Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí zvýšiť svoje kapacity výroby liekov  

Miestni a regionálni lídri v súvislosti s ponaučeniami z pandémie poukázali na nedostatočné výrobné kapacity, dlhodobé rozdiely medzi mestskými a vidieckymi regiónmi a nedostatočnú spoluprácu.

Členovia Európskeho výboru regiónov 7. mája uviedli, že Európska únia musí zmenšiť svoju závislosť od zahraničných výrobcov tým, že bude podporovať návrat výroby kritických liekov a ochranných prostriedkov na európsku pôdu. Požiadavka strategickej autonómie je jedným z odporúčaní obsiahnutých v stanovisku na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 .

Podľa stanoviska medzi prostriedky na zlepšenie schopnosti EÚ predchádzať zdravotným krízam, riadiť ich a zotaviť sa z nich patrí aj väčšia vzájomná spolupráca verejných orgánov na miestnej, regionálnej, národnej aj európskej úrovni. V odporúčaniach sa osobitná pozornosť venuje situácii vidieka, pričom sa od EÚ dôrazne žiada, aby zväčšila flexibilitu svojho rozpočtu a pravidiel štátnej pomoci a zmenšila rozdiely medzi mestskými a vidieckymi komunitami, najmä pokiaľ ide o digitálnu a dopravnú infraštruktúru. Miestni a regionálni lídri tiež naliehali na EÚ, aby miestne a regionálne samosprávy viacej zapájala do prípravy nových nástrojov EÚ, ako sú plány obnovy Next Generation EÚ a mechanizmus reakcie na potravinovú krízu.

Spravodajkyňa stanoviska na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a poslankyňa Flámskeho parlamentu Joke Schauvliege (BE/EĽS) uviedla, že „stanovisko je odrazom rozsiahlych konzultácií a účasti regiónov, občianskej spoločnosti a odborníkov z rôznych oblastí a poukazuje na všeobecnú potrebu vyvodiť vážne ponaučenia z koronavírusovej krízy. Európa musí napríklad venovať väčšiu pozornosť intenzívnej spolupráci s regionálnou a miestnou úrovňou a obe úrovne zapojiť do diskusie ako plnohodnotných partnerov. Diskusia o budúcnosti Európy je príležitosťou zamyslieť sa nad všeobecnejšou víziou Európy vrátane právomocí EÚ v oblasti zdravia.“

Stanovisko bolo vypracované na žiadosť generálnej tajomníčky Európskej komisie a prispeje k príprave jej správy pre Radu Európskej únie, teda pre inštitúciu, v ktorej sa schádzajú ministri jednotlivých členských štátov EÚ, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky.

Výzva na väčšie zapájanie odzrkadľuje dlhodobú snahu VR zasadzovať sa za spoluprácu rôznych úrovní verejnej správy. Výbor je zároveň znepokojený obnovou hraníc počas pandémie a jej osobitným vplyvom na pohraničné regióny. Vyjadruje však aj obavu, že reakcia EÚ na pandémiu je príliš centralizovaná a zameriava sa na spoluprácu s národnými orgánmi. Odporúčania zahŕňajú požiadavku, aby cezhraničná spolupráca bola súčasťou všetkých núdzových plánov a aby sa zriadili medziregionálne cezhraničné kontaktné skupiny. Zlepšilo by to cezhraničnú komunikáciu a spoluprácu členských štátov s pohraničnými regiónmi.

Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online, prijal aj uznesenie o voľnom pohybe počas pandémie COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) a zvýšení výroby očkovacích látok , ktoré obsahovalo aj výzvu na dočasné pozastavenie platnosti patentov farmaceutických spoločností. Výbor okrem toho schválil tri stanoviská zamerané na rozvoj zdravotnej infraštruktúry a zdravotných politík na úrovni EÚ, ktoré by urýchlili úsilie EÚ o dosiahnutie strategickej autonómie a odolávanie zdravotným krízam. Predseda zastupiteľstva regiónu Benátsko Roberto Ciambetti (IT/EKR) pripravil stanovisko o  Európskej zdravotnej únii , poslankyňa regionálneho snemu Dalarna Birgitta Sacrédeusová (SE/EĽS) bola zodpovedná za prípravu odporúčaní týkajúcich sa farmaceutickej stratégie pre Európu a úlohy Európskej agentúry pre lieky a maršálek Západopomoranského vojvodstva Olgierd Geblewicz (PL/EĽS) zasa navrhol zmeny mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb .

Európsky výbor regiónov vo svojom prvom výročnom regionálnom a miestnom barometri zverejnenom v októbri 2020 zistil, že medzi regiónmi EÚ aj jednotlivých členských štátov sú veľmi výrazné rozdiely v  poskytovaní zdravotnej starostlivosti . Z  prieskumu uskutočneného v rámci výročného regionálneho a miestneho barometra vyplýva, že Európania dôverujú regionálnym a miestnym samosprávam viac než EÚ alebo svojej vláde. Ak by sa umožnil väčší vplyv miestnych a regionálnych samospráv, pozitívne by to ovplyvnilo schopnosť EÚ riešiť problémy. Zdravie je oblasťou, v ktorej by podľa Európanov mali mať regionálne a miestne samosprávy väčší vplyv na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ.

Kontext

Správy a štúdie Európskeho výboru regiónov: Výročný regionálny a miestny barometer ( úplná správa vplyv na zdravie v údajoch, október 2020); Vplyv krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na regionálne a miestne samosprávy (spoločný prieskum VR a OECD, október 2020); Posudzovanie územného vplyvu: stav miest a regiónov v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19 (október 2020); Reakcie regionálnej zdravotnej politiky na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 (október); Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v európskych regiónoch (október 2020).

Skúsenosti na miestnej úrovni : Platforma VR na výmenu informácií (skúsenosti miestnych a regionálnych samospráv počas prvej vlny pandémie); Nové perspektívy miest (správa siete Eurocities s desiatkami príkladov opatrení, iniciatív a projektov na úrovni obcí).

Kontakt

Andrew Gardner

tel.: +32 473 843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :