Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda je naďalej kompasom plánu obnovy EÚ po koronakríze  

Keďže tretia vlna pandémie COVID-19 neušetrila takmer žiadne územie, hlavným cieľom miestnych a regionálnych lídrov na rok 2021 je dosiahnuť udržateľné a inkluzívne hospodárske oživenie, pri ktorom sa na nikoho nezabudne.

Komisia ENVE Európskeho výboru regiónov dnes predstavila svoj pracovný program na rok 2021 . Hlavnou prioritou miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov je zabezpečiť, aby sa oživenie hospodárstva po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 premietlo do konkrétnych projektov, ktoré urýchlia prechod na klimatickú neutralitu a zároveň vytvoria pracovné miesta a prinesú sociálne začlenenie na každom území. Ambície v oblasti klímy, renovácia fondu budov EÚ, biodiverzita a 8. environmentálny akčný program patrili k témam, o ktorých sa diskutovalo na stretnutí, na ktorom sa zúčastnila aj nová generálna riaditeľka GR Európskej komisie pre životné prostredie Florika Fink-Hooijer . Členovia si vymenili skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Plenárne zasadnutie VR sa koná 3. – 5. februára 2021 .

Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) otvoril schôdzu slovami: „Mestá a regióny zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti pandémii COVID-19 a teraz musia byť ústrednými aktérmi kvalitatívnej obnovy našich území. Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy sú naším najväčším spojencom pre oživenie, ale na to, aby to bolo úspešné, je nevyhnutné posilniť viacúrovňovú spoluprácu a podporiť ju primeraným financovaním. Odolné a nadčasové mestá, ktoré dosiahnu ciele Európskej zelenej dohody v oblasti klimatickej neutrality a ochrany životného prostredia, sa nám podarí vybudovať len zapojením miestnych a regionálnych samospráv do koncipovania stratégií udržateľnej obnovy a s prihliadnutím na geografické a sociálne charakteristiky každého územia.“ Juan Espadas je predsedom komisie ENVE a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni Green Deal Going Local .

„Veľmi dobre si uvedomujeme, aká dôležitá je spolupráca s miestnymi a regionálnymi samosprávami pre úspešné vykonávanie environmentálnych politík v praxi. A tú nemôžeme dosiahnuť bez spolupráce s VR“ , uznala nová generálna riaditeľka GR pre životné prostredie Florika Fink-Hooijer . „Zelená dohoda je i naďalej kompasom plánu obnovy EÚ“ dodala Florika Fink-Hooijer pred tým, než priblížila priority Komisie v oblasti životného prostredia na rok 2021. Patrí medzi ne akčný plán nulového znečistenia ( konzultácia je otvorená do 10. februára 2021), iniciatíva EK pre udržateľné výrobky , nová stratégia lesného hospodárstva a zvýšenie ambícií v oblasti klímy a biodiverzity pred veľkými globálnymi samitmi, ktoré sa budú konať v roku 2021. Florika Fink-Hooijer navrhla, aby VR zriadil novú platformu zainteresovaných strán pre pripravovaný akčný plán nulového znečistenia.

Spravodajca VR pre Európsku zelenú dohodu Andries Gryffroy (BE/EA) počas svojho vystúpenia pripomenul návrh VR vypracovať regionálny prehľad s cieľom posúdiť vykonávanie stratégie EÚ pre udržateľný rast na miestnej úrovni.

Dimitrios Karnavos (EL/EĽS) predniesol hlavné body svojho návrhu stanoviska 8. environmentálnemu akčnému programu (EAP) . Primátor Kallithey zdôraznil, že pandémia COVID-19 zvýšila potrebu „lepšieho prepojenia medzi zdravím a životným prostredím“ . Dimitrios Karnavos považuje 8. EAP za „nástroj na podporu udržateľného podnikateľského prostredia a ekologických investícií“ . Vo svojom stanovisku v mene VR žiada Európsku komisiu, aby do svojho návrhu 8. EAP doplnila technickú platformu pre spoluprácu v oblasti životného prostredia , ktorá je v súčasnosti predmetom medziinštitucionálnych rokovaní. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR 3. – 5. februára 2021 . Poslankyňa Európskeho parlamentu Grace O’SULLIVAN (IE/Verts) , spravodajkyňa pre všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030, vystúpila, aby opätovne potvrdila záväzok EP spolupracovať s VR s cieľom pokročiť v environmentálnej agende.

Členovia komisie ENVE prijali návrh stanoviska na tému Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok . Spravodajca stanoviska Enrico Rossi (IT/SES) , bývalý predseda regiónu Toskánsko (2010 – 2020) a člen zastupiteľstva obce Signa (metropolitná oblasť Florencia), ocenil, že „v nadchádzajúcich rokoch budú k dispozícii európske zdroje, ktoré možno označiť za výnimočné. Podpora verejných investícií v stavebníctve môže sprevádzať oživenie po pandémii COVID-19. Trváme na viacúrovňovom riadení vrátane financovania, a obzvlášť na nástroji technickej pomoci prístupnom pre všetky regionálne a miestne samosprávy pri realizácii vlny obnovy, a na flexibilnejších rozpočtových pravidlách pre mestá a regióny na podporu ich schopnosti investovať do obnovy budov. Vlna renovácie predstavuje príležitosť, ktorú nemôžeme premeškať.“ Webinár o financovaní vlny obnovy sa uskutočnil 27. januára. Návrh stanoviska Enrica Rossiho sa má prijať 17. – 19. marca 2021.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 . Spravodajcom je Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta mesta Autun. Návrh stanoviska sa má prijať 26. marca 2021 a záverečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí VR 30. júna – 2. júla 2021.

Bezpečné a udržateľné chemikálie pre životné prostredie bez toxických látok v európskych mestách a regiónoch Spravodajcom je maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik (PL/EĽS) . Návrh stanoviska sa má prijať 26. marca 2021 a záverečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí VR 5. – 7. mája 2021.

Miestne a regionálne samosprávy a ochrana morského prostredia , spravodajkyňa Emma Nohrèn (SE/Zelení) , zástupkyňa starostu obce Lysekil. Návrh stanoviska sa má prijať 26. marca 2021 a záverečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí VR 5. – 7. mája 2021.

Komisia ENVE uvítala poslankyňu Flámskeho parlamentu Joke Schauvliege (BE/EĽS) , spravodajkyňu pre stanovisko VR na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 . Stanovisko sa má prijať na plenárnom zasadnutí VR v marci 2021.

Nasledujúca schôdza komisie ENVE sa uskutoční 26. marca 2021.

Súvislosti:

správe o stave životného prostredia za rok 2020 Európska environmentálna agentúra (EEA) varuje, že Európa čelí environmentálnym výzvam, ktorých rozsah a naliehavosť nemajú obdobu.

Prečítajte si internetový rozhovor  VR s Dimitriosom Karnavosom (EL/EĽS) o 8. environmentálnom akčnom programe (EAP).

Spoznajte iniciatívu VR Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) a  online mapu  VR s prehľadom osvedčených postupov.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37 

Share: