Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ potrebuje na obnovenie európskeho projektu svojich milión miestnych lídrov  
Mestá a regióny EÚ načrtli víziu obnovy Európy pred zasadnutím lídrov EÚ v Sibiu

Európska únia musí prepracovať spôsob, akým funguje a poskytnúť väčší priestor názorom svojich regiónov a miest, ak chce v spolupráci s občanmi obnoviť európsky projekt a vyhovieť ich sociálnym a hospodárskym potrebám. To bol hlavný odkaz miestnych a regionálnych predstaviteľov EÚ, ktorí predstavili svoju víziu obnovenej Európy vo vyhlásení odovzdanom prezidentovi Rumunska Klausovi Iohannisovi pred neformálnym zasadnutím lídrov EÚ 9. mája v Sibiu.

Odovzdanie vyhlásenia sa uskutočnilo počas tohtoročného najväčšieho stretnutia vedúcich miestnych a regionálnych predstaviteľov EÚ na 8. európskom summite regiónov a miest , ktorý sa konal v rumunskej Bukurešti, hlavnom meste krajiny, ktorá vykonáva svoje historicky prvé šesťmesačné rotujúce predsedníctvo EÚ. Pod vedením Európskeho výboru regiónov – zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy – a s podporou všetkých regiónov a miest z celej Únie je v tomto vyhlásení Európskej únii adresovaná výzva, aby posilnila postavenie svojich regiónov a miest s cieľom utužiť demokraciu a obnoviť spojenie s občanmi. V súvislosti s riešením transformačných výziev, ako je globalizácia, zmena klímy a demografické zmeny, obsahuje vyhlásenie výzvu, aby EÚ urýchlene schválila ambiciózny budúci rozpočet EÚ, ktorý regiónom a mestám umožní podporovať sociálne začlenenie, dosiahnuť uhlíkovú neutrálnosť a spĺňať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Rumunský prezident Klaus Iohannis vyhlásil: „Európsky výbor regiónov je angažovaným partnerom, ktorý sa pripája k nášmu úsiliu priblížiť európsku činnosť jej príjemcom – našim regiónom, mestám, občanom. Z miestnej a regionálnej perspektívy politickej činnosti sa efektívna správa vecí verejných na európskej úrovni odráža na konkrétnych opatreniach a výsledkoch, akými sú väčšia súdržnosť, kvalitné pracovné miesta, udržateľný hospodársky rast, moderná infraštruktúra a prepojenosť, ako aj prekonanie rozvojových rozdielov, zlepšenie životnej úrovne a ponuka kvalitných verejných služieb. V súčasnom kontexte sa musíme snažiť hlavne o väčšie zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu EÚ, ako aj o odstránenie pocitu, že medzi činnosťou Únie a občanmi sa vytvorila priepasť.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz počas odovzdania vyhlásenia povedal: „Európska únia potrebuje svoje mestá a regióny rovnako, ako mestá a regióny potrebujú Európsku úniu. Európa stelesňuje blízkosť a sociálny pokrok. Všetky úrovne správy musia prevziať svoju časť zodpovednosti za Európu tak, aby sa EÚ stala viditeľnejšou, účinnejšou, demokratickejšou a bližšou občanom, pričom nebude na nikoho zabúdať. Vychádzajúc zo základných hodnôt EÚ, ktorými sú súdržnosť, jednota a solidarita, potrebujeme novú zmluvu, ktorá posilní najdôveryhodnejšiu úroveň verejnej správy, a to jeden milión miestnych a regionálnych lídrov, aby sa stali aktérmi zmeny EÚ. To tiež znamená, že musia mať k dispozícii adekvátne finančné prostriedky a získať väčšiu váhu v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.“

Vo svojom príhovore počas záverečného zasadnutia prvý podpredseda VR Markku Markkula povedal: „EÚ musí obnoviť dôveru na zaistenie lepšej európskej budúcnosti. Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je posilnenie väzieb a spolupráce s mládežou a všetkými aktérmi v mestách a regiónoch, ako aj činností zameraných na tieto skupiny. Je v silách miestnych a regionálnych aktérov zrealizovať zmeny. Mestá a regióny riešia spoločenské výzvy a spoločne vytvárajú udržateľný a inkluzívny rast.“

Poznámka pre redaktorov:

Vyhlásenie zo samitu miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov nazvané „ Budovanie EÚ od základu s našimi regiónmi a mestami “, poslúži ako postoj regiónov a miest adresovaný lídrom inštitúcií EÚ a hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa stretnú 9. mája v rumunskom Sibiu , aby diskutovali o budúcnosti EÚ.

Európsky výbor regiónov vyzval na zvýšenie budúceho rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020 z 1 % na 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ27. Takisto inicioval založenie združenia #CohesionAlliance – koalície tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Združenie bolo vytvorené v spolupráci s poprednými európskymi asociáciami miestnych a regionálnych samospráv a požaduje, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie.

Publikácia: Budúcnosť Európy: hľadisko regiónov a miest , 9. októbra 2018.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 24 99