Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky parlament berie na vedomie požiadavky Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance)  
Celoeurópska koalícia víta výzvu Európskeho parlamentu na primerané a zjednodušené financovanie pre všetky regióny a na zastavenie zmrazovania finančných prostriedkov s cieľom presadiť fiškálnu disciplínu.

Hlasovaním o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) 4. apríla vyvrcholila činnosť Európskeho parlamentu v oblasti formovania budúcej politiky súdržnosti zmenami legislatívnych návrhov , ktoré v máji predložila Európska komisia. Výsledok hlasovania je doplnením pozície k Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohéznemu fondu, nariadeniu o spoločných ustanoveniach a osobitným ustanoveniam o európskej územnej spolupráci, ktoré boli prijaté 26. a 27. marca. Združenie pre súdržnosť – celoeurópska aliancia požadujúca silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020 – víta výsledky práce Parlamentu a vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlili rokovania v snahe odštartovať včas nové investičné plány.

Na politiku súdržnosti ako hlavný investičný nástroj EÚ sa z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 vyčleňuje viac ako 350 miliárd EUR s cieľom dosiahnuť inkluzívny a udržateľný rast na celom európskom území zapojením miestnych zainteresovaných strán. Rozpočtové škrty, ktoré požadujú niektoré členské štáty, a prebiehajúce snahy o centralizáciu riadenia však ohrozujú jej úlohu a vplyv, ako aj zapojenie regionálnych a miestnych samospráv.

Tieto skutočnosti boli v roku 2018 pre Európsky výboru regiónov (VR) v spolupráci so Združením európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združením európskych regiónov (AER), Konferenciou európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Radou európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferenciou okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) a EUROCITIES podnetom k tomu, aby založili #CohesionAlliance ako združenie všetkých subjektov, ktoré si želajú silnú politiku súdržnosti na základe príspevku miestnych aktérov.

Pozícia Európskeho parlamentu (EP) k nariadeniu o spoločných ustanoveniach a osobitným ustanoveniam pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) na roky 2021 – 2027 je v súlade s  prioritami , ktoré stanovilo 12 000 signatárov iniciatívy #CohesionAlliance vrátane 121 regiónov, 135 miest, 50 národných združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 európskych združení zastupujúcich verejné aj súkromné subjekty.

Združenie apeluje na inštitúcie EÚ, aby pre politiku súdržnosti zaistili finančné prostriedky vo výške minimálne jednej tretiny budúceho rozpočtu EÚ , čo je v súlade s postojom EP vyjadreným v správe o nariadení o spoločných ustanoveniach. Výzva na obnovenie primeraného financovania prichádza po tom, ako Komisia navrhla zníženie celkových prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti o 10 %. Súčasťou toho je výrazné zníženie prostriedkov určených na Kohézny fond, európsku územnú spoluprácu a ESF+, ktorému boli pridelené nové úlohy bez zaistenia dodatočných zdrojov. Pokiaľ ide o európsku územnú spoluprácu, Európsky parlament popri zabezpečení primeraného rozpočtu vyzval na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce, a to aj v prímorských oblastiach, a medziregionálnej spolupráce. Nové medziregionálne inovačné investície takto podporia rozvoj európskych hodnotových reťazcov a budú vytvárať prepojenia medzi menej rozvinutými regiónmi a hlavnými regiónmi.

Ďalšou kľúčovou požiadavkou, ktorú zohľadnil Európsky parlament, je snaha zabrániť akejkoľvek centralizácii alebo reformám zhora nadol. Nové pravidlá musia namiesto toho zachovať a posilniť zásadu partnerstva – zabezpečiť zapojenie regionálnych a miestnych subjektov do vymedzovania a vykonávania investičných plánov – a  miestne orientovaný prístup , v rámci ktorého sa politické výzvy identifikujú na regionálnej a miestnej úrovni a vplyv politiky sa posudzuje z hľadiska konzistentných ukazovateľov. To bolo veľmi dôležité vzhľadom na konkrétne riziká vyplývajúce z centralizácie – tak smerom k inštitúciám EÚ, ako aj k národným vládam – z hľadiska riadenia a úlohy EFRR a ESF. Parlament zamietol návrh na stanovenie vnútroštátnych – namiesto regionálnych – prahových limitov na sústredenie finančných prostriedkov EFRR na strategické ciele a posilnil miestny rozmer fondu tak, že navrhol vyčleniť aspoň 10 % národných prostriedkov na mestské oblasti a minimálne 5 % na integrovaný územný rozvoj v znevýhodnených oblastiach. V súvislosti s ESF Parlament opätovne potvrdil svoju kľúčovú úlohu v rámci politiky súdržnosti EÚ a svoj príspevok k dosahovaniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti po tom, ako Komisia prehodnotila úlohu fondu, pokiaľ ide o silné prepojenie s koordináciou makroekonomických politík členských štátov v rámci európskeho semestra.

Partneri a signatári iniciatívy #CohesionAlliance požadujú, aby politika súdržnosti bola dlhodobým investičným nástrojom pre všetky regióny , čo predstavuje spoločnú pozíciu Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ktorých návrhy poskytujú aj určitú flexibilitu pri plánovaní zdrojov v prípade nepredvídaných kríz a prírodných katastrof.

Značné zblíženie postojov s EP sa dosiahlo aj v súvislosti s výzvou na lepšiu koordináciu s ostatnými politikami EÚ, zjednodušením vykonávania tejto politiky a nesúhlasom s kondicionalitami, ktoré miestne a regionálne samosprávy alebo iní príjemcovia nemôžu ovplyvniť. Z tohto hľadiska predstavuje pozícia EP spočívajúca v nesúhlase so zmrazovaním európskych štrukturálnych a investičných fondov ako sankciami za porušenie fiškálnej disciplíny EÚ dôležitý vývoj a radikálnu zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Zatiaľ čo Rada bude počas nadchádzajúcich týždňov a mesiacov naďalej pracovať na politike súdržnosti, rokovania s Európskym parlamentom a Komisiou sa pravdepodobne obnovia až po európskych voľbách. Združenie #CohesionAlliance bude vyvíjať tlak na členské štáty a inštitúcie EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa občania Európy mohli naďalej spoliehať na silnú politiku súdržnosti znižujúcu rozdiely a poskytujúcu viac príležitostí všetkým miestnym komunitám.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023