Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Plán obnovy po pandémii COVID-19 predstavuje príležitosť na skutočnú ekologickú revolúciu  

V tomto rozhovore sa Juanma Moreno, predseda vlády autonómneho spoločenstva Andalúzia, podeli so svojimi názormi spravodajcu pre stanovisko o novom európskom právnom predpise v oblasti klímy, ktorý je právne záväzným návrhom, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom

Návrh stanoviska predsedu autonómneho spoločenstva Andalúzia Juanma Morenu (ES/EĽS) o novom európskom právnom predpise v oblasti klímy je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Rokovať a hlasovať sa o ňom bude na nasledujúcej schôdzi komisie ENVE 8. júna . Záverečné hlasovanie a prijatie je naplánované na plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla spolu s diskusiou na vysokej úrovni o európskej zelenej dohode.

Európska komisia uverejnila svoj návrh právneho predpisu v oblasti klímy pred vypuknutím ochorenia COVID-19, keď sme boli v úplne inej situácii ako dnes. Malo by byť úsilie o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 aj naďalej prioritou v rámci hospodárskeho a sociálneho plánu obnovy?

Samozrejme, že tento cieľ musí zostať prioritou, keďže táto obnova predstavuje veľkú príležitosť. Musíme mať na pamäti, že pred súčasným stavom bola naša spoločnosť už ponorená do priemyselnej revolúcie a zaoberala sa dôsledkami globálneho otepľovania. Riešenia potrebné na prekonanie sociálnych a hospodárskych výziev, na ktoré v súčasnosti musíme reagovať, sú tiež príležitosťou na nasmerovanie našej spoločnosti na udržateľný a odolnejší model a naše hospodárstvo na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Plán obnovy po pandémii COVID-19 predstavuje príležitosť na skutočnú ekologickú revolúciu. Preto musíme vo väčšej miere využívať zdroje obnoviteľnej energie, podporovať energetickú účinnosť a účinné infraštruktúry a ďalej rozvíjať udržateľné dopravné systémy, pričom sa musíme stále zameriavať na vytváranie pracovných miest.

Návrh Európskej komisie na vytvorenie európskeho právneho predpisu v oblasti klímy bol v čase jeho uverejnenia kritizovaný za to, že nie je dostatočne ambiciózny. V ktorých smeroch mohol ukázať väčšie ambície?

Andalúzska vláda sa domnieva, že záväzný cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 stanovený v navrhovanom európskom právnom predpise v oblasti klímy je dostatočne ambiciózny a predstavuje veľkú výzvu pre celú Európsku úniu. Domnievame sa však, že je nevyhnutné čo najskôr stanoviť nové ciele na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, vzhľadom na rozsah sociálnych, technologických a ekonomických premien, ktoré treba riešiť.

Andalúzia prijala regionálny právny prepis o klíme. V ktorých oblastiach dokážu na základe Vašich skúseností miestne a regionálne samosprávy lepšie prispieť a mať väčší vplyv na ceste ku klimatickej neutralite? Prečo majú miestne a regionálne samosprávy lepšie postavenie v týchto oblastiach ako národné vlády?

Niektoré odvetvia s vysokými emisiami CO 2 , v súvislosti s ktorými musíme konať, patria do právomoci miestnych a regionálnych samospráv. Týka sa to dopravy, bývania a verejných budov, ako aj odpadového hospodárstva. Dôležitosť regionálneho a miestneho prístupu k zmene klímy je zrejmá, pretože globálne otepľovanie ovplyvňuje každý región rôznymi spôsobmi a na základe viacerých faktorov. Preto musíme vytvoriť koordinačné mechanizmy na všetkých úrovniach riadenia, aby sa plánovanie a vykonávanie politík v oblasti klímy na každom území dopĺňali a boli zosúladené s cieľom optimalizovať zdroje a dosiahnuť lepšie výsledky.

Myslíte si, že jednotný európsky právny predpis v oblasti klímy je schopný správne odrážať mnohorakosť regiónov v Európe z geografického, sociálneho a hospodárskeho hľadiska a prispôsobiť sa jej?

Práve z dôvodu sociálno-ekonomickej a geografickej rozmanitosti území Európskej únie potrebujeme právny predpis, ktorý bude fungovať ako zjednocujúci rámec. V tomto duchu boli položené aj základy európskeho projektu. Vzhľadom na rozmanitý miestny a regionálny kontext musíme rozvíjať aktívnu účasť všetkých území tak na navrhovaní, ako aj na procese vykonávania nového právneho predpisu v oblasti klímy. Miestne a regionálne samosprávy nie sú len štátnymi správami, ktoré sú občanom najbližšie, ale v konečnom dôsledku zodpovedajú aj za vykonávanie nových právnych predpisov v teréne. Tým sa stávajú účinným nástrojom na znižovanie rozdielov medzi územiami a na budovanie odolnejšej spoločnosti.

Aké zmeny návrhu európskeho právneho predpisu v oblasti klímy by ste navrhli, aby sa zaručilo, že v rámci tohto procesu budú lepšie zohľadnené a viac zapojené regióny a mestá ?

Pri príprave stratégií a akčných plánov v oblasti klimatickej neutrality sú kľúčové regionálne a miestne faktory. Pri hodnotení a posudzovaní zraniteľností a rizík, ako aj pri definovaní budúcich scenárov, sa musia brať do úvahy sociálno-ekonomické, geografické a klimatické premenné. Národné energetické a klimatické plány je potrebné doplniť regionálnymi a miestnymi plánmi podľa rovnakých kritérií, ako sú ziskovosť, hospodárska a energetická účinnosť, spravodlivosť a solidarita. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri opatreniach na prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie. Rozvoj regionálneho hľadiska by preto zvýšil naše šance na dosiahnutie spoločného cieľa, o ktorý sa usilujeme, a síce stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

Poznámky

Program a návrhy stanovísk na schôdzu komisie ENVE 8. júna si môžete stiahnuť tu .

Európsky klimatický predpis: mestá a regióny žiadajú 5-ročný akčný plán . Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas v reakcii na návrh EK týkajúci sa európskeho právneho predpisu v oblasti klímy zo 4. marca vyzval EÚ, aby stanovila päťročný akčný plán a zabezpečila zapojenie všetkých regiónov a miest do dosiahnutie klimatickej neutrality. Prečítajte si tlačovú správu.

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :