Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európa nedosiahne klimatickú neutralitu do roku 2050 bez zapojenia svojich miest a regiónov  
Národné plány v oblasti energetiky a klímy nezapájajú miestne a regionálne samosprávy

Pred prvým zasadnutím nového Európskeho parlamentu verejná mienka čoraz viac formuje diskusiu o zmene klímy. Na protestoch, ktoré sa konajú každý týždeň, sa poukazuje na skutočnosť, že ambície v oblasti zmeny klímy sú v súčasnosti nedostatočné na to, aby sa podarilo zvrátiť trend globálneho otepľovania. Podobne aj mestá a regióny EÚ požadujú vyššie ciele a zdroje na urýchlenie transformácie Európy v oblasti udržateľnej energetiky. Pokiaľ ide o národné plány členských štátov v oblasti energetiky a klímy, VR kritizuje absenciu trvalého viacúrovňového dialógu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, o ktorom sa hovorí v kontexte riadenia energetickej únie.

Európsky výbor regiónov prijal jednomyseľne stanovisko na tému Čistá planéta pre všetkých Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo , ktoré vypracoval predseda regiónu Apúlia Michele Emiliano (IT/SES) . Stanovisko obsahuje súbor návrhov ako príspevok k  stratégii klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 , ktorú v novembri 2018 predstavila Európska komisia.

Ako uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz , „Európa nedosiahne klimatickú neutralitu bez zapojenia miest a regiónov. V rámci riadenia energetickej únie sú členské štáty vyzvané nadviazať trvalé viacúrovňové dialógy s cieľom zapojiť miestne a regionálne samosprávy do vymedzenia národných plánov v oblasti energetiky a klímy. Napriek tomu došlo k jednoznačnému zlyhaniu. Ak má EÚ úspešne zvládnuť prechod na čistú energiu, je nevyhnutné, aby sa všetky členské štáty zaviazali k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 a aby do rozvoja svojich akčných plánov v oblasti klímy a energetiky trvalo zapájali miestne a regionálne samosprávy.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete ocenil „významnú prácu regionálnych a miestnych lídrov v oblasti klímy, energetiky a udržateľného rozvoja. Mnohé regióny a mestá si stanovili ambicióznejšie ciele na rok 2030 než ich národné vlády. S vyše 9 000 mestami je Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike najväčšou iniciatívou miest, provincií a regiónov, ktoré vykonávajú energetickú transformáciu. Navrhujeme teraz lepšie možnosti financovania pre mestá a regióny, aby mohli zaviesť opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene. Okrem iného ide o 35 % rozpočtu programu Horizont Európa, ďalších päť miliárd z programu LIFE, ako aj program InvestEU, ktorý je nástupcom Európskeho fondu pre strategické investície, a z ktorého navrhujeme využiť 30 % na podporu cieľov v oblasti klímy.“

„Mestá a regióny prispievajú k budovaniu historickej cesty vedúcej k čistej planéte pre všetkých,“ vyhlásil spravodajca Michele Emiliano (IT/PES) . „Stav núdze v oblasti klímy sa týka nás všetkých a kladie na nás veľkú zodpovednosť. V mojom stanovisku, ktoré bolo dnes prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov, sa potvrdzuje nevyhnutnosť dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. Regióny a mestá sú pripravené prispieť svojím dielom. Nemôžeme však povedať to isté o Európskej rade, keďže minulý týždeň sa niektoré členské štáty odmietli zaviazať k tomuto cieľu. Ak chceme skutočne riešiť klimatickú krízu a vytvoriť spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu, ktorá na nikoho nezabudne, potrebujeme prístup zdola nahor,“ dodal.

VR požaduje zvýšiť podiel z rozpočtu EÚ určený na klímu na najmenej 30 %, pričom pripomína význam účinného „zdaňovania energie“ s cieľom zabezpečiť koordinovanú, súdržnú a včasnú reakciu na zmenu klímy.

Vzhľadom na technologický vývoj podporujú členovia prehodnotenie cieľa, ktorým je dosiahnuť, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosahoval na úrovni EÚ 32 % a zvýšiť ho na 40 % do roku 2030 v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.

VR navrhuje zriadiť európske stredisko pre monitorovanie klimatickej neutrality, ktoré by mapovalo a monitorovalo slabé stránky rôznych území, pokiaľ ide o transformáciu energetiky. Členovia deklarujú svoju pripravenosť spolupracovať s Európskou komisiou na štruktúre technických výmen, pokiaľ ide o vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Zhromaždenie miest a regiónov EÚ žiada systematicky zapájať regionálne a miestne samosprávy do plnenia cieľov udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a prípravných prác na COP25, ako aj to, aby mal zástupca VR vo všetkých orgánoch UNFCCC štatút pozorovateľa.

V stanovisku VR sa zdôrazňuje potreba posilniť prepojenie medzi politikou v oblasti klímy a kvalitou ovzdušia a jeho priamym vplyvom na zdravie občanov. Členovia sa zhodli na tom, že dekarbonizácia je najúčinnejšou preventívnou politikou, pokiaľ ide o ochranu zdravia občanov. Európska environmentálna agentúra odhaduje, že v dôsledku znečistenia ovzdušia v Európe každý rok predčasne zomrie 483 000 ľudí.

Členské štáty predložili návrhy svojich národných plánov v oblasti energetiky a klímy k 31. decembru 2018.

Tieto plány obsahujú plánovacie nástroje krajín, ktorými sa má prispieť k plneniu cieľov energetickej únie, najmä cieľov v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030. Minulý týždeň predložila Európska komisia hodnotenia týchto plánov jednotlivých krajín . Konečné verzie plánov musia byť predložené do konca tohto roka.

Podkladové informácie:

Fotografie z plenárneho zasadnutia si môžete stiahnuť tu.

V rámci riadenia energetickej únie sa uvádza, že „členské štáty by mali zaviesť stálu platformu pre viacúrovňový dialóg o energetike, ktorá by zoskupovala miestne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, podnikateľov, investorov a iné príslušné zainteresované strany s cieľom prediskutovať rôzne navrhované možnosti pre politiky v oblasti energetiky a klímy. V rámci tejto platformy by sa malo diskutovať o integrovaných národných plánoch v oblasti klímy a energetiky, ako aj o dlhodobých stratégiách v oblasti klímy a energetiky. Riadenie energetickej únie (január 2018).

Tlačová správa EK o posúdení národných plánov v oblasti energetiky a klímy analýza pre jednotlivé krajiny . Na základe tohto posúdenia členské štáty teraz prehodnotia svoje stratégie a najneskôr do 31. decembra 2019 predložia konečné verzie.

V novembri 2018 predložila Európska komisia strategickú dlhodobú víziu prosperujúceho, moderného, konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

V stratégii sa poukazuje na to, ako môže Európa smerovať ku klimatickej neutralite investovaním do uskutočniteľných technologických riešení, posilnením postavenia občanov a zosúladením činností v kľúčových oblastiach, ako je priemyselná politika, financovanie a výskum, a zároveň zabezpečiť sociálnu spravodlivosť pre spravodlivú transformáciu.

V nadväznosti na výzvy Európskeho parlamentu a Európskej rady pokrýva vízia Komisie týkajúca sa klimaticky neutrálnej budúcnosti takmer všetky politiky EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a vyvíjať úsilie o jeho udržanie na úrovni 1,5 °C.

Čistá planéta pre všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Sprievodný dokument k oznámeniu – Hĺbková analýza

Tlačová správa: Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

Otázky a odpovede: Dlhodobá stratégia Čistá planéta pre všetkých

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: