Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európa nedosiahne klimatickú neutralitu do roku 2050 bez zapojenia svojich miest a regiónov  
Národné plány v oblasti energetiky a klímy nezapájajú miestne a regionálne samosprávy

Pred prvým zasadnutím nového Európskeho parlamentu verejná mienka čoraz viac formuje diskusiu o zmene klímy. Na protestoch, ktoré sa konajú každý týždeň, sa poukazuje na skutočnosť, že ambície v oblasti zmeny klímy sú v súčasnosti nedostatočné na to, aby sa podarilo zvrátiť trend globálneho otepľovania. Podobne aj mestá a regióny EÚ požadujú vyššie ciele a zdroje na urýchlenie transformácie Európy v oblasti udržateľnej energetiky. Pokiaľ ide o národné plány členských štátov v oblasti energetiky a klímy, VR kritizuje absenciu trvalého viacúrovňového dialógu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, o ktorom sa hovorí v kontexte riadenia energetickej únie.

Európsky výbor regiónov prijal jednomyseľne stanovisko na tému Čistá planéta pre všetkých Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo , ktoré vypracoval predseda regiónu Apúlia Michele Emiliano (IT/SES) . Stanovisko obsahuje súbor návrhov ako príspevok k  stratégii klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 , ktorú v novembri 2018 predstavila Európska komisia.

Ako uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz , „Európa nedosiahne klimatickú neutralitu bez zapojenia miest a regiónov. V rámci riadenia energetickej únie sú členské štáty vyzvané nadviazať trvalé viacúrovňové dialógy s cieľom zapojiť miestne a regionálne samosprávy do vymedzenia národných plánov v oblasti energetiky a klímy. Napriek tomu došlo k jednoznačnému zlyhaniu. Ak má EÚ úspešne zvládnuť prechod na čistú energiu, je nevyhnutné, aby sa všetky členské štáty zaviazali k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 a aby do rozvoja svojich akčných plánov v oblasti klímy a energetiky trvalo zapájali miestne a regionálne samosprávy.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete ocenil „významnú prácu regionálnych a miestnych lídrov v oblasti klímy, energetiky a udržateľného rozvoja. Mnohé regióny a mestá si stanovili ambicióznejšie ciele na rok 2030 než ich národné vlády. S vyše 9 000 mestami je Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike najväčšou iniciatívou miest, provincií a regiónov, ktoré vykonávajú energetickú transformáciu. Navrhujeme teraz lepšie možnosti financovania pre mestá a regióny, aby mohli zaviesť opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene. Okrem iného ide o 35 % rozpočtu programu Horizont Európa, ďalších päť miliárd z programu LIFE, ako aj program InvestEU, ktorý je nástupcom Európskeho fondu pre strategické investície, a z ktorého navrhujeme využiť 30 % na podporu cieľov v oblasti klímy.“

„Mestá a regióny prispievajú k budovaniu historickej cesty vedúcej k čistej planéte pre všetkých,“ vyhlásil spravodajca Michele Emiliano (IT/PES) . „Stav núdze v oblasti klímy sa týka nás všetkých a kladie na nás veľkú zodpovednosť. V mojom stanovisku, ktoré bolo dnes prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov, sa potvrdzuje nevyhnutnosť dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050. Regióny a mestá sú pripravené prispieť svojím dielom. Nemôžeme však povedať to isté o Európskej rade, keďže minulý týždeň sa niektoré členské štáty odmietli zaviazať k tomuto cieľu. Ak chceme skutočne riešiť klimatickú krízu a vytvoriť spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu, ktorá na nikoho nezabudne, potrebujeme prístup zdola nahor,“ dodal.

VR požaduje zvýšiť podiel z rozpočtu EÚ určený na klímu na najmenej 30 %, pričom pripomína význam účinného „zdaňovania energie“ s cieľom zabezpečiť koordinovanú, súdržnú a včasnú reakciu na zmenu klímy.

Vzhľadom na technologický vývoj podporujú členovia prehodnotenie cieľa, ktorým je dosiahnuť, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosahoval na úrovni EÚ 32 % a zvýšiť ho na 40 % do roku 2030 v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050.

VR navrhuje zriadiť európske stredisko pre monitorovanie klimatickej neutrality, ktoré by mapovalo a monitorovalo slabé stránky rôznych území, pokiaľ ide o transformáciu energetiky. Členovia deklarujú svoju pripravenosť spolupracovať s Európskou komisiou na štruktúre technických výmen, pokiaľ ide o vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Zhromaždenie miest a regiónov EÚ žiada systematicky zapájať regionálne a miestne samosprávy do plnenia cieľov udržateľného rozvoja, Parížskej dohody a prípravných prác na COP25, ako aj to, aby mal zástupca VR vo všetkých orgánoch UNFCCC štatút pozorovateľa.

V stanovisku VR sa zdôrazňuje potreba posilniť prepojenie medzi politikou v oblasti klímy a kvalitou ovzdušia a jeho priamym vplyvom na zdravie občanov. Členovia sa zhodli na tom, že dekarbonizácia je najúčinnejšou preventívnou politikou, pokiaľ ide o ochranu zdravia občanov. Európska environmentálna agentúra odhaduje, že v dôsledku znečistenia ovzdušia v Európe každý rok predčasne zomrie 483 000 ľudí.

Členské štáty predložili návrhy svojich národných plánov v oblasti energetiky a klímy k 31. decembru 2018.

Tieto plány obsahujú plánovacie nástroje krajín, ktorými sa má prispieť k plneniu cieľov energetickej únie, najmä cieľov v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030. Minulý týždeň predložila Európska komisia hodnotenia týchto plánov jednotlivých krajín . Konečné verzie plánov musia byť predložené do konca tohto roka.

Podkladové informácie:

Fotografie z plenárneho zasadnutia si môžete stiahnuť tu.

V rámci riadenia energetickej únie sa uvádza, že „členské štáty by mali zaviesť stálu platformu pre viacúrovňový dialóg o energetike, ktorá by zoskupovala miestne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, podnikateľov, investorov a iné príslušné zainteresované strany s cieľom prediskutovať rôzne navrhované možnosti pre politiky v oblasti energetiky a klímy. V rámci tejto platformy by sa malo diskutovať o integrovaných národných plánoch v oblasti klímy a energetiky, ako aj o dlhodobých stratégiách v oblasti klímy a energetiky. Riadenie energetickej únie (január 2018).

Tlačová správa EK o posúdení národných plánov v oblasti energetiky a klímy analýza pre jednotlivé krajiny . Na základe tohto posúdenia členské štáty teraz prehodnotia svoje stratégie a najneskôr do 31. decembra 2019 predložia konečné verzie.

V novembri 2018 predložila Európska komisia strategickú dlhodobú víziu prosperujúceho, moderného, konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

V stratégii sa poukazuje na to, ako môže Európa smerovať ku klimatickej neutralite investovaním do uskutočniteľných technologických riešení, posilnením postavenia občanov a zosúladením činností v kľúčových oblastiach, ako je priemyselná politika, financovanie a výskum, a zároveň zabezpečiť sociálnu spravodlivosť pre spravodlivú transformáciu.

V nadväznosti na výzvy Európskeho parlamentu a Európskej rady pokrýva vízia Komisie týkajúca sa klimaticky neutrálnej budúcnosti takmer všetky politiky EÚ a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať zvýšenie globálnej teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a vyvíjať úsilie o jeho udržanie na úrovni 1,5 °C.

Čistá planéta pre všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Sprievodný dokument k oznámeniu – Hĺbková analýza

Tlačová správa: Komisia sa zasadzuje za klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050

Otázky a odpovede: Dlhodobá stratégia Čistá planéta pre všetkých

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023