Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Navrhujeme vytvoriť európsky regionálny prehľad, ‎ ktorým by sa monitorovali opatrenia miest a regiónov v oblasti klímy a posudzoval ich dosah  

Andries Gryffroy (BE/EA) odpovedá v tomto rozhovore na päť otázok o dosahu zmeny klímy v mestách a regiónoch a o úlohe Európskej zelenej dohody pri zmierňovaní globálneho otepľovania a usmerňovaní transformácie na udržateľnejšiu a odolnejšiu spoločnosť. Poslanec Flámskeho parlamentu vyzýva na vytvorenie európskeho regionálneho prehľadu, ktorým by sa monitorovali opatrenia miest a regiónov v oblasti klímy a posudzoval ich dosah. Je to jeden z kľúčových návrhov jeho stanoviska na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody , ktoré má byť prijaté na decembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov.

Ako zmena klímy a zelená dohoda navzájom súvisia?

Prostredníctvom iniciatívy Európska zelená dohoda potvrdzuje EÚ svoj dlhodobý záväzok dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a navrhuje stratégiu rastu, ktorá jej umožní udržať si konkurencieschopnosť a súčasne sa stať udržateľnejšou a efektívne využívať zdroje. Zelená dohoda by nám mohla pomôcť dosiahnuť klimatické ciele vďaka podpore zelených investícií, ak bude podporovať vyvážený a cielený prístup zohľadňujúci hospodársku a sociálnu situáciu v regiónoch a mestách a uprednostňovať nákladovo účinné opatrenia a odvetvia s väčším potenciálom tvorby pracovných miest. Navyše v snahe zabezpečiť úspešný prechod na klimatickú neutralitu musí zelená dohoda podporovať aj prístup zdola nahor, musí sa spravodlivo uplatňovať na celom území EÚ v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality a umožňovať potrebnú flexibilitu, aby sa zaistila jej nákladová efektívnosť.

Aké najväčšie výzvy budú musieť miestne a regionálne samosprávy zdolať, ak majú spojiť obnovu po pandémii COVID-19 s dlhodobým udržateľným rozvojom?

Kríza COVID-19 odhalila zraniteľnosť našej spoločnosti a ekonomiky a ukázala, že je potrebné posilniť ich odolnosť. Miestne a regionálne samosprávy bojujú proti zmene klímy v prvej línii a zavádzajú odvážne opatrenia na zníženie emisií, čím sa stávajú odolnejšími voči dôsledkom klimatických zmien. Táto kríza však vážne ohrozila ich financie, a tak oslabila ich schopnosť poskytovať verejné služby a obmedzila ich fiškálny priestor pre investície do inovatívnych a nízkouhlíkových technológií.

Preto musia byť nižšie úrovne verejnej správy plne zapojené do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a musí sa im umožniť jednoduchší a priamy prístup k finančných prostriedkom. Takisto je nevyhnutné zamerať sa na iniciatívy, ktoré by mohli z dlhodobého hľadiska a za nižšie náklady pomôcť znížiť emisie, napríklad iniciatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov ( vlna obnovy ), udržateľnej mobility, energie z obnoviteľných zdrojov a obehového hospodárstva.

Môžete vysvetliť, v čom spočíva Váš „majákový“ prístup?

Ide o model, v ktorom jedno mesto prevezme v určitej oblasti vedenie a potom sa prostredníctvom výmeny poznatkov a osvedčených postupov zapájajú do príslušnej iniciatívy ďalšie mestá a obce, ktoré majú o to záujem. Konkrétne oblasti sa môžu určiť na základe výziev na predkladanie projektov, „majákové“ mesto ( lighthouse city ) dostane potom na realizáciu príslušných projektov finančné prostriedky a o metódy, výsledky a ponaučenia sa podelí s ďalšími mestami a obcami zapojenými do tejto siete. Vieme, že poznatky sú k dispozícii a príležitostí je dosť. Musíme sa len o tieto poznatky podeliť a sprístupniť ich iným. V Európskom výbore regiónov sme nedávno vytvorili mapu najlepších postupov a zhromaždili sme na nej už okolo 200 projektov. Je to súčasť našej iniciatívy Zelená dohoda na miestnej úrovni , ktorej cieľom je vyzdvihnúť miestne opatrenia v snahe uľahčiť výmenu poznatkov a opakovanie úspešných skúseností v celej EÚ.

Ako by sa podľa Vás mali finančné prostriedky EÚ dostať do miest a regiónov?

Vyššie ciele z hľadiska výdavkov na opatrenia v oblasti klímy v rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a novom nástroji na podporu obnovy Next Generation EU , najmä vyčlenenie 37 % z jeho 750 miliárd EUR na ciele zelenej dohody, priblížia EÚ k splneniu klimatických cieľov. Áno, tieto dôležité nástroje financovania by nemali zanedbávať územné hľadisko. Musíme zabezpečiť, aby bolo financovanie pre mestá a regióny nastavené tak, že sa zaistí výrazný dosah na miestne hospodárstvo.

Miestne a regionálne samosprávy i napriek obmedzeným zdrojom príjmov zodpovedajú za 65 % verejných investícií v súvislosti s klímou a životným prostredím. Je preto nevyhnutné, aby mali priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ, ktoré im umožnia zaviesť politiku udržateľného rozvoja do praxe. Mali by sa preskúmať možnosti na súčinnosť medzi európskymi štrukturálnymi fondmi a Nástrojom obnovy, ako aj ďalšími programami, ako je Horizont Európa, aby sa mohli vyvinúť nové riešenia na boj proti zmene klímy a mohlo vybudovať odolnejšie a udržateľnejšie miestne hospodárstvo. Základným kameňom udržateľnej obnovy by sa mohli stať národné energetické a klimatické plány, ktoré by mohli zabezpečovať štruktúrované spojenie medzi opatreniami v oblasti klímy a energetiky, potrebami z hľadiska financií a možnosťami obnovy.

Vieme, že na zaistenie včasnej klimatickej transformácie nebudú stačiť verejné financie, preto musíme nadväzovať silné verejno-súkromné partnerstvá, rozvíjať participatívne prístupy a prehodnotiť hodnotové reťazce. V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu Európska investičná banka (EIB), ktorá úzko spolupracuje s regiónmi a mestami všetkých veľkostí, aby im pri transformácii na udržateľnejšie hospodárske modely zabezpečila cielenú pomoc a podporu. V Európskom výbore regiónov sme pripravení spolupracovať s Európskou komisiou a EIB, aby mestá a regióny mali ľahší prístup k možnostiam financovania pre opatrenia zelenej dohody.

Prečo je dôležité monitorovať uplatňovanie zelenej dohody? Sú dostupné mechanizmy vhodné na tento účel?

Mnoho regionálnych a miestnych samospráv už zavádza do praxe energetické a klimatické plány, ako aj plány na podporu odolnosti. V širšom národnom kontexte sú však ich opatrenia zriedkakedy uznané a často nie sú posudzované ani ocenené.

Plány a príspevky miest a regiónov sa musia zohľadňovať v každej fáze tohto procesu, a to nepretržite a štruktúrovane. Už existuje viacero systémov monitorovania, nie sú však navzájom dostatočne skoordinované. Preto je dôležité lokalizovať ciele udržateľného rozvoja a v plnej miere využívať existujúce nástroje, ako sú mechanizmy vyvinuté v rámci Dohovoru primátorov a starostov. Musíme ďalej hľadať nákladovo efektívne prístupy, synergie a komplementaritu a zároveň zlepšovať miestne monitorovanie údajov. Mechanizmy a ukazovatele sú potrebné na presné posúdenie dôsledkov zmeny klímy na miestnej a regionálnej úrovni, ale aj na to, aby sa zistilo, aké výsledky dosiahli mestá a regióny pri znižovaní emisií skleníkových plynov a ako prispievajú k boju proti zmene klímy. Tieto ukazovatele nám pomáhajú získať jasnejšiu predstavu o východiskovej situácii každého regiónu, pokiaľ ide jeho klimatickú transformáciu, a tým aj lepšie identifikovať špecifiká a potreby jednotlivých území. V tejto súvislosti navrhujeme vytvoriť európsky regionálny prehľad ako nástroj, ktorý bude poskytovať dôkazy o pokroku pri uplatňovaní európskej zelenej dohody a zavádzaní plánov obnovy na miestnej úrovni. Prehľad by slúžil aj ako nástroj na získavanie poznatkov, ktorý pomôže prezentovať rozmanité potreby jednotlivých oblastí, určiť a šíriť osvedčené postupy vrátane finančne zabezpečených pilotných akcií na miestnej a nižšej ako celoštátnej úrovni.

Podkladové informácie

Európska komisia a Európsky výbor regiónov (VR) sa 13. októbra 2020 zaviazali začať novú fázu spolupráce s cieľom urýchliť realizáciu zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyzval v diskusii miestne a regionálne samosprávy, aby prevzali zodpovednosť a formovali zelenú dohodu v oblastiach, ktoré patria do ich právomocí. Prečítajte si našu tlačovú správu .

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie.

Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu tu.

Na našej online mape nájdete prvých 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023