Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
#EURegionsWeek – súdržnosť v jadre budúcnosti Európy  
V Bruseli sa začal 16. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest

Pod heslom „Budúcnosťou Európy sú mládež, regióny a mestá – budúcnosťou Európy je jednota a súdržnosť“ sa 8. októbra v Bruseli zišli stovky miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov a najvyšších lídrov EÚ aby otvorili Európsky týždeň regiónov a miest . Táto každoročná konferencia, ktorú Európsky výbor regiónov (VR) organizuje spolu s Európskou komisiou, je celosvetovo najväčším podujatím so zameraním na regionálny rozvoj.

Európska politika súdržnosti, ktorá bola prijatá v roku 1988, sa za 30 rokov uplatňovania stala hlavným investičným nástrojom na podporu miest a regiónov pri tvorbe pracovných miest a hospodárskeho rastu, zvyšovaní konkurencieschopnosti a zaisťovaní udržateľného rozvoja, ako aj zvyšovaní kvality života občanov. Jej hlavným cieľom je odstraňovať rozdiely medzi regiónmi EÚ i v rámci nich a prispieť k harmonickému rozvoju Únie a spokojnosti Európanov.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz vo svojom uvítacom príhovore uviedol: „ Investície do súdržnosti sú viac ako len peniaze, sú odrazom našich najdôležitejších Európskych hodnôt. Na spolupráci medzi európskymi, štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi vidíme, že hlavné problémy 21. storočia budeme môcť prekonať iba vtedy, ak budeme pracovať spolu a vo vzájomnej solidarite. Obmedzovanie týchto investícií je v rozpore s cieľmi EÚ v oblasti územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Práve teraz potrebujeme silnú politiku súdržnosti viac, ako kedykoľvek predtým, aby si EÚ získala srdcia i dôveru občanov, ktorým slúži. Únia nemôže existovať bez súdržnosti .“

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal: „ Dnes hovoríme o budúcnosti našich regiónov a miest. V skutočnosti však do veľkej miery hovoríme o budúcnosti EÚ, pretože obe spolu úzko súvisia. Komisia bude v nasledujúcom desaťročí ďalej podporovať regióny a mestá pri prechode na inovatívnejšie a ekologickejšie hospodárstvo v záujme zamestnanosti, rastu a sociálneho pokroku. Politika súdržnosti, ktorá je jedným z najhmatateľnejších príkladov solidarity v EÚ, bude v tomto naďalej zohrávať kľúčovú úlohu, rovnako ako programy Európsky horizont, Erasmus+, InvestEU a všetky ostatné programy a iniciatívy v našom návrhu rozpočtu EÚ do budúcnosti. Na to, aby sa táto podpora včas dostala k mestám a regiónom, je nevyhnutné dosiahnuť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ .“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu zdôraznila: „ Som hrdá na návrh novej, modernejšej, flexibilnejšej a zjednodušenej politiky súdržnosti, ktorý sme v máji predstavili. Čaká nás však ešte kus práce. Aby sa v roku 2021 mohlo naozaj začať investovať, musíme už teraz začať plánovať nové programy. Dnes je prvý deň Európskeho týždňa regiónov a miest. Je to dobrá príležitosť na prediskutovanie budúcnosti politiky súdržnosti, a preto chcem predstaviť svoje návrhy na to, ako pomôcť členským štátom a regiónom s vypracovaním ich programov .“

Podpredseda Európskeho parlamentu Pavel Telička povedal: „ Politika súdržnosti je najvýraznejším prejavom solidarity v EÚ. Investície, ktoré sa vďaka nej realizujú, napĺňajú dlhodobé ciele EÚ. Je preto dôležité, aby sme maximalizovali jej potenciál na obdobie po roku 2020, posilnili jej flexibilitu, prínos, a jej súlad a konzistentnosť s wprocesom európskeho semestra. Musíme venovať viac pozornosti našim výdavkom, nepretržitému hodnoteniu cieľov na základe ukazovateľov a v prípade potreby ich úprave, aby sme povzbudili hospodársky rast a pre občanov celej Európy umožnili vznik nových príležitostí, najmä v perspektívnych oblastiach. Európsky týždeň regiónov a miest je vynikajúcou príležitosťou na diskusiu o budúcnosti politiky súdržnosti s odborníkmi z praxe .“

V snahe získať v novom rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 podporu pre silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny a mestá výbor spolu s najvýznamnejšími združeniami EÚ zastupujúcimi regióny a mestá spustil minulý rok iniciatívu #CohesionAlliance . Ide o hnutie pre všetkých, ktorí si myslia, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od spustenia iniciatívy počas minuloročného Európskeho týždňa regiónov a miest, podpísalo vyhlásenie tohto hnutia vyše 8 000 podporovateľov, vrátane 114 regiónov, 110 miest a okresov, 45 združení miestnych a regionálnych samospráv, 30 poslancov Európskeho parlamentu, 35 odvetvových združení z EÚ a 141 iných inštitucionálnych partnerov, ako sú univerzity, výskumné centrá a európske zoskupenia územnej spolupráce. Hnutie #CohesionAlliance, ktorého vyhlásenie stále možno podporiť podpisom, bude starostlivo sledovať prebiehajúce medziinštitucionálne rozpočtové rokovania.

Súvislosti

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest sa každý rok stretnú tisíce zástupcov miestnych, regionálnych a európskych samospráv, akademici a experti, aby v priebehu štyroch dní na viac ako 170 workshopoch, seminároch, vystúpeniach a stretnutiach diskutovali o rôznych aspektoch politiky súdržnosti a vymieňali si na ňu názory. Tento ročník sa osobitne zameriava na potrebu silnej politiky súdržnosti na obdobie po roku 2020, ktorá je nevyhnutná na prekonanie štrukturálnych prekážok, rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie kvality života, ako aj na riadenie miestneho dosahu globalizácie, digitálnej transformácie a klimatických zmien, a na účinné regionálne a miestne stratégie pre mládež, integráciu migrantov a sociálne začlenenie.

Zábery a záznam z podujatia si môžete stiahnuť zadarmo.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu