Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí viac spolupracovať s regiónmi a mestami v otázkach zdravia  

Miestni a regionálni lídri sa domnievajú, že EÚ by mala zohrávať väčšiu úlohu v oblasti zdravia, zintenzívniť spoluprácu s mestami a regiónmi a radikálne zmeniť trh s liekmi, aby dokázala odolávať zdravotným krízam.

Miestni a regionálni lídri sa stavajú za rozhodnejšiu úlohu Európskej únie v otázkach zdravia a podporujú plány EÚ na zabezpečenie stability a bezpečnosti dodávok kritických liekov a vybavenia. Vo viacerých odporúčaniach prijatých na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov 7. – 9. mája však tiež tvrdia, že plány EÚ odolávať zdravotným krízam sú ohrozené, keďže sa venuje príliš malá pozornosť významu miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú pilierom systémov zdravotnej starostlivosti v dvoch tretinách krajín EÚ.

Ak by zákonodarcovia EÚ prijali tieto odporúčania, agentúry EÚ, ako je Európska agentúra pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, by museli úzko spolupracovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami a plne využiť potenciál cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti. Okrem podpory rozvoja pohotovostných rezerv zdravotníckych výrobkov sa ako súčasť úsilia o zvýšenie bezpečnosti a transparentnosti na nefunkčnom trhu s farmaceutickými výrobkami v návrhoch presadzuje zisťovanie príčin nedostatku liekov, čo je problém, ktorý tu bol už pred pandémiou. VR takisto vyzýva na vytvorenie siete vysokokvalitných referenčných nemocníc zameraných na výskum a liečbu infekčných chorôb.

Odporúčania sú obsiahnuté v troch stanoviskách, z ktorých jedno hodnotí základné prvky európskej zdravotnej únie , ktoré už predstavila Európska komisia, a druhé dve stanoviská sa zameriavajú na Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a na Európsku agentúru pre lieky a farmaceutickú stratégiu EÚ.

Ako upozornil predseda zastupiteľstva regiónu Benátsko a spravodajca stanoviska Európska zdravotná únia: posilnenie odolnosti EÚ Roberto Ciambetti (IT/EKR): „Miestne a regionálne samosprávy sú v rôznej miere zodpovedné za zdravotnú starostlivosť v 19 z 27 štátov a v mnohých z nich ju tiež pomáhajú financovať. Bez intenzívneho zapojenia týchto samospráv nie je možná európska zdravotná únia schopná rýchlo zvládnuť pandémie. Potrebujeme sieť referenčných nemocníc, väčšie výrobné kapacity v Európe, veľké núdzové zásoby a lepšie údaje, aby sme vedeli, kde sú naše slabé miesta.“

V podobnom duchu sa vyjadrila aj poslankyňa regionálneho snemu Dalarna Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), spravodajkyňa stanoviska Farmaceutická stratégia pre Európu a legislatívny návrh na zmenu mandátu Európskej agentúry pre lieky (EMA) : „Veľmi vítame farmaceutickú stratégiu zameranú na pacienta, ktorú prijala Komisia s cieľom zabezpečiť, aby všetci pacienti v celej Európe mali prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným liekom za bežných podmienok, ako aj počas zdravotnej krízy. Keďže miestne a regionálne samosprávy často zohrávajú kľúčovú úlohu pri financovaní, hodnotení a poskytovaní liekov, ako aj pri krízovom riadení a pripravenosti, v našom stanovisku sa poukazuje na potrebu zahrnúť ich do spolupráce pri vypracúvaní návrhov Komisie vo farmaceutickej oblasti.“

Maršálek Západopomoranského vojvodstva Olgierd Geblewicz (PL/EĽS), spravodajca stanoviska Cezhraničné ohrozenia zdravia a mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), potvrdil tento postoj: „VR sa nazdáva, že regióny by mali byť na politickej úrovni plne zapojené do vypracúvania a vykonávania vnútroštátnych plánov pripravenosti a reakcií. Žiada, aby sa zaviedli účinné nástroje na koordináciu medzi pohraničnými regiónmi vrátane regiónov na vonkajších hraniciach Európskej únie a navrhuje vytvorenie medziregionálnych cezhraničných kontaktných skupín. Predstavitelia VR ako inštitúcie, ktorá zastupuje miestne a regionálne samosprávy zo všetkých krajín Európskej únie, by okrem toho mali byť ako pozorovatelia zapojení do práce tímov, výborov a pracovných skupín zriadených na úrovni EÚ na riešenie mimoriadnych situácií v oblasti zdravia, najmä v rámci poradného výboru pre mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia.“

V ďalších odporúčaniach uvedených v týchto troch stanoviskách VR vyslovil predbežnú podporu myšlienke zriadiť nový Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie a naliehavo vyzval Európsku komisiu, aby predložila „konkrétnejšie“ a „vecnejšie“ návrhy na zvýšenie bezpečnosti dodávok liekov, pričom by sa malo vychádzať z potrieb a skúseností miestnej a regionálnej úrovne. Komisiu takisto požiadal, aby vo svojich návrhoch zdôraznila obavy týkajúce sa bezpečnosti údajov. VR podporuje revíziu mandátu ECDC a zdôrazňuje, že súčasne s ňou je potrebné budovať kapacity, napríklad digitálnej infraštruktúry a telemedicíny. Rovnako je podľa neho nutné venovať pozornosť potenciálu medzinárodnej spolupráce v pohraničných regiónoch.

Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online, prijal aj stanovisko Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a uznesenie o  voľnom pohybe počas pandémie COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) a zvýšení výroby očkovacích látok . Uznesenie zahŕňa výzvu na „dočasné pozastavenie patentov na lieky a zdravotnícke technológie na liečbu alebo prevenciu ochorenia COVID-19“. Odporúčania v stanovisku o ponaučeniach z krízy, ktoré vypracovala poslankyňa Flámskeho parlamentu Joke Schauvliege (BE/EĽS), sa týkali aj nezdravotníckych aspektov krízy s osobitným zameraním na skúsenosti vidieckych a okrajových regiónov. Toto stanovisko na žiadosť Európskej komisie prispeje k vypracovaniu jej správy pre Radu Európskej únie, inštitúciu, ktorá združuje ministrov jednotlivých členských štátov EÚ, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky.

Európsky výbor regiónov vo svojom prvom výročnom regionálnom a miestnom barometri , ktorý bol zverejnený v októbri 2020, zistil veľmi výrazné rozdiely v  poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi regiónmi v EÚ, ako aj medzi regiónmi jednotlivých členských štátov. Z  prieskumu , ktorý sa uskutočnil v rámci výročného regionálneho a miestneho barometra vyplýva, že Európania dôverujú regionálnym a miestnym samosprávam viac než EÚ alebo svojej vláde a ak by sa umožnil väčší vplyv miestnych a regionálnych samospráv, pozitívne by to ovplyvnilo schopnosť EÚ riešiť problémy. Zdravie je oblasťou, v ktorej by podľa Európanov mali mať regionálne a miestne samosprávy väčší vplyv na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ.

Kontext

Správy a štúdie Európskeho výboru regiónov: Výročný regionálny a miestny barometer ( úplná správa vplyv na zdravie v údajoch, október 2020); Vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na regionálne a miestne samosprávy (spoločný prieskum VR a OECD, október 2020); Posudzovanie územného vplyvu: stav miest a regiónov v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (október 2020); Reakcie regionálnej zdravotnej politiky na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 (október); Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v európskych regiónoch (október 2020).

Skúsenosti na miestnej úrovni : Platforma VR na výmenu informácií (skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv počas prvej vlny pandémie); Nové perspektívy miest (správa siete Eurocities s desiatkami príkladov opatrení, iniciatív a projektov na úrovni obcí).

Kontakt

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023