Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Investície EÚ do pracovných miest, vzdelávania a sociálneho začlenenia sa musia riadiť v partnerstve s regiónmi a mestami  

Vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a partnerstvu EÚ s vnútroštátnymi a regionálnymi správami si v rokoch 2007 až 2014 našlo prácu 9,4 mil. Európanov a kvalifikáciu získalo 8,7 mil. osôb. Úsilie Európskeho výboru regiónov sa sústreďuje na to, aby sa tieto výsledky primerane zohľadnili a aby v nadchádzajúcom dlhodobom rozpočte EÚ nedošlo k zníženiu objemu finančných prostriedkov v rámci fondu, resp. k ich presmerovaniu s cieľom stimulovať prísne centralizované opatrenia.

ESF je hlavným nástrojom EÚ na podporu politík zamestnanosti v objeme viac ako 80 miliárd EUR v rokoch 2014 až 2020. Jeho cieľom je prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest, produktivity práce, rovnosti príležitostí a sociálneho začlenenia znižovať rozdiely medzi európskymi regiónmi a mestami a v rámci nich. Medzi jeho priority patria podpora adaptability pracovníkov a podnikov, zlepšovanie prístupu k zamestnaniu, uľahčovanie prechodu zo školy na pracovisko a rozširovanie odbornej prípravy, poskytovanie pomoci znevýhodneným skupinám pri hľadaní práce, boj proti chudobe a znižovanie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou.

V stanovisku na tému Preskúmanie ESF v polovici trvania v rámci prípravy návrhu na obdobie po roku 2020, ktoré bolo vypracované pod vedením predsedníčky regiónu Umbria a skupiny SES vo VR Catiuscie Marini (IT/SES), vedúci zástupcovia na miestnej a regionálnej úrovni poukázali na to, že fond zohráva v budúcnosti Európy kľúčovú úlohu.

„Chceme, aby občania boli v rámci budúceho rozpočtu EÚ na prvom mieste a aby rozpočet konkrétne reagoval na sociálne výzvy. Európsky sociálny fond je najúčinnejším nástrojom v rukách miestnych a regionálnych orgánov, ktorý môže poskytnúť tieto odpovede.“ Pani Marini uviedla, že „Európsky výbor regiónov preto rozhodne nesúhlasí s akýmkoľvek plánom na vytvorenie nového fondu mimo rámca politiky súdržnosti, ktorý by podporoval koordináciu členských štátov zdola nahor bez spojitosti s aktuálnymi potrebami miestnych spoločenstiev“, a zdôraznila, že „ESF musí zostať jedným z európskych štrukturálnych a investičných fondov a základným prvkom politiky súdržnosti v záujme toho, aby sa využili všetky možné synergie s ostatnými štrukturálnymi fondmi, a to najmä s fondmi určenými na regionálny rozvoj a rozvoj vidieka.“

Kľúčové výzvy budúceho desaťročia, ako je adaptácia odvetví, ktoré sa musia digitalizovať, znižovanie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, pomoc migrujúcim pracovníkom pri integrácii alebo vhodné skontaktovanie uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi, možno účinne riešiť iba tak, že sa zohľadnia konkrétne potreby a zmobilizujú sa miestni aktéri. Výbor preto chce, aby bol ESF naďalej kľúčovým prvkom regionálnej politiky súdržnosti a aby bol riadený prostredníctvom partnerstiev medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi správami a hospodárskymi a sociálnymi aktérmi v príslušných oblastiach.

Je to mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o návrhy reforiem, ktoré boli skompletizované v súvislosti s prípravnými prácami týkajúcimi sa budúceho viacročného finančného rámca (VFR), keďže finančný plán stanovuje na obdobie 2021 – 2027 výdavkové stropy pre všetky politiky EÚ. Súčasné možnosti zahŕňajú spojenie ESF s ostatnými nástrojmi zameranými na podporu zamestnanosti a ľudského kapitálu (o. i. s Iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii) s cieľom vytvoriť „zastrešujúci fond“ so spoločnými pravidlami. Takýto fond by podporoval vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Európska komisia vypracúva každý rok v súvislosti s európskym semestrom (postup pre koordináciu makroekonomických politík v celej EÚ).

Na základe tohto scenára by bol systém spoločnej tvorby programov, ktorý v súčasnosti zahŕňa Európsku komisiu, národné vlády a regióny, nahradený zmluvnými dojednaniami, pričom by sa pre členské štáty uvoľnili finančné prostriedky z ESF pod podmienkou, že plnia ciele štrukturálnych reforiem stanovené počas európskeho semestra.

Členovia VR dôrazne odmietajú túto možnosť a namiesto nej navrhujú zlepšiť prepojenie politiky súdržnosti s makroekonomickým riadením EÚ prostredníctvom štrukturálneho zapájania miestnych a regionálnych orgánov ako partnerov počas realizácie európskeho semestra a podľa možnosti na základe využívania územnej analýzy a odporúčaní týkajúcich sa jednotlivých území.

Pokiaľ ide o integráciu ostatných fondov do ESF, miestni vedúci zástupcovia zdôrazňujú, že pozitívne synergie sa vytvoria iba vtedy, ak bude dobre zachovaný regionálny rozmer a vytvorenie „zastrešujúceho ESF“ nepovedie k celkovému zníženiu objemu zdrojov určených na zamestnanosť a sociálne začlenenie.

Výbor sa domnieva, že zníženie objemu zdrojov ESF by bolo v zjavnom rozpore s nedávnym spustením európskeho piliera sociálnych práv, čím by sa ohrozila akákoľvek šanca na jeho realizáciu. VR si totiž myslí, že 20 kľúčových zásad by sa malo náležite zohľadniť v programoch, ktoré bude ESF v nasledujúcich rokoch podporovať.

Poznámka pre redaktorov

ESF je kľúčovým nástrojom politiky súdržnosti EÚ, ktorej budúcnosť je v súčasnosti ohrozená z dôvodu finančného dosahu brexitu, ako aj potreby financovať nové opatrenia v oblasti obrany, bezpečnosti a migrácie. VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s #CohesionAlliance nájdete na stránke https://cohesionalliance.eu.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022