Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí zvýšiť svoje kapacity výroby liekov  

Miestni a regionálni lídri v súvislosti s ponaučeniami z pandémie poukázali na nedostatočné výrobné kapacity, dlhodobé rozdiely medzi mestskými a vidieckymi regiónmi a nedostatočnú spoluprácu.

Členovia Európskeho výboru regiónov 7. mája uviedli, že Európska únia musí zmenšiť svoju závislosť od zahraničných výrobcov tým, že bude podporovať návrat výroby kritických liekov a ochranných prostriedkov na európsku pôdu. Požiadavka strategickej autonómie je jedným z odporúčaní obsiahnutých v stanovisku na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 .

Podľa stanoviska medzi prostriedky na zlepšenie schopnosti EÚ predchádzať zdravotným krízam, riadiť ich a zotaviť sa z nich patrí aj väčšia vzájomná spolupráca verejných orgánov na miestnej, regionálnej, národnej aj európskej úrovni. V odporúčaniach sa osobitná pozornosť venuje situácii vidieka, pričom sa od EÚ dôrazne žiada, aby zväčšila flexibilitu svojho rozpočtu a pravidiel štátnej pomoci a zmenšila rozdiely medzi mestskými a vidieckymi komunitami, najmä pokiaľ ide o digitálnu a dopravnú infraštruktúru. Miestni a regionálni lídri tiež naliehali na EÚ, aby miestne a regionálne samosprávy viacej zapájala do prípravy nových nástrojov EÚ, ako sú plány obnovy Next Generation EÚ a mechanizmus reakcie na potravinovú krízu.

Spravodajkyňa stanoviska na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a poslankyňa Flámskeho parlamentu Joke Schauvliege (BE/EĽS) uviedla, že „stanovisko je odrazom rozsiahlych konzultácií a účasti regiónov, občianskej spoločnosti a odborníkov z rôznych oblastí a poukazuje na všeobecnú potrebu vyvodiť vážne ponaučenia z koronavírusovej krízy. Európa musí napríklad venovať väčšiu pozornosť intenzívnej spolupráci s regionálnou a miestnou úrovňou a obe úrovne zapojiť do diskusie ako plnohodnotných partnerov. Diskusia o budúcnosti Európy je príležitosťou zamyslieť sa nad všeobecnejšou víziou Európy vrátane právomocí EÚ v oblasti zdravia.“

Stanovisko bolo vypracované na žiadosť generálnej tajomníčky Európskej komisie a prispeje k príprave jej správy pre Radu Európskej únie, teda pre inštitúciu, v ktorej sa schádzajú ministri jednotlivých členských štátov EÚ, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky.

Výzva na väčšie zapájanie odzrkadľuje dlhodobú snahu VR zasadzovať sa za spoluprácu rôznych úrovní verejnej správy. Výbor je zároveň znepokojený obnovou hraníc počas pandémie a jej osobitným vplyvom na pohraničné regióny. Vyjadruje však aj obavu, že reakcia EÚ na pandémiu je príliš centralizovaná a zameriava sa na spoluprácu s národnými orgánmi. Odporúčania zahŕňajú požiadavku, aby cezhraničná spolupráca bola súčasťou všetkých núdzových plánov a aby sa zriadili medziregionálne cezhraničné kontaktné skupiny. Zlepšilo by to cezhraničnú komunikáciu a spoluprácu členských štátov s pohraničnými regiónmi.

Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online, prijal aj uznesenie o voľnom pohybe počas pandémie COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) a zvýšení výroby očkovacích látok , ktoré obsahovalo aj výzvu na dočasné pozastavenie platnosti patentov farmaceutických spoločností. Výbor okrem toho schválil tri stanoviská zamerané na rozvoj zdravotnej infraštruktúry a zdravotných politík na úrovni EÚ, ktoré by urýchlili úsilie EÚ o dosiahnutie strategickej autonómie a odolávanie zdravotným krízam. Predseda zastupiteľstva regiónu Benátsko Roberto Ciambetti (IT/EKR) pripravil stanovisko o  Európskej zdravotnej únii , poslankyňa regionálneho snemu Dalarna Birgitta Sacrédeusová (SE/EĽS) bola zodpovedná za prípravu odporúčaní týkajúcich sa farmaceutickej stratégie pre Európu a úlohy Európskej agentúry pre lieky a maršálek Západopomoranského vojvodstva Olgierd Geblewicz (PL/EĽS) zasa navrhol zmeny mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb .

Európsky výbor regiónov vo svojom prvom výročnom regionálnom a miestnom barometri zverejnenom v októbri 2020 zistil, že medzi regiónmi EÚ aj jednotlivých členských štátov sú veľmi výrazné rozdiely v  poskytovaní zdravotnej starostlivosti . Z  prieskumu uskutočneného v rámci výročného regionálneho a miestneho barometra vyplýva, že Európania dôverujú regionálnym a miestnym samosprávam viac než EÚ alebo svojej vláde. Ak by sa umožnil väčší vplyv miestnych a regionálnych samospráv, pozitívne by to ovplyvnilo schopnosť EÚ riešiť problémy. Zdravie je oblasťou, v ktorej by podľa Európanov mali mať regionálne a miestne samosprávy väčší vplyv na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ.

Kontext

Správy a štúdie Európskeho výboru regiónov: Výročný regionálny a miestny barometer ( úplná správa vplyv na zdravie v údajoch, október 2020); Vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na regionálne a miestne samosprávy (spoločný prieskum VR a OECD, október 2020); Posudzovanie územného vplyvu: stav miest a regiónov v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (október 2020); Reakcie regionálnej zdravotnej politiky na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 (október); Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v európskych regiónoch (október 2020).

Skúsenosti na miestnej úrovni : Platforma VR na výmenu informácií (skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv počas prvej vlny pandémie); Nové perspektívy miest (správa siete Eurocities s desiatkami príkladov opatrení, iniciatív a projektov na úrovni obcí).

Kontakt

Andrew Gardner

tel.: +32 473 843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023