Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Investície EÚ do pracovných miest, vzdelávania a sociálneho začlenenia sa musia riadiť v partnerstve s regiónmi a mestami  

Vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a partnerstvu EÚ s vnútroštátnymi a regionálnymi správami si v rokoch 2007 až 2014 našlo prácu 9,4 mil. Európanov a kvalifikáciu získalo 8,7 mil. osôb. Úsilie Európskeho výboru regiónov sa sústreďuje na to, aby sa tieto výsledky primerane zohľadnili a aby v nadchádzajúcom dlhodobom rozpočte EÚ nedošlo k zníženiu objemu finančných prostriedkov v rámci fondu, resp. k ich presmerovaniu s cieľom stimulovať prísne centralizované opatrenia.

ESF je hlavným nástrojom EÚ na podporu politík zamestnanosti v objeme viac ako 80 miliárd EUR v rokoch 2014 až 2020. Jeho cieľom je prostredníctvom podpory tvorby pracovných miest, produktivity práce, rovnosti príležitostí a sociálneho začlenenia znižovať rozdiely medzi európskymi regiónmi a mestami a v rámci nich. Medzi jeho priority patria podpora adaptability pracovníkov a podnikov, zlepšovanie prístupu k zamestnaniu, uľahčovanie prechodu zo školy na pracovisko a rozširovanie odbornej prípravy, poskytovanie pomoci znevýhodneným skupinám pri hľadaní práce, boj proti chudobe a znižovanie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou.

V stanovisku na tému Preskúmanie ESF v polovici trvania v rámci prípravy návrhu na obdobie po roku 2020, ktoré bolo vypracované pod vedením predsedníčky regiónu Umbria a skupiny SES vo VR Catiuscie Marini (IT/SES), vedúci zástupcovia na miestnej a regionálnej úrovni poukázali na to, že fond zohráva v budúcnosti Európy kľúčovú úlohu.

„Chceme, aby občania boli v rámci budúceho rozpočtu EÚ na prvom mieste a aby rozpočet konkrétne reagoval na sociálne výzvy. Európsky sociálny fond je najúčinnejším nástrojom v rukách miestnych a regionálnych orgánov, ktorý môže poskytnúť tieto odpovede.“ Pani Marini uviedla, že „Európsky výbor regiónov preto rozhodne nesúhlasí s akýmkoľvek plánom na vytvorenie nového fondu mimo rámca politiky súdržnosti, ktorý by podporoval koordináciu členských štátov zdola nahor bez spojitosti s aktuálnymi potrebami miestnych spoločenstiev“, a zdôraznila, že „ESF musí zostať jedným z európskych štrukturálnych a investičných fondov a základným prvkom politiky súdržnosti v záujme toho, aby sa využili všetky možné synergie s ostatnými štrukturálnymi fondmi, a to najmä s fondmi určenými na regionálny rozvoj a rozvoj vidieka.“

Kľúčové výzvy budúceho desaťročia, ako je adaptácia odvetví, ktoré sa musia digitalizovať, znižovanie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, pomoc migrujúcim pracovníkom pri integrácii alebo vhodné skontaktovanie uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi, možno účinne riešiť iba tak, že sa zohľadnia konkrétne potreby a zmobilizujú sa miestni aktéri. Výbor preto chce, aby bol ESF naďalej kľúčovým prvkom regionálnej politiky súdržnosti a aby bol riadený prostredníctvom partnerstiev medzi inštitúciami EÚ, členskými štátmi, regionálnymi a miestnymi správami a hospodárskymi a sociálnymi aktérmi v príslušných oblastiach.

Je to mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o návrhy reforiem, ktoré boli skompletizované v súvislosti s prípravnými prácami týkajúcimi sa budúceho viacročného finančného rámca (VFR), keďže finančný plán stanovuje na obdobie 2021 – 2027 výdavkové stropy pre všetky politiky EÚ. Súčasné možnosti zahŕňajú spojenie ESF s ostatnými nástrojmi zameranými na podporu zamestnanosti a ľudského kapitálu (o. i. s Iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii) s cieľom vytvoriť „zastrešujúci fond“ so spoločnými pravidlami. Takýto fond by podporoval vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Európska komisia vypracúva každý rok v súvislosti s európskym semestrom (postup pre koordináciu makroekonomických politík v celej EÚ).

Na základe tohto scenára by bol systém spoločnej tvorby programov, ktorý v súčasnosti zahŕňa Európsku komisiu, národné vlády a regióny, nahradený zmluvnými dojednaniami, pričom by sa pre členské štáty uvoľnili finančné prostriedky z ESF pod podmienkou, že plnia ciele štrukturálnych reforiem stanovené počas európskeho semestra.

Členovia VR dôrazne odmietajú túto možnosť a namiesto nej navrhujú zlepšiť prepojenie politiky súdržnosti s makroekonomickým riadením EÚ prostredníctvom štrukturálneho zapájania miestnych a regionálnych orgánov ako partnerov počas realizácie európskeho semestra a podľa možnosti na základe využívania územnej analýzy a odporúčaní týkajúcich sa jednotlivých území.

Pokiaľ ide o integráciu ostatných fondov do ESF, miestni vedúci zástupcovia zdôrazňujú, že pozitívne synergie sa vytvoria iba vtedy, ak bude dobre zachovaný regionálny rozmer a vytvorenie „zastrešujúceho ESF“ nepovedie k celkovému zníženiu objemu zdrojov určených na zamestnanosť a sociálne začlenenie.

Výbor sa domnieva, že zníženie objemu zdrojov ESF by bolo v zjavnom rozpore s nedávnym spustením európskeho piliera sociálnych práv, čím by sa ohrozila akákoľvek šanca na jeho realizáciu. VR si totiž myslí, že 20 kľúčových zásad by sa malo náležite zohľadniť v programoch, ktoré bude ESF v nasledujúcich rokoch podporovať.

Poznámka pre redaktorov

ESF je kľúčovým nástrojom politiky súdržnosti EÚ, ktorej budúcnosť je v súčasnosti ohrozená z dôvodu finančného dosahu brexitu, ako aj potreby financovať nové opatrenia v oblasti obrany, bezpečnosti a migrácie. VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s #CohesionAlliance nájdete na stránke https://cohesionalliance.eu.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023