Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky ekologický dohovor – malé spoločenstvá môžu docieliť veľké zmeny  
Environmentálna politika na subkomunálnej úrovni má kľúčový význam pre adaptáciu na ničivé účinky globálneho otepľovania

Veľké európske hlavné mestá sa pravdepodobne budú musieť zaoberať rozsiahlymi priemyselnými plánmi a globálnymi investičnými stratégiami s cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu svetového hospodárstva. Búrka Gloria v oblasti Stredozemia však najviac zasiahla malé pobrežné spoločenstvá. Spoločenstvá na subkomunálnej úrovni sú najviac vystavené klimatickým vplyvom a zároveň zohrávajú naďalej kľúčovú úlohu pri zavádzaní opatrení na prispôsobenie sa globálnemu otepľovaniu. Vzhľadom na to, že ekologický dohovor sa stáva hlavnou prioritou EÚ, Európsky výbor regiónov žiada väčší objem finančných prostriedkov a špecifické programy pre spoločenstvá na subkomunálnej úrovni, vrátane ostrovov, komunít s riedkym osídlením, obcí a okresov.

Európsky výbor regiónov (VR) prijal stanovisko na tému Udržateľné štvrte a malé komunity – environmentálna politika na subkomunálnej úrovni , ktorého spravodajcom je Gaetano Armao (IT/EĽS) , podpredseda regiónu Sicília a člen regionálnej rady zodpovedný za hospodárstvo a predseda medziregionálnej skupiny VR Ostrovy a ostrovné regióny .

Spravodajca Gaetano Armao uviedol, že „ako zhromaždenie EÚ združujúce miestne a regionálne samosprávy máme za úlohu tlmočiť názory subkomunálnych spoločenstiev a podporovať iniciatívy, ktoré im pomáhajú, aby viac prosperovali a boli udržateľnejšie. Či už ide o malé ostrovy, mestské oblasti alebo neobývané horské oblasti, musia sa vytvoriť prispôsobené mechanizmy na riešenie konkrétnych environmentálnych výziev, ktorým v súčasnosti čelia subkomunálne spoločenstvá. Musíme začať zjednodušením a zefektívnením pravidiel oprávnenosti s cieľom povzbudiť priamu účasť subkomunálnych subjektov na environmentálnych programoch EÚ.“

Členovia pripomínajú, že subkomunálne spoločenstvá majú iba malú kontrolu nad rozhodnutiami súvisiacimi s kľúčovými aspektmi ekologickej transformácie, ako sú doprava, odpad, hospodárenie s vodou alebo kvalita ovzdušia. Podľa názoru členov sa týmto komunitám musí venovať pozornosť v stanoviskách výboru. VR vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila návrh na zavedenie Európskeho dňa udržateľných dedín a štvrtí s cieľom propagovať a stimulovať ich priamu účasť na aktivitách smerujúcich k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy.

VR žiada zaviesť opatrenia a mechanizmy na dosiahnutie čo najpozitívnejšieho vplyvu environmentálnych politík EÚ na subkomunálnej úrovni. Členovia navrhujú rozbehnúť konkrétne výzvy na predkladanie návrhov a pracovných programov, aby sa urýchlil prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a posilnili nové participatívne programy a dynamika komunít s cieľom podporiť miestny udržateľný rozvoj. EÚ v súčasnosti podporuje rozvojové stratégie na subkomunálnej úrovni prostredníctvom konkrétnych iniciatív, ako sú miestne akčné skupiny LEADER .

V Európe existujú veľmi rôznorodé inštitucionálne formy a podmienky na subkomunálnej úrovni. Osady, štvrte, okresy, obvody, miestne časti, obce, (civilné) farnosti či mestské časti sú niektoré z pojmov, ktoré slúžia na vymedzenie subkomunálnych spoločenstiev. Subkomunálne spoločenstvá čelia osobitným výzvam v oblasti životného prostredia a často im chýbajú kapacity a zdroje na ich riešenie, nezávisle od toho, či ide o husto osídlené mestské časti, malé ostrovy alebo horské dediny.

Členovia žiadajú, aby sa v environmentálnych politikách EÚ zohľadňovali všetky typy spoločenstiev. Táto požiadavka je aj v súlade so stanoviskom VR na tému Príprava 8. environmentálneho akčného programu .

Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov sa zaväzuje iniciovať dialóg s Európskou komisiou, a to aj v rámci technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia , aby sa zabezpečilo, že subkomunálne spoločenstvá budú náležite zohľadnené pri vykonávaní konkrétnych environmentálnych politík EÚ. Mohlo by sa pritom vychádzať z reálneho úsilia poskytnúť usmernenia a nástroje.

Prijaté stanovisko súvisí so štúdiou , ktorá poskytuje prehľad o environmentálnej úlohe subkomunálnych spoločenstiev vo všetkých členských štátoch.

Kontakt: David Crous | Tel. +32 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Share: