Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí urobiť z inkluzívnosti podstatu digitálneho a ekologického prechodu  

Miestni a regionálni predstavitelia EÚ vyzvali v rámci diskusie s fínskou ministerkou pre európske záležitosti Tytti Tuppurainen Európsku úniu, aby zabezpečila, že všetky regióny a ich občania budú mať prospech z digitálnych a ekologických zmien, ktoré formujú naše spoločnosti. Európsky výbor regiónov (VR) prijal 9. októbra dve stanoviská vypracované na žiadosť fínskeho predsedníctva Rady EÚ, ktoré sa zameriavajú na problematiku digitálnej priepasti a zabezpečenie súdržnosti a solidarity pre všetkých Európanov.

V súvislosti s cieľom dosiahnuť do roku 2050 v EÚ uhlíkovú neutrálnosť fínska ministerka Tuppurainen pripomenula, že „je zodpovednosťou EÚ spolu s inými veľkými hospodárstvami, aby prevzali vedúcu úlohu pri prechode na digitálne, udržateľné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Prechod by sa mal vnímať ako príležitosť. Musíme prijať a formovať zmeny, ktoré prináša ekologická transformácia, technologický vývoj a globalizácia tak, aby sa na nikoho nezabudlo.“

Ako ďalej dodala, „politika súdržnosti významne prispieva k udržateľnému a inkluzívnemu rastu vo všetkých regiónoch EÚ a pomáha nám riešiť výzvy, ktorým EÚ čelí. Je to dôležitý nástroj na stimulovanie udržateľného hospodárskeho rastu a zmenšovanie regionálnych rozdielov. Budúca politika súdržnosti musí byť zároveň viac orientovaná na výsledky a musí byť účinná a tematicky zameraná.“

„Všetky regióny a mestá musia využívať výhody digitálneho hospodárstva, ak chceme vybudovať konkurencieschopnú, inkluzívnu a udržateľnú Európu. Digitálna transformácia našich hospodárstiev ide ruka v ruke s hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou Európy. Pomôže nielen vytvárať pracovné miesta, ale tiež podporí regióny a mestá, a to najmä vo vidieckych a prechodných oblastiach, aby sa čo najskôr preorientovali smerom k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti, ktorú musí Európa dosiahnuť do roku 2050. Regióny a mestá však nebudú schopné dosiahnuť výsledky bez dostatočných investícií. Naša spoločná budúcnosť v nadchádzajúcich rokoch bude závisieť od objemu a formy budúceho rozpočtu EÚ. Zníženie regionálnych investícií a centralizácia finančných prostriedkov bude pre Európu znamenať krok späť,“ uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz .

V prvom z týchto dvoch stanovísk sa poukazuje na to, že prístup k digitálnej spoločnosti a aktívne zapojenie do nej sú kľúčom k úspechu budúceho miestneho a regionálneho rozvoja. Zároveň sa zdôrazňuje digitálna súdržnosť ako dôležitý dodatočný rozmer tradičnej koncepcie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti vymedzenej v zmluvách EÚ. VR však vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska komisia v rámci priorít svojho nadchádzajúceho politického programu nekladie dostatočný dôraz na inkluzívny digitálny jednotný trh, ktorý prospieva všetkým občanom v celej Európskej únii.

Spravodajkyňa a členka mestskej rady v Kerave Anne Karjalainen (FI/SES), zdôraznila, že „digitálna transformácia musí vychádzať z udržateľného a konkurencieschopného dátového hospodárstva EÚ. Namiesto vývoja produktov založeného na technológii by sa mala pozornosť sústrediť na vytváranie techník, služieb a produktov zameraných na človeka, vrátane koncepcie zameranej na používateľa, spolutvorby a rýchlej realizácie pilotných projektov.“

S cieľom zaručiť právo na pripojenie pre každého európskeho občana vyzýva VR na väčšiu podporu zavádzania vysokorýchlostných širokopásmových sietí a sietí 5G v miestnych komunitách bez ohľadu na ich veľkosť a hustotu obyvateľstva. V stanovisku spravodajkyne Karjalainen sa tiež požaduje zvýšenie investícií do digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti, kybernetickej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa v oblasti digitálneho hospodárstva a vyzdvihuje sa úloha regionálnych sietí centier digitálnych inovácií pri vykonávaní nového programu Digitálna Európa.

Digitalizácia a zavádzanie inteligentných riešení vo verejných službách, najmä v odvetví dopravy a energetiky, sú takisto kľúčom k urýchleniu udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. V  stanovisku , ktoré vypracoval poslanec Flámskeho parlamentu Andries Gryffroy (BE/EA), sa venuje pozornosť úlohe inteligentných miest pri zabezpečovaní spravodlivého prechodu na klimatickú neutrálnosť a plnenie cieľov udržateľného rozvoja na miestnej úrovni.

Spravodajca Gryffroy upozornil, že „mestá a spoločenstvá zohrávajú dôležitú úlohu pri prechode na klimaticky neutrálnu a biologicky rozmanitú Európu efektívne využívajúcu zdroje. Musíme vytvoriť viac lepších príležitostí na pomoc a podporu miestnych a regionálnych aktérov v tomto vývoji. Bude potrebný prístup zdola nahor s inteligentnými opatreniami, ktoré sa vyvíjajú mimo miestnej spolupráce. Táto inkluzívnosť je rovnako potrebná na odstránenie digitálnej priepasti, aby sa zabezpečilo, že pri prechode na digitálnu spoločnosť nie sú opomenuté najslabšie strany.“

Podkladové informácie

Politika súdržnosti je hlavným zdrojom financovania, ktoré poskytuje EÚ na zlepšenie prepojenia. V terajšom viacročnom finančnom rámci EÚ (na roky 2014 – 2020) bolo vyčlenených 6,94 mld. EUR z prostriedkov EŠIF – najmä z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – na zavedenie širokopásmového pripojenia. Očakáva sa, že do konca roka 2020 získa vďaka tomuto financovaniu ďalších 14,6 milióna domácností prístup k širokopásmovému pripojeniu, 77 500 spoločností dostane podporu na zlepšenie využívania služieb IKT a 41,7 mil. ľudí bude môcť využívať lepšie zdravotnícke služby vrátane elektronického zdravotníctva. Financovanie sa poskytuje aj z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a Nástroja na prepájanie Európy vrátane fondu pre širokopásmové pripojenie zriadeného v roku 2018. Ďalšie informácie .

VR od roku 2017 spolupracuje s Európskou komisiou na spoločnej platforme pre širokopásmové pripojenie , v rámci ktorej miestne rozhodovacie orgány a experti skúmajú možnosti zavádzania rýchlejšieho, lepšieho a udržateľného vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých európskych regiónoch, pričom pracujú na odstránení digitálnej priepasti existujúcej z dôvodu zemepisnej polohy alebo zlyhania trhu. Platforma rozširuje svoju činnosť na širšie aspekty digitálnej spoločnosti a hospodárstva. Predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula vypracovali pozičný dokument s názvom Digitálna agenda pre všetkých , ktorý bol predložený na zhromaždení pre digitálnu agendu v roku 2019.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 2822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu