Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európa potrebuje silnejšiu, modernú a zjednodušenú politiku súdržnosti na boj proti prehlbujúcim sa nerovnostiam  

Miestni lídri varujú pred rizikom straty dostupných zdrojov a vyzývajú na urýchlené využitie prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Európsky výbor regiónov (VR) prostredníctvom súboru stanovísk prijatých na plenárnom zasadnutí pripomenul kľúčovú úlohu politiky súdržnosti pri zmenšovaní rozdielov medzi regiónmi EÚ a zároveň pri napomáhaní Únii dosiahnuť spravodlivú transformáciu, zmenšiť závislosť od fosílnych palív a stať sa energeticky nezávislejšou. Pretrvávajúca vojna na Ukrajine a energetická kríza ešte viac zvýraznili potrebu veľkej súdržnosti v Európe, zatiaľ čo pandémia COVID-19 zase ukázala, že na zabezpečenie digitálnej súdržnosti medzi územiami sú nutné naliehavé opatrenia na úrovni EÚ, ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Politika súdržnosti úspešne preukázala svoju flexibilitu a účinnosť pri poskytovaní podpory v prípade nepredvídaných kríz, ako je pandémia COVID-19 a prebiehajúca vojna na Ukrajine. Je však nevyhnutné zachovať politiku súdržnosti ako hlavný investičný nástroj EÚ na boj proti nerovnostiam v Európe a rastúcej digitálnej priepasti prostredníctvom stabilných a predvídateľných viacročných investičných plánov. Táto dlhodobá strategická úloha politiky súdržnosti by mala zostať nezmenená, aby sa tak mohlo prispieť k väčšej solidarite v EÚ. Na tento účel VR podporuje aj úplné uplatňovanie zásady „nepoškodzovať súdržnosť“, ktorá je v súlade s koncepciou súdržnosti ako základnej hodnoty, a ktorú výbor obhajuje vyzývajúc pritom Európsku komisiu, aby s ním úzko spolupracovala pri jej vymedzení. V tomto duchu sa niesli posolstvá miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov na októbrovom plenárnom zasadnutí VR, ktoré sa konalo počas 20. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest.

Členovia VR vyzdvihli jedinečný prístup politiky súdržnosti založený na analýze územných potrieb na regionálnej a miestnej úrovni, ktorý nadväzuje na plne participatívny a demokratický proces – na rozdiel od národných plánov obnovy podporovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktoré boli do veľkej miery navrhnuté bez zapojenia regiónov, ako sa upozorňuje vo výročnej správe VR o stave regiónov a miest uverejnenej 11. októbra. Miestni a regionálni lídri okrem toho varovali pred rizikom prekrývania alebo efektom vylúčenia v prípade neexistencie skutočného mechanizmu na koordináciu a prepojenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a politiky súdržnosti.

VR okrem toho vyzýva inštitúcie EÚ, aby zabezpečili úplnú digitálnu súdržnosť v Európe s cieľom bojovať proti územným rozdielom. Výbor varuje, že rastúca digitálna priepasť by mohla prehĺbiť sociálne a územné nerovnosti, pretože má vplyv na miestne služby, ako je prístup k službám elektronického zdravotníctva a vzdelávacím zdrojom, alebo bráni mnohým občanom v prístupe k základným službám, t. j. využívaniu bezhotovostných platieb alebo elektronického hlasovania. Okrem toho by väčšia digitálna súdržnosť bola prostriedkom na zvrátenie demografického poklesu vo vnútrozemských, vidieckych a horských oblastiach.

Úspešná spravodlivá environmentálna transformácia vo všetkých regiónoch v Európe bude mať takisto kľúčový význam pre zabránenie prehlbovaniu nerovností medzi komunitami. Ofenzívna vojna, ktorú Rusko začalo vo februári 2022, skomplikovala spravodlivú transformáciu, a zároveň poukázala na jej ešte väčšiu naliehavosť. Preto by sa malo urýchliť plánovanie programov v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) s objemom 19,3 miliardy EUR s cieľom včas mobilizovať finančné prostriedky. Miestni lídri poukázali na skutočnosť, že finančné prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti boli sprístupnené v priebehu jedného roka, zatiaľ čo Európska komisia a členské štáty pracujú na FST už takmer tri roky. Ak sa program FST nespustí v roku 2022, existuje riziko, že celková ročná alokácia vo výške 25 % sprístupnených finančných prostriedkov sa stratí.

„Dnes potrebujeme politiku súdržnosti viac ako kedykoľvek predtým, aby sme zmiernili účinky kríz, ktorými prechádzame, ale predovšetkým aby sme zmenšili nerovnosti na našom kontinente. Zo správy o súdržnosti skutočne vyplýva, že niektoré regióny zaostávajú v rozvoji. Musíme požadovať riešenia zamerané na budúcnosť, aby bolo v Európe možné znovu naštartovať proces konvergencie,“ vyhlásila spravodajkyňa k Ôsmej správe o súdržnosti Nathalie Sarrabezolles (FR/SES)

Ako uviedol spravodajca stanoviska o digitálnej súdržnosti Gaetano Armao (IT/EĽS), „digitálnu súdržnosť treba zaviesť do Zmluvy o EÚ ako dôležitý doplňujúci rozmer tradičnej koncepcie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Má to zásadný význam, pretože občania, ktorí majú zabezpečenú pripojiteľnosť a disponujú digitálnymi zručnosťami, môžu zároveň svojim komunitám ponúknuť významnú hodnotu. Digitálna priepasť sa formálne nepovažuje za hrozbu pre súdržnosť EÚ. Je potrebná verejná diskusia zameraná na to, ako odstrániť inovačnú a digitálnu priepasť a zaistiť jasné chápanie koncepcie „digitálnej súdržnosti“ vyzývajúcej na uznanie základnej úlohy, ktorú technológia zohráva v našom živote, a vyžadujúcej začlenenie cieľov súdržnosti stanovených v Zmluve o EÚ do digitálnych práv, zásad a politík Únie.

Podľa spravodajkyne stanoviska na tému Spravodlivá a udržateľná transformácia uhoľných regiónov a regiónov s energeticky náročnou výrobouSari Rautio (FI/EĽS) „vojna v Európe poukázala na ešte väčšiu naliehavosť spravodlivej transformácie. Domnievam sa, že prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť má zásadný význam a musí byť zameraný na rôzne potreby občanov vytváraním nových pracovných miest a zručností. Energetika, priemyselné a ostatné výrobné odvetvia a MSP zápasia s ťažkosťami, a preto je dôležité podporiť ambície priemyslu stať sa uhlíkovo neutrálnym. FST môže zohrávať úlohu pri dosahovaní tohto cieľa. Hľadanie najúčinnejších prostriedkov môže byť úspešné len vtedy, ak budú regióny a mestá zapojené do všetkých fáz plánovania a vykonávania. Zároveň musíme zabezpečiť, aby tento nástroj fungoval.“

Súvislosti

Ôsma správa o súdržnosti , ktorú vypracovala Európska komisia, bola uverejnená 9. februára. Sú v nej obsiahnuté pozitívne aj negatívne trendy v regiónoch, mestách a vidieckych oblastiach EÚ: menej rozvinuté regióny dobiehajú tie rozvinutejšie, no mnohé prechodné regióny uviazli v pasci rozvoja. Okrem toho prehlbujúce sa rozdiely v oblasti inovácií sťažia obom typom regiónov snahy o dosiahnutie úrovne rozvinutých regiónov. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k Ôsmej správe o súdržnosti pred niekoľkými týždňami.

Ako súčasť Európskej zelenej dohody bol zriadený Mechanizmus spravodlivej transformácie s cieľom pomôcť regiónom, na ktoré má transformácia najväčšie dôsledky, v prechode ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Jeho súčasťou je Fond na spravodlivú transformáciu (FST), z ktorého sa na týchto územiach v období 2021 – 2027 zainvestuje približne 19 miliárd EUR. Informácie o alokáciách z FST pre jednotlivé členské štáty sú k dispozícii tu.

VR je spolu s poprednými európskymi združeniami miest a regiónov zakladajúcim partnerom Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance), ktorého zámerom je potvrdiť súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a kľúčový cieľ pre všetky jej politiky a investície. Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023