Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Viac ako 600 politikov sa zapojí do Európskeho týždňa regiónov a miest ( #EURegionsWeek ) a bude diskutovať o budúcnosti Európy a regionálnej politiky  
Na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (#CoRplenary) sa bude diskutovať o budúcom rozpočte EÚ, politike súdržnosti, brexite, digitálnej a ekologickej transformácii.

7. októbra sa v Bruseli začne 17. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest , počas ktorého sa bude diskutovať o tom, ako môže politika súdržnosti prispieť k ekologickejšej, inkluzívnejšej a inteligentnejšej Európe. Tento európsky týždeň sa začne diskusiou na vysokej úrovni o budúcnosti Európy a celkovo sa počas neho uskutoční takmer 400 podujatí vrátane konferencie na vysokej úrovni o transformácii uhoľných regiónov. Okrem toho Európsky výbor regiónov (VR) usporiada 8. a 9. októbra plenárne zasadnutie ( #CoRplenary ) svojich členov, ktorí budú s Younousom Omarjeeom, predsedom výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) diskutovať o budúcnosti politiky súdržnosti EÚ, s komisárom Güntherom Oettingerom o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a s fínskym ministrom pre európske záležitosti Tyttim Tuppurainenom o ekologickej a digitálnej transformácii.

17. európsky týždeň regiónov a miest , 7. – 10. októbra, #EURegionsWeek

#EURegionsWeek opäť poskytne jedinečnú príležitosť na lepšie pochopenie toho, ako regióny a mestá využívajú fondy EÚ na zlepšenie každodenného života občanov a ako kohézne fondy vytvárajú ekologickejšiu, inkluzívnejšiu a inteligentnejšiu Európu. Výročná konferencia, ktorú spoločne organizujú VR a Európska komisia, je najväčším podujatím venovaným regionálnemu rozvoju v Európe. Na tomto ročníku privítame vyše 9 000 účastníkov vrátane akademikov, zamestnancov verejnej správy, rôznych odborníkov a viac ako 600 miestnych, regionálnych, národných a európskych politikov. Zúčastnia sa na viac ako 400 workshopoch, diskusiách a výstavách venovaných rôznym aspektom politiky súdržnosti a budú mať príležitosť na nadviazanie kontaktov.

Hlavné podujatia :

7. októbra, 14.30 – 16.30 hod. ( živé vysielanie ): otváracie zasadnutie – Regióny a mestá, piliere budúcnosti EÚ

Na otváracom zasadnutí sa zúčastní viac ako 100 mladých zvolených politikov , ktorí budú s  Karl-Heinzom Lambertzom , predsedom Európskeho výboru regiónov, Klárou Dobrevovou , podpredsedníčkou Európskeho parlamentu, a  Elżbietou Bieńkowskou , komisárkou pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, diskutovať o budúcnosti Európskej únie.

8. októbra, 9.00 – 10.30 hod. ( živé vysielanie ): spoločná schôdza výboru REGI a komisie COTER na tému Súčasný stav rokovaní o budúcej politike súdržnosti po roku 2020

Členovia VR a poslanci Európskeho parlamentu budú diskutovať o prebiehajúcich rokovaniach o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a balíku opatrení v oblasti politiky súdržnosti. V tejto súvislosti môžu regióny a mestá EÚ zohrávať kľúčovú úlohu pri príprave dôslednej politiky súdržnosti do budúcnosti tým, že budú klásť dôraz na jej výsledky počas súčasného programového obdobia.

9. októbra, 14.30 – 17.00 hod. ( živé vysielanie ): konferencia na vysokej úrovni – Transformácia uhoľných regiónov

Vďaka zmenšovaniu závislosti od fosílnych palív a podpore regiónov s výrobou uhlia je transformácia na energiu z čistých zdrojov neodmysliteľným nástrojom boja proti zmene klímy. Regióny prechádzajúce energetickou transformáciou budú podporované štátnymi opatreniami aj spoločne usmerňovanou politikou súdržnosti EÚ. Na tomto podujatí sa aj ministri z krajín EÚ, poslanci EP, regionálni politici a iní vysokopostavení zástupcovia z Bulharska, Česka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Rumunska a Španielska podelia s ostatnými účastníkmi o svoje názory ako najlepšie podporiť uhoľné regióny v ich smerovaní do budúcnosti bez emisií oxidu uhličitého.

Pozri osobitný mediálny program . Úplný prehľad podujatí je uvedený na tejto stránke .
Zábery a záznam z podujatia si môžete stiahnuť zadarmo.

Plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov , 7. – 9. októbra, #CoRplenary ( živé vysielanie )

Európsky výbor regiónov je zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych predstaviteľov zastupujúcich záujmy miest a regiónov. Jeho 350 členovia sa stretnú v Bruseli, aby prerokovali a prijali viaceré stanoviská k právnym predpisom a politickým uzneseniam EÚ.

Hlavné časti :

8. októbra, 15.15 hod.: Politika regionálneho rozvoja EÚ po roku 2020 – Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), predseda výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI), sa stretne s členmi VR, aby s nimi diskutoval o budúcnosti regionálneho rozvoja a najbližšom období financovania po roku 2020.

8. októbra, 16.45 hod.: Budúcnosť rozpočtu EÚ – Očakáva sa, že do konca roku 2019 fínske predsedníctvo Rady EÚ predstaví kompromisné čísla z dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027. Zástupcovia regiónov a miest EÚ sa s  Güntherom Oettingerom , komisárom pre rozpočet EÚ, podelia o svoje rastúce obavy a prijmú uznesenie .

8. októbra, 18.00 hod.: Problematika EÚ pre miestne a regionálne samosprávy – Členovia VR budú diskutovať o brexite, ostrovných regiónoch a chýbajúcich cezhraničných dopravných spojeniach.

9. októbra, 9.30 hod.: Budovanie digitálnej a ekologickej EÚ – Všetky regióny a všetci občania EÚ musia využívať výhody digitálnej a ekologickej transformácie, ktoré formujú naše spoločnosti. Miestni a regionálni zástupcovia si s  Tyttim Tuppurainenom , fínskym ministrom pre európske záležitosti, vymenia názory na riešenie problému veľkých digitálnych rozdielov a zabezpečenie súdržnosti a solidarity pre všetkých. Diskusia súvisí s dvoma stanoviskami VR, ktoré si vyžiadalo fínske predsedníctvo EÚ:

o Digitálna Európa pre všetkých: ponúkať inteligentné a inkluzívne riešenia v praxi , spravodajkyňa Anne KARJALAINEN (FI/SES),

o Inteligentné mestá: nová výzva v oblasti spravodlivého prechodu na klimatickú neutrálnosť: ako uplatňovať ciele udržateľného rozvoja v skutočnom živote , spravodajca Andries GRYFFROY (BE/EA).

Úplný program, dokumenty a návrhy stanovísk sú dostupné online.

Kontakt

Na akreditáciu na obidve podujatia kontaktujte prosím:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať: