Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky parlament podporil priority miestnych predstaviteľov v oblasti regionálneho rozvoja  
Prijaté pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond na roky 2021 – 2027 sú vo všeobecnosti v súlade s návrhmi Európskeho výboru regiónov

Európsky parlament vyjadril svoju pozíciu k pravidlám pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond na roky 2021 – 2027: dôraznejšie zameranie na udržateľný rozvoj miest a zároveň viac pozornosti venovanej rozdielom medzi mestom a vidiekom; regionálne limity pre koncentráciu fondov na kľúčové priority namiesto tematickej koncentrácie na národnej úrovni; rozsiahlejšia flexibilita fiškálnych pravidiel EÚ s cieľom umožniť zvyšovanie investícií do rastu a lepšia koordinácia s ostatnými politikami a investičnými nástrojmi EÚ. Táto pozícia je plne v súlade s návrhmi schválenými Európskym výborom regiónov v decembri minulého roku.

Európsky výbor regiónov víta výsledok hlasovania o nariadení o EFRR a Kohéznom fonde, ktoré prebehlo 27. marca na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Tieto fondy spoločne predstavujú najsilnejšie investičné nástroje rozpočtu EÚ. Plodný dialóg a spolupráca medzi spravodajcom VR Michielom Rijsbermanom (NL/ALDE) a spravodajcom EP a podpredsedom výboru REGI Andreom Cozzolinom viedli k výraznému priblíženiu priorít regiónov a miest EÚ a konečného stanoviska EP.

Podobne ako VR, aj EP podporuje koncentráciu zdrojov na strategické ciele politiky, ale odmieta návrh Komisie na stanovenie vnútroštátnych a nie regionálnych limitov. Centralizovaný alokačný mechanizmus je v rozpore s miestnym prístupom a so zásadou viacúrovňového riadenia politiky súdržnosti. „ Podpora regionálnej koncentrácie zo strany Parlamentu v plnej miere presúva zameranie presne tam, kam patrí: čo najbližšie k našim občanom, “ uviedol spravodajca VR po hlasovaní.

V súlade s postojom VR poslanci EP žiadali, aby sa zabezpečila výrazná komplementárnosť medzi EFRR a ESF+ s cieľom realizovať integrované iniciatívy na miestnej úrovni (integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou).

EP podporil a v skutočnosti ešte posilnil žiadosť VR, aby sa 6 % zdrojov EFRR vyčlenilo na úrovni členských štátov na udržateľný rozvoj miest, pretože požaduje minimálnu hranicu 10 %. EP zároveň navrhuje, aby sa minimálne 5 % vnútroštátnych finančných prostriedkov vyčlenilo pre miestne orgány, ktoré Eurostat klasifikuje ako „oblasti NUTS III“ s komplikovaným prístupom k základným službám a ktoré sa vo väčšine prípadov nachádzajú v okrajových a vidieckych oblastiach.

Parlament aj VR navrhujú, aby sa medzi oblasti spadajúce pod EFRR zahrnuli aj oblasti s vážnym a trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením, ako je starnutie obyvateľstva alebo priemerný ročný pokles populácie. Obe inštitúcie požiadali o mobilizáciu EFRR s cieľom pomôcť mestám a regiónom pri „lokalizácii“ cieľov udržateľného rozvoja.

Parlament berie na vedomie dlhodobú požiadavku VR a vyzýva členské štáty, aby dokázali predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o ďalšiu flexibilitu v rámci Paktu stability a rastu, pokiaľ ide o verejné výdavky potrebné na spolufinancovanie investícií podporovaných z EFRR a Kohézneho fondu. Komisia bude pri definovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu povinná dôkladne posúdiť túto žiadosť tak, aby sa zohľadnil strategický význam investícií spolufinancovaných z EFRR a Kohézneho fondu.

Pozícia EP tiež mení návrh Komisie zavedením nových prvkov, ako je možnosť využitia financovania z EFRR na nákup železničných koľajových vozidiel, financovanie inovačných zariadení na nakladanie s odpadom, investovanie do odolnosti voči prírodným katastrofám a stabilizáciu nebezpečných skládok.

Navrhli sa aj dôležité zmeny týkajúce sa presunu zdrojov z EFRR alebo Kohézneho fondu do iných nástrojov EÚ. EP žiada, aby sa voliteľný prevod 5 % prostriedkov EFRR alebo Kohézneho fondu na nástroj InvestEU, ako aj prevod ďalších 5 % prostriedkov EFRR vyčlenených na programy EÚ, ktoré priamo spravuje Komisia, dohodol s regiónmi a mestami a aby zodpovedal konkrétnym miestnym potrebám.

Kontaktná osoba:

Pierluigi Boda (VR)

Tel. +32 22822461

Mobil: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať: