Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky rok železníc (2021) – výzva na predkladanie návrhov na podujatia  

Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov pre oficiálny program Európskeho roka železníc (2021). Termín prvého kola predkladania návrhov je 11. decembra 2020.

Európska zelená dohoda stavia udržateľnosť do centra tvorby politiky EÚ. Doprava zodpovedá za štvrtinu všetkých emisií skleníkových plynov EÚ a je jasné, že železnice musia v budúcej kombinácii druhov dopravy v Únii zohrávať hlavnú úlohu, a to v osobnej i nákladnej doprave. Komisia preto v rámci priekopníckeho úsilia EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov navrhla, aby bol rok 2021 Európskym rokom železníc .

Kľúčom k úspechu Európskeho roka železníc bude aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných strán v odvetví železničnej dopravy aj mimo neho. Oficiálny program podujatí v súčasnosti pripravuje GR MOVE Európskej komisie a v rámci neho sa snaží zaistiť aktívnu účasť miestnych a regionálnych samospráv, ako aj ďalších regionálnych zainteresovaných strán pri organizovaní podujatí, konferencií, diskusií a prezentácií projektov.

Ak máte chuť „naskočiť na vlak“ a zapojiť sa do tohto diania tým, že naplánujete nejakú iniciatívu v kontexte Európskeho roka železníc, vyplňte prosím vzorový formulár (pre každú iniciatívu samostatný formulár) a pošlite ho na adresu GR MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) a v kópii sekretariátu komisie COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Termín na predkladanie návrhov je stanovený na 11. decembra 2020, aby ich bolo možné zaradiť do prvej verzie oficiálneho programu.

Máte ďalšie otázky?

Obráťte sa na nás na adrese MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu alebo COTER@cor.europa.eu

Zdieľať: