Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaženesmie obmedzovať miestnu a regionálnu pomoc  

Vplyv politiky hospodárskej súťaže EÚ na miestne a regionálne orgány bol témou stanoviska, ktoré Európsky výbor regiónov (VR) prijal na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí. Počas diskusie s členkou Európskej komisie zodpovednou za hospodársku súťaž Margrethe Vestager členovia VR naliehavo žiadali, aby pravidlá umožňovali miestnym a regionálnym orgánom riešiť sociálne a hospodárske výzvy bez toho, aby sa považovali za štátnu pomoc.

Politika hospodárskej súťaže je nástrojom EÚ, ktorý má chrániť vnútorný trh a spotrebiteľov pred potenciálnym zneužívaním zo strany podnikov s dominantným postavením, ktoré by si inak mohli účtovať neprimerane vysoké ceny alebo stanovovať nespravodlivé podmienky, čo by malo negatívne dôsledky tak pre občanov, ako aj pre miestne a regionálne hospodárstvo. Okrem toho obmedzuje zásahy štátu, čo môže spôsobovať problémy miestnym a regionálnym orgánom, ktoré poskytujú verejné služby alebo pomáhajú svojim miestnym podnikom a ekonomike.

„Rozhodnutia v oblasti hospodárskej súťaže vrátane daňových rozhodnutí sú pre miestne a regionálne orgány veľmi dôležité, pretože môžu mať výrazný vplyv na miestnu a regionálnu úroveň . Práve táto úroveň totiž zabezpečuje služby všeobecného hospodárskeho záujmu, čím plní dôležitú úlohu pomáhať európskym občanom v každodennom živote. Mestám a regiónom treba pri plnení tejto úlohy pomôcť, a to aj v kontexte politiky hospodárskej súťaže EÚ, “ povedal predseda VR Karl-Heinz Lambertz , pri otvorení diskusie.

Eurokomisárka Margrethe Vestager v tejto súvislosti uviedla: „Súhlasíme s názorom VR, že ak verejné výdavky neovplyvňujú hospodársku súťaž v európskom meradle, nie je potrebné, aby do toho bola zapojená Európska komisia. Našou úlohou je zabezpečiť, aby bol európsky trh otvorený a spravodlivý. Okrem toho sa musíme uistiť, že občania a podnikatelia so skvelými nápadmi nebudú vytláčaní z trhu podnikmi, ktoré dostávajú štátnu pomoc. Štátna pomoc by sa mala poskytovať len v prípade, ak sa projekt nedá zrealizovať prostredníctvom trhu. Veľmi si ceníme dnešnú výmenu názorov s miestnymi a regionálnymi zástupcami, ktorí nás upozornili na to, v akých oblastiach musíme vyvinúť väčšie úsilie.“

VR vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že európska politika hospodárskej súťaže má pozitívny dosah na občanov aj na podniky, pretože rozširuje možnosti voľby občanov a povzbudzuje inováciu. Výbor tiež oceňuje, že Európska komisia sa zaoberá otázkou geografického blokovania a problematikou elektronického obchodu, čo uľahčí život európskym spotrebiteľom.

Michael Murphy (IE/EĽS), člen rady grófstva Tipperary a spravodajca stanoviska VR, uviedol, že k presadzovaniu pravidiel hospodárskej súťaže by sa malo pristupovať vyváženým spôsobom s prihliadnutím na rozdiely z hľadiska zemepisnej polohy, ako aj sociálnej a kultúrnej situácie: „Uplatňovanie pravidiel poskytovania štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu by sa malo ešte viac zjednodušiť, aby mohli miestne a regionálne orgány ako poskytovatelia služieb reagovať na hospodárske výzvy. Týka sa to najmä okrajových regiónov, kde trh nemusí byť vždy schodnou cestou na poskytovanie služieb. Je nevyhnutné pomôcť zraniteľným občanom, malým podnikom a sporiteľom v ťažkostiach.“

V stanovisku sa okrem iného zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť spravodlivú hospodársku súťaž a transparentnosť cien v potravinovom dodávateľskom reťazci v snahe chrániť európskych poľnohospodárov. So  zreteľom na budúce výzvy odporúča VR väčšiu pružnosť pravidiel poskytovania štátnej pomoci, aby mohli miestne a regionálne orgány proaktívnejšie pomáhať európskym podnikom prekonať hospodárske neistoty v dôsledku brexitu, bez toho, aby sa to považovalo za štátnu pomoc.

Problematikou sociálneho bývania sa VR zaoberal v stanovisku Smerom k európskemu plánu pre bývanie, ktoré vypracoval Hicham Imane (BE/SES), člen mestského zastupiteľstva v Charleroi a ktoré bolo prijaté v ten istý deň. Upozorňuje v ňom na to, že hospodárska súťaž by nemala obmedzovať sociálne bývanie na najchudobnejšie osoby alebo sociálne slabšie skupiny. Miestne a regionálne orgány by mali mať voľnú ruku, pokiaľ ide o plánovanie, poskytovanie a financovanie sociálneho bývania, aby mohli pomôcť aj tým, ktorí žijú v podpriemerných alebo preplnených bytoch alebo musia na dôstojné bývanie vynaložiť väčšinu svojho príjmu.

Stanoviská VR na tému hospodárskej súťaže

Stanovisko: Smerom k európskemu plánu pre bývanie

Stanovisko: Štátna pomoc a služby všeobecného hospodárskeho záujmu (tlačová správa)

Stanovisko: Revízia smernice o vysielaní pracovníkov (tlačová správa)

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel.: +32 (0)22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :