Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Navrhujeme vytvoriť európsky regionálny prehľad, ‎ ktorým by sa monitorovali opatrenia miest a regiónov v oblasti klímy a posudzoval ich dosah  

Andries Gryffroy (BE/EA) odpovedá v tomto rozhovore na päť otázok o dosahu zmeny klímy v mestách a regiónoch a o úlohe Európskej zelenej dohody pri zmierňovaní globálneho otepľovania a usmerňovaní transformácie na udržateľnejšiu a odolnejšiu spoločnosť. Poslanec Flámskeho parlamentu vyzýva na vytvorenie európskeho regionálneho prehľadu, ktorým by sa monitorovali opatrenia miest a regiónov v oblasti klímy a posudzoval ich dosah. Je to jeden z kľúčových návrhov jeho stanoviska na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody , ktoré má byť prijaté na decembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov.

Ako zmena klímy a zelená dohoda navzájom súvisia?

Prostredníctvom iniciatívy Európska zelená dohoda potvrdzuje EÚ svoj dlhodobý záväzok dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a navrhuje stratégiu rastu, ktorá jej umožní udržať si konkurencieschopnosť a súčasne sa stať udržateľnejšou a efektívne využívať zdroje. Zelená dohoda by nám mohla pomôcť dosiahnuť klimatické ciele vďaka podpore zelených investícií, ak bude podporovať vyvážený a cielený prístup zohľadňujúci hospodársku a sociálnu situáciu v regiónoch a mestách a uprednostňovať nákladovo účinné opatrenia a odvetvia s väčším potenciálom tvorby pracovných miest. Navyše v snahe zabezpečiť úspešný prechod na klimatickú neutralitu musí zelená dohoda podporovať aj prístup zdola nahor, musí sa spravodlivo uplatňovať na celom území EÚ v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality a umožňovať potrebnú flexibilitu, aby sa zaistila jej nákladová efektívnosť.

Aké najväčšie výzvy budú musieť miestne a regionálne samosprávy zdolať, ak majú spojiť obnovu po pandémii COVID-19 s dlhodobým udržateľným rozvojom?

Kríza COVID-19 odhalila zraniteľnosť našej spoločnosti a ekonomiky a ukázala, že je potrebné posilniť ich odolnosť. Miestne a regionálne samosprávy bojujú proti zmene klímy v prvej línii a zavádzajú odvážne opatrenia na zníženie emisií, čím sa stávajú odolnejšími voči dôsledkom klimatických zmien. Táto kríza však vážne ohrozila ich financie, a tak oslabila ich schopnosť poskytovať verejné služby a obmedzila ich fiškálny priestor pre investície do inovatívnych a nízkouhlíkových technológií.

Preto musia byť nižšie úrovne verejnej správy plne zapojené do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a musí sa im umožniť jednoduchší a priamy prístup k finančných prostriedkom. Takisto je nevyhnutné zamerať sa na iniciatívy, ktoré by mohli z dlhodobého hľadiska a za nižšie náklady pomôcť znížiť emisie, napríklad iniciatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov ( vlna obnovy ), udržateľnej mobility, energie z obnoviteľných zdrojov a obehového hospodárstva.

Môžete vysvetliť, v čom spočíva Váš „majákový“ prístup?

Ide o model, v ktorom jedno mesto prevezme v určitej oblasti vedenie a potom sa prostredníctvom výmeny poznatkov a osvedčených postupov zapájajú do príslušnej iniciatívy ďalšie mestá a obce, ktoré majú o to záujem. Konkrétne oblasti sa môžu určiť na základe výziev na predkladanie projektov, „majákové“ mesto ( lighthouse city ) dostane potom na realizáciu príslušných projektov finančné prostriedky a o metódy, výsledky a ponaučenia sa podelí s ďalšími mestami a obcami zapojenými do tejto siete. Vieme, že poznatky sú k dispozícii a príležitostí je dosť. Musíme sa len o tieto poznatky podeliť a sprístupniť ich iným. V Európskom výbore regiónov sme nedávno vytvorili mapu najlepších postupov a zhromaždili sme na nej už okolo 200 projektov. Je to súčasť našej iniciatívy Zelená dohoda na miestnej úrovni , ktorej cieľom je vyzdvihnúť miestne opatrenia v snahe uľahčiť výmenu poznatkov a opakovanie úspešných skúseností v celej EÚ.

Ako by sa podľa Vás mali finančné prostriedky EÚ dostať do miest a regiónov?

Vyššie ciele z hľadiska výdavkov na opatrenia v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a novom nástroji na podporu obnovy Next Generation EU , najmä vyčlenenie 37 % z jeho 750 miliárd EUR na ciele zelenej dohody, priblížia EÚ k splneniu klimatických cieľov. Áno, tieto dôležité nástroje financovania by nemali zanedbávať územné hľadisko. Musíme zabezpečiť, aby bolo financovanie pre mestá a regióny nastavené tak, že sa zaistí výrazný dosah na miestne hospodárstvo.

Miestne a regionálne samosprávy i napriek obmedzeným zdrojom príjmov zodpovedajú za 65 % verejných investícií v súvislosti s klímou a životným prostredím. Je preto nevyhnutné, aby mali priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ, ktoré im umožnia zaviesť politiku udržateľného rozvoja do praxe. Mali by sa preskúmať možnosti na súčinnosť medzi európskymi štrukturálnymi fondmi a Nástrojom obnovy, ako aj ďalšími programami, ako je Horizont Európa, aby sa mohli vyvinúť nové riešenia na boj proti zmene klímy a mohlo vybudovať odolnejšie a udržateľnejšie miestne hospodárstvo. Základným kameňom udržateľnej obnovy by sa mohli stať národné energetické a klimatické plány, ktoré by mohli zabezpečovať štruktúrované spojenie medzi opatreniami v oblasti klímy a energetiky, potrebami z hľadiska financií a možnosťami obnovy.

Vieme, že na zaistenie včasnej klimatickej transformácie nebudú stačiť verejné financie, preto musíme nadväzovať silné verejno-súkromné partnerstvá, rozvíjať participatívne prístupy a prehodnotiť hodnotové reťazce. V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu Európska investičná banka (EIB), ktorá úzko spolupracuje s regiónmi a mestami všetkých veľkostí, aby im pri transformácii na udržateľnejšie hospodárske modely zabezpečila cielenú pomoc a podporu. V Európskom výbore regiónov sme pripravení spolupracovať s Európskou komisiou a EIB, aby mestá a regióny mali ľahší prístup k možnostiam financovania pre opatrenia zelenej dohody.

Prečo je dôležité monitorovať uplatňovanie zelenej dohody? Sú dostupné mechanizmy vhodné na tento účel?

Mnoho regionálnych a miestnych samospráv už zavádza do praxe energetické a klimatické plány, ako aj plány na podporu odolnosti. V širšom národnom kontexte sú však ich opatrenia zriedkakedy uznané a často nie sú posudzované ani ocenené.

Plány a príspevky miest a regiónov sa musia zohľadňovať v každej fáze tohto procesu, a to nepretržite a štruktúrovane. Už existuje viacero systémov monitorovania, nie sú však navzájom dostatočne skoordinované. Preto je dôležité lokalizovať ciele udržateľného rozvoja a v plnej miere využívať existujúce nástroje, ako sú mechanizmy vyvinuté v rámci Dohovoru primátorov a starostov. Musíme ďalej hľadať nákladovo efektívne prístupy, synergie a komplementaritu a zároveň zlepšovať miestne monitorovanie údajov. Mechanizmy a ukazovatele sú potrebné na presné posúdenie dôsledkov zmeny klímy na miestnej a regionálnej úrovni, ale aj na to, aby sa zistilo, aké výsledky dosiahli mestá a regióny pri znižovaní emisií skleníkových plynov a ako prispievajú k boju proti zmene klímy. Tieto ukazovatele nám pomáhajú získať jasnejšiu predstavu o východiskovej situácii každého regiónu, pokiaľ ide jeho klimatickú transformáciu, a tým aj lepšie identifikovať špecifiká a potreby jednotlivých území. V tejto súvislosti navrhujeme vytvoriť európsky regionálny prehľad ako nástroj, ktorý bude poskytovať dôkazy o pokroku pri uplatňovaní európskej zelenej dohody a zavádzaní plánov obnovy na miestnej úrovni. Prehľad by slúžil aj ako nástroj na získavanie poznatkov, ktorý pomôže prezentovať rozmanité potreby jednotlivých oblastí, určiť a šíriť osvedčené postupy vrátane finančne zabezpečených pilotných akcií na miestnej a nižšej ako celoštátnej úrovni.

Podkladové informácie

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) sa 13. októbra 2020 zaviazali začať novú fázu spolupráce s cieľom urýchliť realizáciu zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyzval v diskusii miestne a regionálne samosprávy, aby prevzali zodpovednosť a formovali zelenú dohodu v oblastiach, ktoré patria do ich právomocí. Prečítajte si našu tlačovú správu .

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie.

Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu tu.

Na našej online mape nájdete prvých 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023