika (SRP) po roku 2020 plne zosúladené s cieľmi stratégie z farmy na stôl a cieľmi v oblasti biodiverzity do roku 2030.

„Vďaka stratégii „z farmy na stôl“ sa môže – základná, ale zásadná – otázka prístupu k potravinám opäť stať ústrednou témou politickej diskusie. Pandémia skutočne prehĺbila nerovnosti, a preto musíme zabezpečiť, aby boli potravinové systémy spravodlivejšie a udržateľnejšie. Nedostatok ambícií pri preskúmaní SPP však môže všetko ohroziť a ľutujeme tento nedostatok súdržnosti, “ zdôraznil spravodajca Milana.

VR podporuje stratégiu „z farmy na stôl“ a ciele, ktoré navrhla Komisia, pokiaľ ide o obmedzenie používania pesticídov, chemických hnojív a antimikrobiálnych látok, ako aj rozšírenie ekologického poľnohospodárstva. VR okrem toho požaduje dôkladné posúdenie vplyvu kvantifikovaných cieľov a monitorovanie dosiahnutého pokroku.

S cieľom zdôrazniť miestny a regionálny rozmer VR poukazuje na to, že verejné obstarávanie potravín je jedným z kľúčových prvkov na dosiahnutie prechodu na udržateľný potravinový systém na miestnej a regionálnej úrovni. Kúpna sila subjektov verejného sektora predstavuje 14 % HDP EÚ. Verejné obstarávanie preto môže byť účinnou hnacou silou dopytu po udržateľných výrobkoch. Inštitucionálny dopyt je dôležitý pre zvýšenú spotrebu udržateľných potravín a otvorenie trhových príležitostí pre malých dodávateľov.

Regióny a mestá môžu byť kľúčovými aktérmi pri prechode na udržateľnejší potravinový systém. Preto musia byť zapojené do vykonávania a monitorovania stratégie. Aby sa lepšie zohľadnili potreby regionálnych samospráv, mali by mať možnosť naďalej vykonávať svoju úlohu riadiacich orgánov a byť zapájané do navrhovania ekologických režimov na európskej aj vnútroštátnej úrovni.

Prečítajte si rozhovor s Guidom Milanom, spravodajcom pre stratégiu „z farmy na stôl“.

Kontakty:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Galéria VR na Flickr

Zdieľať :