Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky parlament podporil priority miestnych predstaviteľov v oblasti regionálneho rozvoja  
Prijaté pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond na roky 2021 – 2027 sú vo všeobecnosti v súlade s návrhmi Európskeho výboru regiónov

Európsky parlament vyjadril svoju pozíciu k pravidlám pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond na roky 2021 – 2027: dôraznejšie zameranie na udržateľný rozvoj miest a zároveň viac pozornosti venovanej rozdielom medzi mestom a vidiekom; regionálne limity pre koncentráciu fondov na kľúčové priority namiesto tematickej koncentrácie na národnej úrovni; rozsiahlejšia flexibilita fiškálnych pravidiel EÚ s cieľom umožniť zvyšovanie investícií do rastu a lepšia koordinácia s ostatnými politikami a investičnými nástrojmi EÚ. Táto pozícia je plne v súlade s návrhmi schválenými Európskym výborom regiónov v decembri minulého roku.

Európsky výbor regiónov víta výsledok hlasovania o nariadení o EFRR a Kohéznom fonde, ktoré prebehlo 27. marca na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Tieto fondy spoločne predstavujú najsilnejšie investičné nástroje rozpočtu EÚ. Plodný dialóg a spolupráca medzi spravodajcom VR Michielom Rijsbermanom (NL/ALDE) a spravodajcom EP a podpredsedom výboru REGI Andreom Cozzolinom viedli k výraznému priblíženiu priorít regiónov a miest EÚ a konečného stanoviska EP.

Podobne ako VR, aj EP podporuje koncentráciu zdrojov na strategické ciele politiky, ale odmieta návrh Komisie na stanovenie vnútroštátnych a nie regionálnych limitov. Centralizovaný alokačný mechanizmus je v rozpore s miestnym prístupom a so zásadou viacúrovňového riadenia politiky súdržnosti. „ Podpora regionálnej koncentrácie zo strany Parlamentu v plnej miere presúva zameranie presne tam, kam patrí: čo najbližšie k našim občanom, “ uviedol spravodajca VR po hlasovaní.

V súlade s postojom VR poslanci EP žiadali, aby sa zabezpečila výrazná komplementárnosť medzi EFRR a ESF+ s cieľom realizovať integrované iniciatívy na miestnej úrovni (integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou).

EP podporil a v skutočnosti ešte posilnil žiadosť VR, aby sa 6 % zdrojov EFRR vyčlenilo na úrovni členských štátov na udržateľný rozvoj miest, pretože požaduje minimálnu hranicu 10 %. EP zároveň navrhuje, aby sa minimálne 5 % vnútroštátnych finančných prostriedkov vyčlenilo pre miestne orgány, ktoré Eurostat klasifikuje ako „oblasti NUTS III“ s komplikovaným prístupom k základným službám a ktoré sa vo väčšine prípadov nachádzajú v okrajových a vidieckych oblastiach.

Parlament aj VR navrhujú, aby sa medzi oblasti spadajúce pod EFRR zahrnuli aj oblasti s vážnym a trvalým prírodným alebo demografickým znevýhodnením, ako je starnutie obyvateľstva alebo priemerný ročný pokles populácie. Obe inštitúcie požiadali o mobilizáciu EFRR s cieľom pomôcť mestám a regiónom pri „lokalizácii“ cieľov udržateľného rozvoja.

Parlament berie na vedomie dlhodobú požiadavku VR a vyzýva členské štáty, aby dokázali predložiť riadne odôvodnenú žiadosť o ďalšiu flexibilitu v rámci Paktu stability a rastu, pokiaľ ide o verejné výdavky potrebné na spolufinancovanie investícií podporovaných z EFRR a Kohézneho fondu. Komisia bude pri definovaní fiškálnej úpravy v rámci buď preventívnej alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu povinná dôkladne posúdiť túto žiadosť tak, aby sa zohľadnil strategický význam investícií spolufinancovaných z EFRR a Kohézneho fondu.

Pozícia EP tiež mení návrh Komisie zavedením nových prvkov, ako je možnosť využitia financovania z EFRR na nákup železničných koľajových vozidiel, financovanie inovačných zariadení na nakladanie s odpadom, investovanie do odolnosti voči prírodným katastrofám a stabilizáciu nebezpečných skládok.

Navrhli sa aj dôležité zmeny týkajúce sa presunu zdrojov z EFRR alebo Kohézneho fondu do iných nástrojov EÚ. EP žiada, aby sa voliteľný prevod 5 % prostriedkov EFRR alebo Kohézneho fondu na nástroj InvestEU, ako aj prevod ďalších 5 % prostriedkov EFRR vyčlenených na programy EÚ, ktoré priamo spravuje Komisia, dohodol s regiónmi a mestami a aby zodpovedal konkrétnym miestnym potrebám.

Kontaktná osoba:

Pierluigi Boda (VR)

Tel. +32 22822461

Mobil: +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023