Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí bojovať proti dezinformáciám na miestnej a regionálnej úrovni  
Miestni a regionálni politici pociťujú frustráciu z platforiem sociálnych médií a vyzývajú EÚ, aby pomáhala občianskej spoločnosti a miestnym samosprávam pri odhaľovaní dezinformácií.

Európska únia by mala urýchlene zapojiť miestne a regionálne orgány do boja proti dezinformáciám, uviedol Európsky výbor regiónov v správe prijatej 5. decembra. Zhromaždenie EÚ združujúce regionálnych a miestnych politikov takisto apelovalo na EÚ, aby vyvíjala väčší tlak na platformy sociálnych médií, aby na dezinformácie reagovali rýchlejšie, účinnejšie a primeranejšie.

Miestni a regionálni vedúci činitelia vypracovali odporúčania pre akčný plán EÚ o dezinformáciách z vlastnej iniciatívy, a preto tieto návrhy nie sú súčasťou procesu formálneho preskúmania EÚ. Ich jednostranné rozhodnutie zaslať svoje podnety inštitúciám EÚ s rozhodovacou právomocou však podčiarkuje význam, ktorý pripisujú lokalizácii boja proti dezinformáciám, vyvíjaniu väčšieho tlaku na súkromný sektor a vynaloženiu väčšieho úsilia a zdrojov na overovanie a spoluprácu s občianskou spoločnosťou.

Odporúčania vypracoval Randel Länts (EE/SES), poslanec zastupiteľstva obce Viljandi v južnom Estónsku, ktorý sa nazdáva, že „EÚ v súčasnosti pracuje najmä na národnej úrovni, ale proti dezinformáciám treba bojovať aj na miestnej úrovni. Akčný plán prijatý v decembri 2018 dostatočne nezohľadňuje miestnu a regionálnu úroveň, a to aj napriek tomu, že práve tam majú často pôvod problémy, ktoré súvisia s touto problematikou. Niektoré z riešení, ako je vzdelávanie, informovanie a aktivácia občanov, treba iniciovať aj v našich regiónoch a mestách. Väčšina miestnych samospráv však nemá dostatok vedomostí o tom, ako bojovať proti dezinformáciám, a ani postačujúce zdroje či zručnosti. Takže ide o oblasť, v ktorej môže EÚ zasiahnuť a povedať „máme nejaké finančné prostriedky“ a podporiť úsilie o zvýšenie schopnosti odhaľovať nepravdivé informácie a bojovať proti ich šíreniu, čiastočne prostredníctvom rozvoja sietí overovateľov faktov a kompenzovaním týchto občanov, ktorí ako overovatelia faktov preukázali svoju spoľahlivosť.“

Ďalej dodal: „Zároveň je zúfalo nutné, aby spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá pôsobili lokálnejšie. Ich zamestnanci zvyčajne nerozumejú jazyku, ani politickému a kultúrnemu kontextu dezinformačných kampaní, ktoré sa vedú v regiónoch EÚ. A ako vie každý, kto sa niekedy pokúsil nahlásiť dezinformácie či nenávistné prejavy, prevádzkovatelia sociálnych médií nemajú zavedený žiaden rýchly a účinný postup spätnej väzby. Ak svoj prístup nezlepšia dobrovoľne, musíme ich prinútiť prostredníctvom právnej regulácie. VR navrhuje opatrenia, ktoré reagujú na skutočnú povahu dezinformácií: tie pochádzajú z vonkajších aj vnútorných zdrojov, zameriavajú sa na našu miestnu a národnú identitu a sú často výrazne lokalizované. Musíme prinútiť internetové spoločnosti, aby seriózne zápasili s touto realitou – a my musíme urobiť to isté prostredníctvom spolupráce medzi všetkými úrovňami verejnej správy, občianskou spoločnosťou, členmi verejných platforiem a platforiem sociálnych médií.“

V jednom z odporúčaní, ktoré sa týkajú platforiem sociálnych médií, VR vyzýva EÚ, aby prostredníctvom regulácie alebo samoriadenia vyžadovala, aby platformy sociálnych médií vykonávali rozsiahlejšiu osvetovú činnosť s cieľom vzdelávať užívateľov o dezinformáciách a overovaní zdrojov, a aby kontextualizovali príspevky a upozorňovali používateľov na zdroje dezinformácií pred voľbami a počas kríz. Platformy by prispeli k financovaniu sietí overovania faktov a k plateniu jednotlivých overovateľov faktov.

Odporúčania zahŕňajú zásady a myšlienky, ktoré majú za cieľ ochranu osobných slobôd, predchádzanie nadmernej reakcii a vytváranie verejnej podpory. VR v stanovisku varuje, že „bez dostatočnej transparentnosti existuje veľké riziko, že opatrenia na boj proti dezinformáciám sa samy stanú terčmi nepriateľských informačných útokov“, a preto trvá na svojom presvedčení, že „občania musia mať možnosť získať obšírne informácie a byť priebežne informovaní napríklad o ochrane údajov, spracovaní osobných údajov a aspektoch financovania“. „Prípadné šírenie dezinformácií sa musí systematicky a nepretržite monitorovať,“ – „ale nie vždy,“ dodáva a odporúča, aby sa takéto intenzívne monitorovanie obmedzilo na obdobie „pred voľbami, počas kríz a v prípade rýchlych spoločenských zmien“.

Činnosť EÚ proti dezinformáciám spočíva na štyroch pilieroch: zlepšovanie odhaľovania dezinformácií, koordinácia reakcií, mobilizácia súkromného sektora pri prijímaní opatrení a zvyšovanie informovanosti verejnosti.

Opatrenia na boj proti dezinformáciám na úrovni EÚ sa začali v roku 2015 vytvorením pracovnej skupiny s cieľom zlepšiť schopnosť EÚ predvídať dezinformačné aktivity, zaoberať sa nimi a reagovať na ne, posilniť mediálne prostredie v členských i susedských štátoch EÚ a informovať o politikách EÚ v jej východnom susedstve. Rozsah práce EÚ sa odvtedy rozšíril a prehĺbil tak z geografického, ako aj z tematického hľadiska. Podnety od expertnej skupiny na vysokej úrovni v roku 2017 a z verejných konzultácií prispeli v apríli 2018 k prijatiu európskeho prístupu k boju proti dezinformáciám na internete . Platformy sociálnych médií sa odvtedy dohodli na dobrovoľnom kódexe nakladania s dezinformáciami , pričom EÚ varovala, že ak neprijmú primerané opatrenia, mohla by nasledovať právna regulácia tejto oblasti. Akčný plán Európskej komisie proti dezinformáciám bol prijatý v decembri 2018 a v marci 2019 Komisia pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v máji 2019, vytvorila systém včasného varovania.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-FIGHT-DISINFORMATION-AT-THE-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023