Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky parlament berie na vedomie požiadavky Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance)  
Celoeurópska koalícia víta výzvu Európskeho parlamentu na primerané a zjednodušené financovanie pre všetky regióny a na zastavenie zmrazovania finančných prostriedkov s cieľom presadiť fiškálnu disciplínu.

Hlasovaním o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) 4. apríla vyvrcholila činnosť Európskeho parlamentu v oblasti formovania budúcej politiky súdržnosti zmenami legislatívnych návrhov , ktoré v máji predložila Európska komisia. Výsledok hlasovania je doplnením pozície k Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznemu fondu, nariadeniu o spoločných ustanoveniach a osobitným ustanoveniam o európskej územnej spolupráci, ktoré boli prijaté 26. a 27. marca. Združenie pre súdržnosť – celoeurópska aliancia požadujúca silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020 – víta výsledky práce Parlamentu a vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlili rokovania v snahe odštartovať včas nové investičné plány.

Na politiku súdržnosti ako hlavný investičný nástroj EÚ sa z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 vyčleňuje viac ako 350 miliárd EUR s cieľom dosiahnuť inkluzívny a udržateľný rast na celom európskom území zapojením miestnych zainteresovaných strán. Rozpočtové škrty, ktoré požadujú niektoré členské štáty, a prebiehajúce snahy o centralizáciu riadenia však ohrozujú jej úlohu a vplyv, ako aj zapojenie regionálnych a miestnych samospráv.

Tieto skutočnosti boli v roku 2018 pre Európsky výboru regiónov (VR) v spolupráci so Združením európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združením európskych regiónov (AER), Konferenciou európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Radou európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferenciou okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) a EUROCITIES podnetom k tomu, aby založili #CohesionAlliance ako združenie všetkých subjektov, ktoré si želajú silnú politiku súdržnosti na základe príspevku miestnych aktérov.

Pozícia Európskeho parlamentu (EP) k nariadeniu o spoločných ustanoveniach a osobitným ustanoveniam pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) na roky 2021 – 2027 je v súlade s  prioritami , ktoré stanovilo 12 000 signatárov iniciatívy #CohesionAlliance vrátane 121 regiónov, 135 miest, 50 národných združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 európskych združení zastupujúcich verejné aj súkromné subjekty.

Združenie apeluje na inštitúcie EÚ, aby pre politiku súdržnosti zaistili finančné prostriedky vo výške minimálne jednej tretiny budúceho rozpočtu EÚ , čo je v súlade s postojom EP vyjadreným v správe o nariadení o spoločných ustanoveniach. Výzva na obnovenie primeraného financovania prichádza po tom, ako Komisia navrhla zníženie celkových prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti o 10 %. Súčasťou toho je výrazné zníženie prostriedkov určených na Kohézny fond, európsku územnú spoluprácu a ESF+, ktorému boli pridelené nové úlohy bez zaistenia dodatočných zdrojov. Pokiaľ ide o európsku územnú spoluprácu, Európsky parlament popri zabezpečení primeraného rozpočtu vyzval na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, a to aj v prímorských oblastiach, a medziregionálnej spolupráce. Nové medziregionálne inovačné investície takto podporia rozvoj európskych hodnotových reťazcov a budú vytvárať prepojenia medzi menej rozvinutými regiónmi a hlavnými regiónmi.

Ďalšou kľúčovou požiadavkou, ktorú zohľadnil Európsky parlament, je snaha zabrániť akejkoľvek centralizácii alebo reformám zhora nadol. Nové pravidlá musia namiesto toho zachovať a posilniť zásadu partnerstva – zabezpečiť zapojenie regionálnych a miestnych subjektov do vymedzovania a vykonávania investičných plánov – a  miestne orientovaný prístup , v rámci ktorého sa politické výzvy identifikujú na regionálnej a miestnej úrovni a vplyv politiky sa posudzuje z hľadiska konzistentných ukazovateľov. To bolo veľmi dôležité vzhľadom na konkrétne riziká vyplývajúce z centralizácie – tak smerom k inštitúciám EÚ, ako aj k národným vládam – z hľadiska riadenia a úlohy EFRR a ESF. Parlament zamietol návrh na stanovenie vnútroštátnych – namiesto regionálnych – prahových limitov na sústredenie finančných prostriedkov EFRR na strategické ciele a posilnil miestny rozmer fondu tak, že navrhol vyčleniť aspoň 10 % národných prostriedkov na mestské oblasti a minimálne 5 % na integrovaný územný rozvoj v znevýhodnených oblastiach. V súvislosti s ESF Parlament opätovne potvrdil svoju kľúčovú úlohu v rámci politiky súdržnosti EÚ a svoj príspevok k dosahovaniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti po tom, ako Komisia prehodnotila úlohu fondu, pokiaľ ide o silné prepojenie s koordináciou makroekonomických politík členských štátov v rámci európskeho semestra.

Partneri a signatári iniciatívy #CohesionAlliance požadujú, aby politika súdržnosti bola dlhodobým investičným nástrojom pre všetky regióny , čo predstavuje spoločnú pozíciu Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ktorých návrhy poskytujú aj určitú flexibilitu pri plánovaní zdrojov v prípade nepredvídaných kríz a prírodných katastrof.

Značné zblíženie postojov s EP sa dosiahlo aj v súvislosti s výzvou na lepšiu koordináciu s ostatnými politikami EÚ, zjednodušením vykonávania tejto politiky a nesúhlasom s kondicionalitami, ktoré miestne a regionálne samosprávy alebo iní príjemcovia nemôžu ovplyvniť. Z tohto hľadiska predstavuje pozícia EP spočívajúca v nesúhlase so zmrazovaním európskych štrukturálnych a investičných fondov ako sankciami za porušenie fiškálnej disciplíny EÚ dôležitý vývoj a radikálnu zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Zatiaľ čo Rada bude počas nadchádzajúcich týždňov a mesiacov naďalej pracovať na politike súdržnosti, rokovania s Európskym parlamentom a Komisiou sa pravdepodobne obnovia až po európskych voľbách. Združenie #CohesionAlliance bude vyvíjať tlak na členské štáty a inštitúcie EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa občania Európy mohli naďalej spoliehať na silnú politiku súdržnosti znižujúcu rozdiely a poskytujúcu viac príležitostí všetkým miestnym komunitám.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať: